Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Planprocessen

För att vårt samhälle ska fungera krävs en medveten stadsplanering. I en planprocess har du vid flera tillfällen möjlighet att påverka planeringen genom att lämna dina synpunkter.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som styr hur marken inom det detaljplane­lagda området får användas. I detaljplanen kan det till exempel stå om marken ska användas till bostäder, handel, kontor, park eller något annat. Det kan också stå vilken storlek det får vara på hus, hur höga husen får vara och hur långt från tomtgränsen de får vara.

I detaljplanen framgår det också vilka rättigheter som finns att dra fram ledningar eller gångvägar över andras mark. Inom planprocessen olika steg vägs både allmänna och enskilda intresse mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen.

En detaljplan gäller tills att den upphävs eller ersätts av en ny. De flesta detaljplanelagda områden finns i tätorterna, och i vissa fritidshusområden.

Boverkets kunskapsbank om planering

I Kunskapsbanken på Boverkets webbplats finns information om översikts- och detaljplanering.

Här kan du läsa om bland annat om vad en detaljplan är och om planprocessen. Du kan också fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering.

På Boverkets webbplats kan du också läsa om översiktsplanens nytta, funktion och användning samt om översiktsplaneprocessen.

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Planprocessen i Eksjö kommun

Kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner som visar hur mark och vatten i staden och kommunen ska användas, för att vi ska få en bra och trivsam livsmiljö. Planerna tas fram enligt plan- och bygglagen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.