Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Alkohol, tobak och läkemedel

Här hittar du som blivande krögare eller näringsidkare information om vad som gäller vid servering och försäljning av alkohol samt om tobaks- och läkemedelsförsäljning i Eksjö kommun.


Ska du sälja eller servera folköl behöver du anmäla detta till kommunens miljöenhet innan du startar försäljningen/serveringen. Ska du servera alkoholdrycker starkare än folköl (3,5 procent eller mer) eller sälja tobaksvaror behöver du ansöka om tillstånd för det hos miljöenheten. Ska du sälja receptfria läkemedel är det ett krav att du ska anmäla det till Läkemedelsverket.

Det är kommunens miljöenhet som ansvarar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd, servering och försäljning av alkohol, tobak och läkemedel.

Serveringstillstånd för starköl, vin eller sprit

För att få servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

Tillståndet behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. Ett stadigvarande tillstånd gäller året runt eller för ett arrangemang som återkommer under en viss period.

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få servera alkohol. Syftet med lagen är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Människors hälsa går före ekonomiska intressen och alkoholdrycker ska serveras återhållsamt.

Eksjö kommun har tagit fram riktlinjer som beskriver tillämpningen av alkohollagen:

 När behövs serveringstillstånd? 

Tillstånd krävs vid varje form av servering av spritdrycker, vin och starköl mot ersättning samt när alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättningen att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Om ett tidigare beviljat tillstånd ska ändras vad gäller tid, serveringsyta, eller ägarbyte så ska en ny ansökan göras.

När behövs inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen av alkohol

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Krav för att få serveringstillstånd

När du ansöker om serveringstillstånd görs en bedömning av:

 • risk för störningar (närboende, ordning, trafik med mera),
 • den sökandes lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering),
 • lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge).

Serveringstillstånd kan vägras eller begränsas om serveringen kan medföra alkoholpolitiska olägenheter, även om övriga krav är uppfyllda.

Ansöka om serveringstillstånd

Handläggning av serveringstillstånd

Alkoholhandläggare går igenom din ansökan och kontaktar dig om den behöver kompletteras. Dokumenten ska vara på svenska och i original eller som bestyrkt kopia. När ansökan är komplett påbörjas handläggningen.

I de ärenden där delegation inte finns, lämnas ärendet med förslag till beslut till samhällsbyggnadsnämnden.

 • Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd är cirka två månader från det att din ansökan är komplett och förutsatt att ansökan uppfyller lagar och riktlinjer.
 • Handläggningstiden för enklare ärenden är cirka två veckor.

När nämnden fattat beslut om att du får tillstånd utfärdas ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om vad tillståndet omfattar. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

Överklagande

Överklagandet ska göras skriftligt. I skrivelsen anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som önskas, samt motivering. Överklagandet ska vara undertecknat av sökanden och ska vara ställt till Förvaltningsrätten. Kommunen måste ha mottagit överklagandet inom tre veckor från den dag sökanden fick del av beslutet.

Avgifter för serveringstillstånd

En avgift tas ut för ansökan om serveringstillstånd, den varierar utifrån vilket tillstånd som söks. Avgifter för prövning och tillsyn framgår av taxan:

Anmälan om kryddning av snaps samt anmälan om provsmakning

Anmälan om cateringlokal

Anmälan om serveringsansvarig personal

Du behöver ha ett serveringstillstånd för att anmäla serveringsansvarig personal. Serveringsansvarig personal måste ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

En ny anmälan ersätter alltid en tidigare inlämnad. Samtliga serveringsansvariga personer skall därför finnas med på anmälan.

Kom ihåg att även anmäla ägare och styrelseledamöter som ansvarar för serveringen. Enligt 8 kapitlet 18 § alkohollagen (2010:1622).

Försäljning av folköl

Om du vill sälja folköl ska du göra en anmälan till kommunen. Du behöver göra en ny anmälan om försäljningsstället byter ägare. Om du sedan tidigare har serveringstillstånd för starkare drycker behöver du inte anmäla folkölsförsäljning.

Med folköl menas öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Villkor för att få sälja folköl

 • Du får bara sälja folköl till personer över 18 år.
 • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.
 • Du måste ha en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat. I en butik ska du minst sälja charkvaror, mejeriprodukter, frukt och grönsaker. I en serveringslokal ska du minst servera korv, hamburgare eller smörgås.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av folköl. När du anmäler om försäljning av folköl ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

Kommunen kontrollerar att försäljare av folköl följer de regler som finns.

Tillsynsavgiften är 600 kronor per år.

Anmälan och egenkontrollprogram

Försäljning av tobak

Om du vill sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Du behöver göra en ny ansökan om försäljningsstället byter ägare.

Läs om tobakslagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Villkor för att få sälja tobak

 • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.
 • Alla tobaksvaror ska bära en varningstext på svenska och cigarettpaket ska även ha en innehållsdeklaration.
 • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.

I offentliga lokaler och serveringsställen, som till exempel caféer och restauranger, är det rökförbud förutom i särskilda rökrum. Kontakta kommunens miljöenhet om du planerar att inrätta ett rökrum.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av tobak. När du ansöker om försäljningstillstånd av tobaksvaror ska du bifoga kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

Taxa för prövning och tillstånd – tobak och liknande produkter

Kommunen tar betalt för tillståndsansökan samt för tillsyn enligt gällande taxa. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2023-04-20.

Taxa – handel med tobak och liknande produkter Pdf, 130 kB.

Försäljning av receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än öppenvårdsapotek. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla det till Läkemedelsverket, som har det övergripande tillsynsansvaret.

Mera information om försäljning av receptfria läkemedel samt anmälan finns på Läkemedelsverkets webbplats:

Receptfria läkemedel och anmälan, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Kommunen kontrollerar att försäljningen av läkemedel följer lagstiftningen.

Tillsynsavgiften är 600 kronor per år.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

För att få sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska du göra en anmälan till kommunen. Du behöver göra en ny anmälan om försäljningsstället byter ägare.

 • Du får bara sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till personer över 18 år.
 • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.

När du anmäler om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

För tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare debiteras årlig avgift. Den årliga avgiften motsvarar en timmes handläggningsavgift.

Kommunen tar betalt för tillståndsansökan samt för tillsyn enligt gällande taxa. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2019-05-23.

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter i Eksjö kommun


Inledande bestämmelser

Denna taxa gäller avgifter för Eksjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter.

Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som ansöker om tillstånd och den som bedriver tillståndspliktig detaljhandel med tobaksvaror samt partihandel med tobaksvaror.

Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning
av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsument.

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

 • Extra kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
 • Tid för handläggning av överklagan.

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften, från och med 2019, 1 093 kronor per hel timme handläggningstid.

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifter och timavgiftema med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på SKL:s (numera SKR, Sveriges kommuner och regioners) webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2018.

Beslut om avgift fattas av samhällsbyggnadsnämnden.

Timavgift

Timavgift tas ut för varje halv timme påbörjad handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Timavgift tas ut för tillsyn som inte ryms inom den planerade normala tillsynstiden.

Avgift för handläggning och prövning av tillstånd

För prövning av ansökan om tillstånd tas avgift ut för nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.

Avgift för prövning ska betalas för varje ärende som ansökningen avser.

Avgiften ska betalas även om ansökan avslås. Avgiften gäller oaktat om det är ett tillfälligt eller ett permanent tillstånd.

Avgift för handläggning av anmälan om förändring


Timavgift tas ut vid handläggning av anmälan om förändrade ägarförhållanden eller
andra ändringar som kan påverka förutsättningar för tillstånd.

Årlig tillsynsavgift

10 § För tillsyn av försäljning av tobaksvaror (detaljhandel samt partihandel) debiteras årlig avgift. Den årliga avgiften motsvarar en timmes handläggningsavgift (timavgift).

11 § För tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare debiteras årlig avgift. Den årliga avgiften motsvarar en timmes handläggningsavgift (timavgift).

12 § Årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjats om inget annat anges. Avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Nedsättning av avgift

13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsyns behovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift för tillsyn enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande med mera

14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Eksjö kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura.

Verkställighetsfrågor med mera

15 § Samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgift kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du göra en anmälan till kommunen. Du behöver göra en ny anmälan om försäljningsstället byter ägare.

 • Du får bara sälja tobaksfria nikotinprodukter till personer över 18 år.
 • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.

När du anmäler om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

För tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare debiteras årlig avgift.

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Alkohol, tobak och läkemedel i Eksjö kommun

Här hittar du som blivande krögare eller näringsidkare information om vad som gäller vid servering och försäljning av alkohol samt om tobaks- och läkemedelsförsäljning i Eksjö kommun..  

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.