Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Nytt särskilt boende i Eksjö

Ett nytt särskilt boende för personer med demenssjukdom, ett så kallat demensboende, är planerat att byggas i området Kvarnarp i Eksjö. Boendet kommer att innehålla cirka 60 lägenheter.

Bakgrund

Den 5 april 2021 tog kommunstyrelsen i Eksjö kommun beslut om att det ska byggas ett nytt särskilt boende för personer med en demenssjukdom. Bakgrunden till beslutet är att Eksjö kommuns befintliga demensboendeplatser på Marieberg, samt Mariebergs utomhusmiljö, inte lever upp till de krav som underlättar vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

Utöver krav på en boendemiljö som främjar en god vård och omsorg kommer den prognostiserade demografiska utvecklingen innebära att det på sikt beräknas bli fler invånare över 65 år i Eksjö kommun. Eksjö kommun beräknar en ökning med cirka 60 lägenheter i särskilt boende fram till år 2035.

Nyheter

12 april 2024 – Skogsavverkning klar

Skogsavverkningen inom berört område är nu klar och virket är bortkört. Under vecka 16 kommer det kvarvarande riset att köras ut.

22 februari 2024 – Skogsavverkning

Inför byggstart behöver skogsavverkning inom berört område genomföras. Denna kommer att ske i mars alternativt april 2024. Skogsavverkningen kommer att pågå under cirka en till två veckor. Maskinerna kommer att ta sig till området via Runstensgatan. Arbetet kommer att pågå dagtid och bedöms inte orsaka buller eller vibrationer. Om du har frågor kring skogsavverkningen, vänligen kontakta Eksjö Kommunfastigheter på mejl kommunfastigheter@eksjo.se eller telefonnummer 0381-363 00.

Om demensboende

När det inte längre är möjligt för en äldre person att bo kvar i det egna hemmet ska ett särskilt boende (äldreboende) tillgodose behovet av tillsyn och omvårdnad. Eksjö kommun har två olika inriktningar av särskilt boende för äldre; vård- och omsorg respektive demenssjukdom.

Enligt Socialstyrelsen ska särskilda boenden för personer med demenssjukdom ha en boendemiljö som präglas av en småskalighet som känns bekant, med nära tillgång till personal. Boendemiljön ska ha flera tillgängliga mötesplatser som gör att den enskilde kan hitta aktiviteter att gå till och delta i. Även utomhusmiljön behöver vara anpassad. En miljö som är trygg och säker, med utgångar, ingångar och promenadstråk som är lätta att hitta och hantera. Genom att bygga nytt finns det möjlighet att påverka utformningen från början.

Byggprocessen

Tidsplan

Under hösten 2023 och våren 2024 kommer projektering och upphandling att ske, vilket bland annat innebär att ritningar på det nya boendet kommer att tas fram. Under våren 2024 kommer marken att börja förberedas, bland annat genom skogsavverkning som genomförs i mars eller april. Byggstart är planerad till hösten 2024.

Ansvarig för byggnationen är det kommunala bolaget Eksjö Kommunfastigheter AB.

Placering och detaljplan

Placering av nytt särskilt boende i Eksjö

Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2022 att en tomt i Kvarnarp, söder om Lupingatan, ska bli den plats där det nya särskilda boendet för
äldre med demenssjukdomar ska byggas. Inför beslutet utreddes flera
möjliga lokaliseringar.

Ett särskilt boende för äldre med demenssjukdomar bör lokaliseras nära service och allmänna trafikförbindelser, till exempel gång-, cykel-, bil-, och kollektivtrafik. Det bör finnas närhet till grönska och natur, och tomten bör vara utan stora höjdskillnader som ökar möjligheterna till utevistelse. Boendet bör också lokaliseras så att det blir en integrerad del i det övriga samhället för att stödja ett fortsatt normalt vardagsliv. Själva tomtytan bör vara tillräckligt stor för att kunna bygga en byggnad där huvuddelen byggs i ett plan. Det behöver också finnas tillgång till befintlig infrastruktur, till exempel gata, fiber, vatten och avlopp.

Tomten i Kvarnarp är den tomt som bäst bedöms uppfylla dessa krav. Tomten är tillräcklig stor för en byggnad i ett plan, tomten är avsedd för bostadsbyggnation i kommunens översiktliga planering och byggnationen kan tillgodoses med infrastruktur på ett tillfredställande sätt. Det går att ansluta området med bil-, gång- och cykelväg från flera håll, dels från Runstensgatan, dels potentiellt från den framtida förlängningen av Kvarnarpsvägen som ska ansluta till kommande förbifart söderut. Runstensgatan är en väg som också är dimensionerad för detta ändamål. Väg 40:s nya sträckning medför även en annan dragning av kollektivtrafiken, vilket skapar förutsättningar för närhet till kollektivtrafik.

Detaljplan

Utifrån kommunstyrelsens beslut har en detaljplan upprättats för att detaljplanera markanvändningen för ett särskilt boende, samt reglera gator och närliggande bostadskvarter. Ta del av detaljplan nummer 208

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Nytt demensboende i Eksjö

Ett nytt särskilt boende för äldre med demenssjukdomar, ett så kallat demensboende, är planerat att byggas i området Kvarnarp i Eksjö. Boendet kommer att innehålla cirka 60 lägenheter.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

long: 57.647547 Lat: 14.996017

Södra Kyrkogatan 4

Eksjö

Kommunhuset

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.