Bild: eklöv
LYSSNA

Utdelning av priser och flaggor

Eksjö kommun delar årligen ut fyra olika priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. Priserna som delas ut är: arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljövårdspriset och ungdomsledarpriset.

En förening eller organisation kan ansöka om att få en flagga eller fana. Som privatperson kan du ansöka om en flagga. Det är stiftelsen Sveriges Nationaldag respektive länsstyrelsen som ansvarar för detta. Flaggorna och de flesta av priserna delas ut i Eksjö på nationaldagen den 6 juni.

Arkitektur- och byggnadsvårdspriset

Priset är inrättat för att uppmärksamma god arkitektur och byggnadsvård. Denna utmärkelse kan tilldelas för ny- eller ombyggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, restaurering, stadsbyggnad, fysisk planering eller andra förtjänstfulla insatser som gjorts inom de olika arkitektoniska områdena.

Enskilda, företag, föreningar eller annan organisation kan ta emot priset. Priset kan sökas på egna eller andras vägnar. En annons med information om när det är aktuellt att söka priset sätts in i de lokala tidningarna.

Priset är 10 000 kronor och en gjuten plakett. Priset delas ut den 6 juni i samband med firandet av Sveriges nationaldag.

Pristagare

2021 Regionfastigheter, Region Jönköpings län
Motivering: Hus nr 37 på Höglandssjukhuset i Eksjö är en av regionens största byggsatsningar under de senaste åren. Hög arkitektonisk kvalité har eftersträvats i alla avseenden. Invändigt erbjuder rummen en behaglig upplevelse utöver den förväntade sjukhusmiljön. Pricken över i:et är konsten som pryder tak, väggar och innegårdar. Utvändigt utgör byggnaden med sitt moderna uttryck och genomtänkta gestaltning ett nytt positivt tillägg i Eksjö centrums urbana landskap. Utemiljön kring byggnaden är tänkt att främja hälsa och stimulera besökarna, från de äldre som får nöjet att njuta av den rogivande sjukhusparken till de barn som springer bland pingviner och smultron. Eksjö har genom Regionfastigheters insats fått en ny gedigen arkitektonisk gestaltning i stadens rum.

2020 Ingen utdelning av priset 2020.

2019 Sune Lindahl, Villa Solvändan
Motivering: Villa Solvändan i Mariannelund är i sin helhet ett unikt konstverk, en skattkammare fylld med detaljrika överraskningar utan dess likhet. Sune Lindahl växte upp på denna plats skapad av sina föräldrar och har under alla år förvaltat den på ett exemplariskt sätt. Husen har tack vare denna kulturgärning behållit alla sina arkitektoniska, historiska och konstnärliga värden genom åren. Tack vare Sune kan vi idag beskåda detta konsstycke till hus. Se bilderna nedan.

Bild: villa Solvändan utvändigt och takmålningar invändigt.

2018 Svenska Kyrkan, Linköpings stift
Motivering: Linköpings stift, vid Svenska kyrkan, har genom ett omfattande och ambitiöst arbete varsamt restaurerat Tiondeboden i Ingatorp. Projektet har även lämnat ringar på vatten. I samband med det mångåriga projektet har forskning och utbildningar anordnats. Denna vilja att bevara ett kulturarv och sprida kunskaper är beundransvärt och ska uppmärksammas. De genomförda åtgärderna säkerställer därutöver byggnadens existens för våra framtida generationer.

2017 Nils-Åke Friman
Motivering: Nils-Åke sitter på en guldgruva av praktiskt kunnande inom byggnadsvård och ett oändligt engagemang, som han villkorslöst delar med sig i syfte att bevara Eksjö kommuns kulturarv.

Kulturpriset

Kulturpriset är inrättat för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser av stor betydelse i Eksjö kommun. Priset är 10 000 kronor och utdelas till enskilda eller föreningar i samband med nationaldagsfirandet.

En annons med information om när det är aktuellt att söka kulturpriset sätts in i lokala tidningar.

Pristagare

2021
Ingen nominering kom in, förmodlingen på grund av pandemin. Istället firar Eksjö kommun alla kulturföreningar hösten 2021.

2020 Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening
Motivering: Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening som sedan 1957 respektive 1948 har verkat för en betydande kulturgärning där landsbygdens kulturbetydelse har lyfts fram genom goda exempel. Genom att bevara, förädla och förnya kulturen i Kråkshult fortsätter människor att komma samman i föreläsningar, arrangemang och firanden! Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening är ett fantastiskt exempel på hur man kan skapa en levande kulturell hembygd, öppen för alla! 

2019 Birgitta Henning
Motivering: För sin mångåriga kulturgärning där hennes ovärderliga engagemang har bidragit till ett bevarande och utvecklande av Eksjö kommuns kulturliv.

2018 Teatertolvan
Motivering: För sitt mångåriga engagemang och hängivna arbete att befrämja Eksjö kulturliv genom att erbjuda en kreativ och skapande kulturmiljö, för så väl unga som gamla inom sång, dans och musik.

2017 Metropol Eksjö Biografförening
Motivering: För deras mångåriga kulturgärning där varaktighet, långsiktighet och nyskapande har möjliggjort att Metropolbiografen förblivit en källa av film och upplevelser för såväl ung som gammal.

Miljövårdspriset

Priset är inrättat för att uppmuntra en person, förening eller organisation inom kommunen som gjort en betydande och aktiv insats för miljön. Med miljö menas både den inre som yttre miljön inom Eksjö kommun. Priset är 10 000 kronor samt diplom. Vid behov kan priset delas mellan flera.

Tanken med priset är inte att alltid belöna det "stora" miljöarbetet eller det miljöarbete som redan idag fått stort utrymme i media. I lika stor utsträckning ska det värdefulla arbete, som oftast sker i skymundan, belönas och lyftas fram. Priset bör delas ut i en blandning mellan stort och smått. Kommunen har sedan starten 1988 försökt variera tema och mottagare när man utsett pristagare.

Miljövårdspriset delas ut i samband med firandet av den svenska nationaldagen den 6 juni.

En annons med information om när det är aktuellt att söka priset sätts in i lokala tidningar.

Pristagare

2021 Elin Hjalmarsson
Motivering: Årets pristagare Elin Hjalmarsson har visat hur man kan driva grönsaksodling utan bekämpningsmedel och fossila drivmedel i Eksjö kommun. Det är tydligt att Elin Hjalmarssons arbete inte enbart resulterar i livnärande grönsaker, utan även i ett eget litet ekosystem där biologisk mångfald och jordmån främjas. Där Elin odlar grönskar marken, insekter surrar och själva jorden sjuder av liv. Elin sprider också aktivt sina kunskaper vidare och inger hopp och inspiration att verka i våra största miljöutmaningar, minska klimatpåverkan och öka biologisk mångfald.

2020 Stig Johansson
Motivering: Klimatförändringarna och biologisk mångfald är vår tids stora ödesfrågor och det är två frågor som är sammanflätade. Artrik natur utgör hållbara system som lättare kan klara av klimatförändringar. Forskningsrapporter fastslår vikten av biologisk mångfald och vi vet att människor mår bättre av att leva nära en artrik natur. De senaste 50 åren har antalet vilda ryggradsdjur minskat med mer än 60 procent.

Årets pristagare Stig Johansson har visat att en annan utveckling är möjlig. Uttern minskade drastiskt i antal under många år, men ökar nu i Sverige. Stig Johanssons insatser har bidragit till att vi idag ser utter i flera av kommunens vattendrag. Stig har gjort många ideella insatser för naturen och naturvården. Insatserna handlar bland annat om vatten i landskapet och skydd för viltet som samtidigt gynnar plantor, insekter och småfåglar.

Stig har också spridit sina kunskaper genom otaliga exkursioner, informationsmaterial och artiklar. Han har propagerat för naturvård i skogsbruket genom möten, konferenser och arbete med lagstiftning. Stigs breda kunskaper och entusiasm tjänar som inspiration till naturvård i en tid då frågan spelar en avgörande roll för arters överlevnad och vår framtid. Han har visat vad som kan göras för att bidra till biologisk mångfald och en hållbar utveckling.

2019 REKO Höglandet
Motivering: Årets pristagare har genom att starta upp rekoringen REKO Höglandet synliggjort och möjliggjort ett helt nytt koncept för att handla lokalproducerad mat.

REKO Höglandet är lokal mat blandat med förtroende, glädje och engagemang. REKO är en förkortning av rejäl konsumtion, och betyder också schysst, trevligt och rättvist.

I REKO Höglandet skapas relationer mellan de som föder upp och odlar vår mat och de som sen tillagar och äter den. Frågor om hur djuren har fötts upp blandas med tips och recept på säsongens råvaror. Köpare och säljare får kontakt och det skapas en respekt för den lokala maten och dess produktion. REKO Höglandet hjälper oss att nå de Globala målen, främst inom Agenda 2030 mål 2 och 12 som handlar om hållbar konsumtion och produktion samt tryggad livsmedelsförsörjning.

2018 Erikshjälpen
Motivering: Årets pristagare har genom etablering i Eksjö skapat en plattform för återanvändning av varor som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling. Konceptet innefattar en stark social- och ekonomisk dimension där skänkta varor genererar medel till sociala och humanitära insatser.

2017 Avia AB
Motivering: Eksjöföretaget Avia AB har under de senaste åren gjort miljömedvetna val för att ta ansvar för sin egen energiförbrukning genom att dels bli andelsägare av vindkraft och nu även försett sin kontorsbyggnad med solceller. Dessa två källor uppfyller verksamhetens energibehov och Avia AB har på så sätt med aktiva miljöval kunnat ställa om för att möta framtidens energiutmaningar.

Ungdomsledarpriset

För mer information kontakta fritidsavdelningen, telefon: 0381-361 05, e-post: fritid@eksjo.se

Pristagare

2020 Crille Atting, Teatertolvan
Motivering: Genom ett innerligt engagemang och professionell kunskap utvecklar han ”glädje, gemenskap och respekt” bland ungdomarna. Resultatet blir en amatörförening som skapar scenkonst på en hög nivå och som av publiken jämförs med de stora scenerna.

2019 Therese Petersson, Hjältevads–Mariannelunds IS
Motivering:Therese har ett oförtröttligt och lösningsfokuserat ledarskap som ger alla samma chans till utveckling. Hon har till exempel lyckats integrera både barn och deras föräldrar i föreningens arbete.

2018 Eva Ljunggren, Equmenia Eksjö
Motivering: Ända sedan 1980-talet har Eva, med stort engagemang, följt och fostrat flera generationer av scouter. Hon ser med omsorg till den enskilde så att tiden som scout ska bli så bra som möjligt inom livets alla områden.

2017 Berit Nilsson, Eksjö Skid- och Orienteringsklubb
Motivering: För ett mångårigt och outtröttligt ledarskap som både välkomnar och utvecklar barn och ungdomar inom Eksjö Skid- och Orienteringsklubb. Hennes ledarskap och strävan att få barn- och ungdomar att aktivera sig i föreningar har dessutom varit mycket bra för Eksjö Idrottsskola. Här har hon varit starkt drivande och har bidragit stort till vad den är idag.

Utdelning av flagga eller fana

År 2020 kommer Stiftelsen Sveriges Nationaldag endast ta emot ansökningar om fanor till föreningar, organisationer och motsvarande. Eksjö kommun tar emot ansökningar om flagga till enskild person. Fanorna delas ut i Eksjö på nationaldagen den 6 juni.

Ansökan om fana – förening eller organisation

Ansökningsblanketter och information finns på Nationaldagens webbplats Länk till annan webbplats.
Ansökan för ska vara inlämnad senast den 1 januari 2021. Ansökan skickas till:
Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Riksdagen, 100 12 Stockholm

Ansöka om flagga – enskild person

Enskilda personer kan ansöka om att få en flagga. Det är en gåva som delas ut av Eksjö kommun på Nationaldagen den 6 juni. Flaggan har en längd av tre meter.
Sista dag för ansökan är den 1 januari 2021.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Fler kontaktuppgifter finns under respektive avsnitt på denna sida.

Sidan senast uppdaterad:

Utdelning av priser och flaggor i Eksjö kommun

Eksjö kommun delar årligen ut fyra olika priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. Priserna som delas ut är: arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljövårdspriset och ungdomsledarpriset.

x

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.