Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Överklaga beslut

Som kommuninvånare har du rätt att överklaga ett kommunalt beslut som du inte är nöjd med. Här finns också information om förenklad delgivning.

Det finns två typer av överklaganden; Förvaltningsbesvär och Laglighetsprövning Alla överklaganden måste vara skriftliga.

Förvaltningsbesvär

Om ett speciellt beslut rör just dig och du vill överklaga, är det ett förvaltningsbesvär du ska göra.

Överklagandet måste vara inlämnat till den nämnd som fattade beslutet senast tre veckor efter det att du har fått del av beslutet. Är du inte nöjd med ett beslut som till exempel samhällsbyggnadsnämnden har fattat, är det också dit du ska lämna ditt överklagande.

Den nämnd som har fattat det kommunala beslutet gör sedan en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte. Om beslutet inte ändras skickar nämnden ditt besvär vidare till den myndighet som ska handlägga ärendet, exempelvis till länsstyrelsen eller förvaltningsrätten.

Om något är oklart kan du vända dig direkt till ansvarig handläggare eller till den nämnd som fattat beslutet.

Kommunens nämnder

Hur du överklagar en nämnds beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till:

Eksjö kommun
Sektorns namn
575 80 Eksjö

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande:

  • Ditt namn, adress, telefonnummer och e-post om du har sådan.
  • Vilket beslut som överklagas, ange gärna diarienummer för beslutet.
  • Vilka omständigheter som du stödjer överklagandet på.
  • Eventuella handlingar som stödjer din uppfattning.

Laglighetsprövning

Även om du inte är direkt berörd av ett enskilt beslut, kan du överklaga det. Alla invånare i kommunen har rätt att begära laglighetsprövning av kommunala beslut hos förvaltningsrätten. Det kan handla om att du tycker att ett visst beslut inte gått till på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. Överklagan innebär alltså en prövning av beslutets laglighet.

Du har tre veckor på dig att överklaga från det att beslutet tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla.

I överklagandet ska du ange vilket beslut du är missnöjd med, och vilket fel du tycker har begåtts. Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet, men inte fatta något nytt beslut istället.

Förenklad delgivning

När det gäller beslut om avgift tillämpar myndighetsnämnden förenklad delgivning.

Tar du emot beslutet elektroniskt innebär det att du räknas som delgiven samma dag som beslutet skickas till dig. Du har då tre veckor på dig att överklaga beslutet från detta datum.

Tar du emot beslutet per post skickas det ut ett kontrollmeddelande dagen efter. Två veckor efter att beslutet skickats per post anses du delgiven. Du har då tre veckor på dig att överklaga beslutet från detta datum.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Överklaga beslut i Eksjö kommun

Som kommuninvånare har du rätt att överklaga ett kommunalt beslut som du inte är nöjd med. Här finns också information om förenklad delgivning.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.