Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Synpunkter och kvalitetsarbete – omsorg och stöd

Alla verksamheter inom sociala sektorn arbetar kontinuerligt på olika sätt med att höja kvaliteten i verksamheten. Syftet med att arbeta med kvalitetsfrågor är att förbättra för dem som kommunen är till för.

Sociala sektorns har ett gemensamt kvalitetsledningssystem. I detta tydliggörs verksamhetens mål, arbetssätt och ansvarsfördelning. Med hjälp av kvalitetslednings­systemet kan alla som söker omsorg och stöd från kommunen erbjudas likvärdig service av hög kvalité.

Kvalitetsarbetet består bland annat av brukarundersökningar, undersökningar i jämförelse med andra kommuner och oss själva.

Synpunkter

Har du synpunkter, klagomål eller enkla förbättringsförslag på ordinarie verksamhet, som du snabbt kan få återkoppling på, kan du skicka in det via e-tjänsten synpunkter. Länk till annan webbplats. Du kan också ta direkt kontakt med berörd verksamhet. Du kan även lämna in ett medborgarförslag som är ett förslag på något nytt utöver ordinarie verksamhet.

Patientsäkerhetsberättelse

En patientsäkerhetsberättelse tas fram enligt patientsäkerhetslagen varje år av kommunen.

Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Esther – personcentrerad vård i hela vårdkedjan

Esther nätverk Länk till annan webbplats. är ett samarbete mellan kommunerna, primärvården och specialistvården. Tillsammans arbetar organisationerna för att göra Esthers dag så bra som möjligt. I nätverket finns patienter, brukare samt Esthercoacher som ett naturligt stöd i utvecklingsarbetet.

För att få till personcentrerad vård används en enkel återkommande fråga: ”Vad är bäst för Esther?”

"Esther" är en symbolisk patient med komplexa vårdbehov som kräver samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg. Det är självklart att brukaren, patienten är aktiva deltagare i nätverket.

Nationella jämförelser i kvalitet

Gemensamt för de nationella satsningar som görs inom kvalitetsområdet är att resultatet från arbetet ska leda till kvalitetsförbättringar i verksamheten. De ska även skapa en kultur där jämförelser mellan kommuner och kommundelar utgör bestående delar i kommunernas arbete med ständiga förbättringar. Här redovisas resultat från Kommunernas Kvalitet i Korthet:

Kommunernas Kvalitet i Korthet

Eksjö kommun är med i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s, nationella projekt Kommunens kvalitet i korthet, KKiK Länk till annan webbplats.. KKiK svarar på frågor kring följande områden:

  • Kommunens tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i kommunen
  • Delaktighet och kommunens information
  • Kommunens kostnadseffektivitet
  • Kommunen som samhällsbyggare

Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Det ligger till grund för sociala sektorns fortsatta kvalitetsarbete.

Smittskyddsrutiner covid-19

Eksjö kommun följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkt och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Dropp- och kontaktsmitta

Covid-19 är en dropp- och kontaktsmitta mellan människor. För att bli smittad av covid-19 måste smittämnet hamna på slemhinnor i ögon, näsa eller mun.

Dropp- och kontaktsmitta förebyggs främst genom att följa basala hygienrutiner
i kombination med skyddsutrustning som skyddar mot stänk mot ansiktet, tillsammans med goda rutiner för rengöring och desinfektion av ytor och utrustning.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Synpunkter och kvalitetsarbete i Eksjö kommun

Alla verksamheter inom sociala sektorn arbetar kontinuerligt på olika sätt med att höja kvaliteten i verksamheten. Syftet med att arbeta med kvalitetsfrågor är att förbättra för dem som kommunen är till för.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.