Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Bolag, kommunägda

Viss kommunal verksamhet kan drivas i bolagsform i stället för i förvaltning. Det framgår av kommunallagen eller i förordning vad som kan drivas som bolag.

Om verksamheten ska drivas i bolagsform ska kommunfullmäktige

 • fastställa det kommunala syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget
 • utse alla ledamöter i styrelserna
 • se till att fullmäktige får tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell art eller annars av större vikt.

Kommunallagens regler kompletteras med ”Eksjö kommuns policy för ledning av hel- och delägda bolag”. Denna policy beskriver hur Eksjö kommunkoncern arbetar med styrning och ledning. Syftet med policyn för Eksjö kommuns styrning och ledning är att säkerställa att kommunkoncernen uppfyller de politiska målen och grunduppdragen, oavsett om verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform.

Kommunstyrelsen ska samordna kommunens och bolagens verksamheter.

Helägda bolag

Eksjö Stadshus AB – moderbolaget

Eksjö Stadshus är moderbolag och styr över dotterbolagens verksamheter genom beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Bolaget äger och förvaltar aktier och värdepapper. Bolaget ska se till att kommunens intressen tas tillvara i den verksamhet som de kommunala bolagen har hand om.

Att den kommunala självkostnadsprincipen används är inget hinder för nödvändig konsolidering och för utdelning av vinst från bolaget.

VD Tord du Rietz
Ansvarar för bolagets övergripande frågor.
Telefon: 0381-360 02
E-post: tord.durietz@eksjo.se

Bolagsstyrelsen för Eksjö Stadshus AB Länk till annan webbplats.

Eksjöbostäder AB

Bolagets syfte är att främja bostadsförsörjningen i Eksjö kommun och vara en nytta till allmänheten. Hyresgäster ska kunna ha inflytande i bolaget och i frågor om deras bostad.

Bolaget ska

 • svara för en god och allsidig service för hyresgästen
 • i samverkan med kommunen ansvara för att alla, oavsett social, ekonomisk eller etnisk bakgrund, ges möjlighet att erhålla rätten till en egen bostad
 • arbeta för att skapa en god miljö inom bolagets fastigheter genom att ta hänsyn till miljö och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning
 • vara kostnadseffektivt
 • stärka den långsiktiga bostadsförsörjningen, samt
 • arbeta för ett hållbart samhälle ur miljömässigt, ekonomiskt, jämställt och socialt perspektiv.

Under Eksjöbostäder AB finns dotterbolaget

Byggnadsfirma Stridh och Son AB,
vars syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

VD Simon Lantz
Ansvarar för bolagens övergripande frågor.
Telefon: 0381-360 85
E-post: simon.lantz@eksjo.se

Bolagsstyrelsen för Eksjöbostäder AB Länk till annan webbplats.

Bolagsstyrelsen för Byggnadsfirma Stridh och Son AB

Webbplats: Eksjöbostäder

Eksjö Energi AB

Bolaget ska

 • ombesörja värmeproduktion och hålla distributionssystem för fjärrvärme, samt viss elproduktion
 • ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning i enlighet med Miljöbalken, 15 kap. och av kommunfullmäktige antagen renhållningsordning för Eksjö kommun
 • äga och förvalta VA-verk med tillhörande ledningsnät,
 • bedriva handel med el och tele/datakommunikation, samt därmed sammanhängande verksamhet
 • bidra till att utveckla metoder för förnyelsebar energi
 • bygga, driva, underhålla och utveckla infrastruktur för el och data-/telekommunikation
 • förvalta och underhålla de gator och vägar som kommunen är väghållare för. Förvalta och underhålla torg och övriga allmänna platser enligt de mål och inriktningar som, efter samråd, årligen fastställs av kommunen. Bolaget äger också rätt att driva annan, härmed förenlig verksamhet
 • förvalta och underhålla de parkområden som kommunen äger, enligt de mål och inriktningar som efter samråd årligen fastställs av kommunen.

Bolaget äger också rätt att driva annan, härmed förenlig verksamhet.

Målsättningen för bolaget är att enligt god teknisk praxis, och med optimalt resursutnyttjande, svara för de ovan angivna verksamheterna inom främst Eksjö kommun, där kundernas behov av driftsäkerhet och service, liksom god hushållning och god miljö ska beaktas.

Bolaget ska erbjuda nyttigheter till kommunens invånare i den utsträckning som invånarnas ekonomiska och tekniska förutsättningar möjliggör.

Under Eksjö Energi AB finns dotterbolagen Eksjö Elnät AB, samt Eksjö Energi Elit AB.

Eksjö Elnät AB ska bedriva elnätsverksamhet och verksamhet som är förenlig med detta.

Eksjö Energi Elit AB ska bedriva handel med el, samt äga, driva, underhålla och utveckla nät för tele- och datakommunikation samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att i tele- och datanätet affärsmässigt bereda serviceleverantörer eller andra aktörer (inklusive bolaget) möjlighet att trafikera nätet, samt att sälja el på fördelaktiga villkor, i första hand inom Eksjö kommun.

VD John Peterson
Ansvarar för bolagets löpande verksamhet.
Telefon: 0381-19 20 01
E-post: john.peterson@eksjoenergi.se

Bolagsstyrelsen för Eksjö Energi AB Länk till annan webbplats.

Webbplats: Eksjö Energi AB Länk till annan webbplats.

Eksjö Kommunfastigheter AB

Bolagets syfte är att sköta all uthyrning av lokaler till kommunens verksamheter. Bolaget ska även sköta de tjänster som är sammankopplade till uthyrningen av lokaler. Förutom lokalförsörjningen ska bolaget även assistera kommunen med planeringsunderlag, samt delta i strategiskt planering.

Bolaget ska

 • se till att verksamhetslokaler finns för de behov och med den kvalitet som kommunens verksamheter önskar
 • svara för en god och allsidig service för hyresgästen
 • arbeta för att skapa en god miljö inom bolagets fastigheter genom att ta hänsyn till miljö- och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning
 • vara kostnadseffektivt
 • stärka den långsiktiga lokalförsörjningen, samt
 • arbeta för ett hållbart samhälle ur miljömässigt, ekonomiskt, jämställt och socialt perspektiv.

E-post: kommunfastigheter@eksjo.se

VD Simon Lantz
Ansvarar för bolagets övergripande frågor.
Telefon: 0381-360 85
E-post: simon.lantz@eksjo.se

Bolagsstyrelsen för Eksjö Kommunfastigheter AB  Länk till annan webbplats.

Webbplats: Eksjö Kommunfastigheter AB

AB Eksjö Industribyggnader

AB Eksjö Industribyggnader ska allmänt främja näringslivet i kommunen, och i detta syfte tillhandahålla lokaler till småindustri och hantverk genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv, handel och försäljning av fastigheter.

Bolaget ska vara ett komplement till det övriga lokalutbudet som finns i kommunen, och vara ett redskap för att samordna eller förmedla lokallösningar för näringslivet.

Under AB Eksjö Industribyggnader finns dotterbolagen:

 • Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB, vars ändamål är att främja utveckling i regionen genom att tillhandahålla lokaler för besöksnäring och turistverksamhet, småföretag, samt offentlig service.
 • MA Industrifastigheter AB som äger fastigheterna Mattan 3 och 4 i Eksjö.

VD Daniel Islann
Ansvarar för bolagens övergripande frågor
Telefon: 072-701 87 77
E-post: daniel.islann@eksjo.se

Bolagsstyrelsen för AB Eksjö Industribyggnader Länk till annan webbplats.

Bolagsstyrelsen för Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB

Webbplats: eksjoindustribyggnader.se

Delägda bolag

Eksjö Fordonsutbildning

Bolagets verksamhet är i huvudsak att

 • som friskola bedriva utbildning i form av gymnasie- och uppdragsutbildning inom fordons- och transportsektorn, samt
 • se till att det finns lokaler, utrustning och lärare till företag som har kursverksamhet hos bolaget.

Bolaget ska se till att behovet av utbildningar inom fordons- och transportsektorn tillgodoses, enligt de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Nifsarpsskolan, strax söder om Eksjö.

VD Mats Klasson
Telefon: 0381-132 00 (Nifsarpsskolans växel)
E-post: mats.klasson@nifsarp.se

Bolagsstyrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB

Webbplats: Nifsarpsskolan Länk till annan webbplats.

eksjö.nu

Eksjö.nu ägs av kommunen tillsammans med det lokala näringslivet. Bolaget ska arbeta för att bredda och stimulera näringslivet i kommunen och medverka till att öka sysselsättningen.

Det ska åstadkommas genom att göra det enklare för företag att driva och utveckla affärer i Eksjö kommun. Bland annat genom ett mer personligt engagemang hos dem som arbetar med dessa frågor.

Bolaget ska vara ett verktyg för partnerskap mellan företag och kommun och företag emellan.

Vd Helén Lindqvist
Telefon: 072-507 08 49
E-post: helen.lindqvist@eksjo.se

Bolagsstyrelsen för eksjö.nu

Webbplats: eksjö.nu Länk till annan webbplats.

Itolv AB

Itolv AB ägs av kommunen tillsammans med Peab.

Bolagets verksamhet är att äga, förvalta och förädla mark och byggnader, samt därmed förenlig verksamhet inom fastigheterna Sjöängen 1:1, 1:5 och 1:6 och Nannylund 4, i Eksjö kommun. Bolaget kan även köpa och förvalta fastigheter i övrigt inom Eksjö kommun, om det är till nytta för bolagets huvudsakliga verksamhet.

Bolaget ska även ha möjlighet att sälja mark och byggnader.

Bolagets ändamål ska vara att främja bostadsförsörjningen genom att erbjuda bostäder, främja näringslivets allmänna utveckling genom att erbjuda lokaler för hantverk, småindustri, handel och därmed sammanhängande service. Bolaget ska också erbjuda lokaler för offentlig service.

VD Andreas Brantgården
Ansvarar för bolagets övergripande frågor
Telefon: 072-066 66 77
E-post: andreas.brantgarden@eksjo.se

Bolagsstyrelsen för Itolv AB

Webbplats: Itolv AB Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Bolag, kommunägda, Eksjö kommun

Viss kommunal verksamhet kan drivas i bolagsform i stället för i förvaltning. Det framgår av kommunallagen eller i förordning vad som kan drivas som bolag.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.