Välkommen till Eksjö kommun

Byggnader vid Arendt Byggmästares gata i Eksjö.
LYSSNA

Stadsmiljö

Eksjö kommun har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva, trygga, jämlika och levande stadsmiljöer och parkområden.

Eksjö kommun ansvarar för många av de platser som invånare använder och besöker varje dag. Olika projekt som ny- eller ombyggnation av torg, gator och parker gör vi för att åstadkomma trygga, funktionella, trivsamma och vackra stadsrum. Det bidrar till ett enklare vardagsliv och förbättrad folkhälsa. Vi tror att en god stadsmiljö är en god livsmiljö.

För att åstadkomma en god stadsmiljö måste vi alla hjälpas åt. Eksjös stadskärna, med sina kulturhistoriskt värdefulla miljöer, kräver speciell hänsyn när det gäller utrustning och utsmyckning av dess gaturum. Av den anledningen finns det ett stadsmiljöprogram som innehåller riktlinjer och rekommendationer om hur gaturummets utrustning bör utformas och placeras. Läs mer nedan under Stadsmijöprogram för Eksjö centrum.

Eksjö kommun är markägare till kommunens torg, gator och parker och andra platser som i detaljplanen redovisas som allmän plats. För att använda kommunens allmänna platser krävs tillstånd. Detta behövs av två anledningar, dels för att upprätthålla viss ordning på gator och trottoarer, dels för att man per definition utnyttjar offentlig mark för egen näringsverksamhet. Detta gäller även evenemang och övriga offentliga tillställningar.

Stadsmiljöprogram för Eksjö centrum

Stadsmiljöprogrammet innehåller riktlinjer och rekommendationer om hur gaturummets utrustning bör utformas och placeras, till exempel inspiration vid möblering och utsmyckning av Eksjös allmänna platser. Med gaturummets utrustning menas allt innehåll som finns mellan husen, det vill säga möbler, skyltar, markiser, uteserveringar, affischering med mera.

Stadsmiljöprogrammet beskriver även hur den fysiska miljön på våra allmänna platser bör utformas. I den fysiska miljön räknas bland annat belysning, mark och tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.

Programmet är ett underlag för olika aktörer som på något sätt ansvarar eller medverkar i Eksjös allmänna platsers förvaltning och utveckling. Det är också tänkt att användas som underlag för bygglov och tillståndsprövning för användandet av kommunens mark. Målet är att göra Eksjö till en ännu mer attraktiv stad samt stärka dess identitet.

Programmet är antaget av kommunfullmäktige 2013.

Byggprojekt och åtgärder i stadsmiljön i kommunen

Stora torget i Eksjö

Del av Stora torget i Eksjö, ryttarstatyn och Eksjö stadshotell.

Ett mer levande torg

Stora torget i Eksjö står inför en ombyggnad som syftar till att skapa ett torg med ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för liv, rörelse och aktiviteter.

Mot bakgrund av detta har en plan för att bygga om Stora torget i Eksjö tagits fram.

Projektet är uppdelat i olika etapper och sträcker sig flera år framöver. Målsättningen är ett mer flexibelt torg med möjlighet till fler evenemang, uteserveringar och andra aktiviteter.

Etapp 1 är genomförd

I den första etappen har gräsytan runt ryttarstatyn tagits bort och de gamla granitstegen har tagits fram. Statyn har fått ny belysning. Framkomligheten mellan kyrkan och hotellet som tidigare var begränsad har förbättrats genom att ett antal parkeringsplatser har tagits bort. Utöver detta har ny möblering, nya papperskorgar och planteringsurnor tillkommit. Även nya parkeringsmöjligheter för cykel har skapats. De nya bänkarna har placerats strategiskt med syfte att framhäva axeln mellan torgets viktigaste hus, det vill säga kyrkan och Eksjö stadshotell, före detta Eksjös rådhus.

Etapp 2

Våren 2024 byggs ett vattenspel på ytan mellan statyn och körbanan framför Eksjö stadshotell. Arbetet med vattenspelet beräknas vara klart under försommaren 2024.

Etapp 3

Körbanorna omkring torget tas bort och området förvandlas till ett gångfartsområde, där bilar framförs på de gåendes villkor.

Gångfartsområde i Eksjö

Torget i Ingatorp

Eksjö kommun har rustat upp torget i Ingatorp enligt planerad stadsmiljö­åtgärd. Ombyggnationen omfattade större grönytor, kombinerad parkerings- och torgplats samt bevarad plats för minnessten. Torget har fått ny belysning och ny möblering som bänkar, cykelställ och papperskorgar. Utmed Storgatan har den gamla trädallén återskapats och inom området finns flera gångstråk.

Ingatorps nya torg stod klart hösten 2022 och invigdes under julmarknaden den 10 december.

Ingatorps torg rustas upp. Markbeläggning sommaren 2022.

Torget i Ingatorp under byggtiden sommaren 2022.

Illustration över Ingatorps torg som använts under byggprocessen.

Illustration över Ingatorps torg som använts under byggprocessen.

Logotype för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Med stöd av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Sidan senast uppdaterad:

Stadsmiljö

Eksjö kommun har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva, trygga, jämlika och levande stadsmiljöer och parkområden.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.