Välkommen till Eksjö kommun

Bild: eklöv
LYSSNA

Utdelning av priser och flaggor

Eksjö kommun delar årligen ut fyra olika priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. En förening eller organisation kan ansöka om att få en flagga eller fana. Som privatperson kan du ansöka om en flagga.

Flaggorna och priserna delas ut i Eksjö på nationaldagen den 6 juni.

Utdelning av priser

Priserna som delas ut av kommunen är: arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljövårdspriset och ungdomsledarpriset.

Arkitektur- och byggnadsvårdspriset

Priset är inrättat för att uppmärksamma god arkitektur och byggnadsvård. Denna utmärkelse kan tilldelas för ny- eller ombyggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, restaurering, stadsbyggnad, fysisk planering eller andra förtjänstfulla insatser som gjorts inom de olika arkitektoniska områdena.

Enskilda, företag, föreningar eller annan organisation kan ta emot priset. Priset kan sökas på egna eller andras vägnar.

Priset är 10 000 kronor och en gjuten plakett. Priset delas ut den 6 juni i samband med firandet av Sveriges nationaldag.

Pristagare de senaste fem åren

2024 Linda och Fredrik Solgesjö
Motivering: Med känsla och respekt för historien och den svenska byggnadskulturen har familjen Solgesjö varsamt renoverat Ryningsholm säteri. Linda och Fredrik har bekantat sig med gårdens historia och har fördjupat sig in i minsta detalj inför åtgärder på huset. De har genomfört omsorgsfulla restaureringar och vid minsta ingrepp på byggnaden har de tagit hjälp av hantverkare som har stor kunskap inom byggnadsvård. Herrgården har tack vare Lindas och Fredriks gärning fått tillbaka sin ursprungliga glans och kommer leva vidare till framtida generationer. Deras vilja att bevara ett kulturarv och sprida kunskap är beundransvärd och är väl värd att uppmärksamma.

2023 Nils Rydberg och Nina Sander
Motivering: Gamla Krons cykelaffär har på ett respekt- och smakfullt sätt anpassats till dagens nya krav och behov. Genom omsorg och engagemang har Nils Rydberg och Nina Sander tagit sig an renoveringen av ett betydelsefullt objekt i Eksjös kulturmiljö. Omvandlingen från nedgången verkstad till modern bostad har gjorts med särskild hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. Deras gärning är därmed värt att uppmärksamma som ett gott exempel på en väl genomförd renovering i Eksjös historiska centrum.

2022 Föreningen Kristallen, Bruzaholm
Motivering: Föreningen Kristallen i Bruzaholm som genom åren arbetat ideellt med att sakta och med hög kompetens återställa byggnaden till sin forna glans. Inga genvägar har tagits utan dess form har in i minsta detalj restaurerats med varsam hand. Byggnaden kan nu utnyttjas av en bred allmänhet, då den kan användas för olika kulturevenemang och sammankomster. Den ger samhällets invånare ytterligare en byggnad att vara stolta över. Kristallen har ett högt samhällshistoriskt, arkitektur­historisk och byggnadstekniskhistoriskt värde.

2021 Regionfastigheter, Region Jönköpings län
Motivering: Hus nr 37 på Höglandssjukhuset i Eksjö är en av regionens största byggsatsningar under de senaste åren. Hög arkitektonisk kvalité har eftersträvats i alla avseenden. Invändigt erbjuder rummen en behaglig upplevelse utöver den förväntade sjukhusmiljön. Pricken över i:et är konsten som pryder tak, väggar och innegårdar. Utvändigt utgör byggnaden med sitt moderna uttryck och genomtänkta gestaltning ett nytt positivt tillägg i Eksjö centrums urbana landskap. Utemiljön kring byggnaden är tänkt att främja hälsa och stimulera besökarna, från de äldre som får nöjet att njuta av den rogivande sjukhusparken till de barn som springer bland pingviner och smultron. Eksjö har genom Regionfastigheters insats fått en ny gedigen arkitektonisk gestaltning i stadens rum.

2020 Ingen utdelning av priset 2020.

Bild: villa Solvändan utvändigt och takmålningar invändigt.

Kulturpriset

Kulturpriset är inrättat för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser av stor betydelse i Eksjö kommun. Priset är 10 000 kronor och utdelas till enskilda eller föreningar i samband med nationaldagsfirandet.

Pristagare de senaste fem åren

2024 Smålands Karoliner
Motivering: Under parollen ”Karolin, marsche – öfverallt!” har Smålands Karoliner uppmärksammat sina rötter genom att uppträda på en mångfald av arenor i Sverige och Europa, men också i USA och på andra internationella platser. Smålands Karoliner har satt den svenska militärhistorien på kartan genom att förvalta det svenska språket med uttryck som "giver fyr med fältkanonerna", "salva", "lägg an" och "bringa stycket till vals", men också genom att autentiskt uppvisa, trossläger, lätt fältkanon, kulgjutning, musik och uniformer från den karolinska tiden, slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.

Smålands Karoliner har även påvisat ett genuint intresse att lokalt i Eksjö skapa kultur genom att delta och uppträda i olika sammanhang samt genomföra teaterföreställningen ”Mysteriet i gamla stan” som är ett vandrande skådespel genom Eksjös gator och gränder vilket även kommer att genomföras 2024. Från att ha serverat ”kornbröd till soldater” serverar man nu en buffé med ledorden ”Gör ett stycke kulturhistoria levande” vilket går hand i hand med Eksjö kommuns arbete gällande kulturturism. Allt detta sammantaget gör att Smålands Karoliner är ett självklart val att tilldelas Eksjö kommuns kulturpris 2024!

2023 Föreningen Eksjö Tattoo

Motivering: Eksjö Tattoo genomfördes för första gången 1989 och vid föreställningen 2014 dubbeljubilerade evenemanget då det genomfördes för tionde gången, 25 år efter dess premiär. Det är därmed det äldsta och förnuvarande enda aktiva tattooet i Sverige. Det är ingen slump då Eksjö är en modern militärstad, en företagsam smålandskommun och en levande evenemangsstad där Eksjö Tattoo sammanknyter dessa delar vilket påvisades även 2016 och 2022.

Eksjö Tattoo tar nu sats för att genomföra ännu ett tattoo 2024 och allt detta sammantaget gör att Eksjö Tattoo lever upp till att erhålla kulturpriset för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser av stor betydelse i Eksjö kommun.

2022 Bruzaholms Bruksmuseum
Motivering: 2022 års kulturpris tilldelas Bruzaholms Bruksmuseum som med sitt mångåriga och ihärdiga arbete skapat en mötesplats i Bruzaholm som har samverkat året om. Bruzaholms Bruksmuseum bidrar till historiemedvetande hos barn, unga och vuxna. Välkomnar gruppresor och arrangerar ”En dag på bruket” för alla elever i årskurs 5 i kommunen varje år. Allt med ideella krafter. Ett väl fungerande samarbete mellan förening/näringsliv och kommun.

2021
Ingen nominering kom in, förmodlingen på grund av pandemin. Istället firar Eksjö kommun alla kulturföreningar hösten 2021.

2020 Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening
Motivering: Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening som sedan 1957 respektive 1948 har verkat för en betydande kulturgärning där landsbygdens kulturbetydelse har lyfts fram genom goda exempel. Genom att bevara, förädla och förnya kulturen i Kråkshult fortsätter människor att komma samman i föreläsningar, arrangemang och firanden! Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening är ett fantastiskt exempel på hur man kan skapa en levande kulturell hembygd, öppen för alla! 

Miljövårdspriset

Priset är inrättat för att uppmuntra en person, företag, förening eller organisation som har utfört en betydande och aktiv insats för miljön i Eksjö kommun.

Priset är 10 000 kronor samt diplom. Vid behov kan priset delas mellan flera vinnare. Priset delas ut i samband med firandet av den svenska nationaldagen den 6 juni.

Insatsen ska bidra till biologisk mångfald eller till att minska klimatpåverkan i linje med kommunens miljöpolicy Öppnas i nytt fönster..

Pristagare de fem senaste åren

2024 Anna-Karin ”Malla” Deinoff
Motivering: Konsumtion av ändliga naturresurser är ett stort problem för klimatet och vår planet. Årets pristagare Anna-Karin "Malla" Deinoff visar på möjligheten att konsumera moderna produkter i återanvända material. Med kärlek, snygga detaljer och personlig stil skapar hon nya produkter med hög kvalitet. För att använda hennes egna ord – ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

2023 Ingarpsbygdens Samfällighetsförening
Motivering: Årets pristagare, Ingarpsbygdens Samfällighetsförening, har envist och engagerat arbetat i snart tio år för att nå en hållbar lösning för bygdens vatten och avlopp. Projektet visar hur lokalt engagemang i samverkan med kommunen kan kombinera samhällsutveckling och miljönytta på ett effektivt sätt.

Genomförandet av VA-område Ingarp kommer förbättra vattenkvaliteten i Ingarpasjön, som i nuläget har otillfredsställande ekologisk status på grund av övergödning. Genom denna insats minskas näringsbelastningen vilket ger bättre vattenkvalitet och ökar förutsättningar för biologisk mångfald. Genom stora ideella insatser i kombination med samarbetet med Eksjö kommun har ett omfattande miljöfrämjande infrastrukturprojekt kunnat genomföras.

2022 Cykelsmedjan, Eksjö
Motivering: Klimatkrisen är ett faktum och att minska vår klimatpåverkan är en av de viktigaste sakerna vi kan göra för miljön. I Eksjö kommun behöver vi bland annat förändra våra transporter och vår konsumtion. Årets pristagare Cykelsmedjan främjar genom sin verksamhet ett hållbart transportsätt och en hållbar konsumtion.

Cykelsmedjan har bidragit till att fler upptäcker cykeln som ett utmärkt färdmedel. Genom att ersätta bilresor med cykelresor kan vi minska utsläpp och föroreningar. Det skapar också mindre behov av parkeringsplatser i stadsmiljön och därmed möjligheter till mer gröna miljöer och/eller förtätning som i sig minskar behovet av transporter.

Cykelsmedjan är också föredömliga till att reparera och återanvända i stället för att sälja nytt. Kunder som trott att de behövt köpa nytt har istället uppmanats att reparera det de har. För att minska vår klimatpåverkan behöver vi minska konsumtion av jungfruliga råvaror och istället skapa cirkulära affärsmodeller. Att sälja begagnade produkter och/eller produkter med lång livslängd och som kan repareras och återanvändas bidrar till möjligheten att konsumera hållbart.

2021 Elin Hjalmarsson
Motivering: Årets pristagare Elin Hjalmarsson har visat hur man kan driva grönsaksodling utan bekämpningsmedel och fossila drivmedel i Eksjö kommun. Det är tydligt att Elin Hjalmarssons arbete inte enbart resulterar i livnärande grönsaker, utan även i ett eget litet ekosystem där biologisk mångfald och jordmån främjas. Där Elin odlar grönskar marken, insekter surrar och själva jorden sjuder av liv. Elin sprider också aktivt sina kunskaper vidare och inger hopp och inspiration att verka i våra största miljöutmaningar, minska klimatpåverkan och öka biologisk mångfald.

2020 Stig Johansson
Motivering: Klimatförändringarna och biologisk mångfald är vår tids stora ödesfrågor och det är två frågor som är sammanflätade. Artrik natur utgör hållbara system som lättare kan klara av klimatförändringar. Forskningsrapporter fastslår vikten av biologisk mångfald och vi vet att människor mår bättre av att leva nära en artrik natur. De senaste 50 åren har antalet vilda ryggradsdjur minskat med mer än 60 procent.

Årets pristagare Stig Johansson har visat att en annan utveckling är möjlig. Uttern minskade drastiskt i antal under många år, men ökar nu i Sverige. Stig Johanssons insatser har bidragit till att vi idag ser utter i flera av kommunens vattendrag. Stig har gjort många ideella insatser för naturen och naturvården. Insatserna handlar bland annat om vatten i landskapet och skydd för viltet som samtidigt gynnar plantor, insekter och småfåglar.

Stig har också spridit sina kunskaper genom otaliga exkursioner, informationsmaterial och artiklar. Han har propagerat för naturvård i skogsbruket genom möten, konferenser och arbete med lagstiftning. Stigs breda kunskaper och entusiasm tjänar som inspiration till naturvård i en tid då frågan spelar en avgörande roll för arters överlevnad och vår framtid. Han har visat vad som kan göras för att bidra till biologisk mångfald och en hållbar utveckling.

Ungdomsledarpriset

För mer information kontakta fritidsavdelningen, telefon: 0381-361 05, e-post: fritid@eksjo.se

Pristagare de senaste fem åren

2024 Fredrik Creutz, Eksjö BK
Motivering: Med en fantastisk ledarförmåga inspirerar och utmanar Fredrik Creutz ungdomar till utveckling. Han bidrar till fin laganda, där verkligen alla räknas. Med sin lyhördhet och tolerans lär han inte bara ut speltaktik utan bidrar också till ungdomars sociala färdigheter.

2023 Katarina Norberg, Friluftsfrämjandet Eksjö
Motivering: Hon har en energisk, engagerande ledarstil som får barnen intresserade av naturen. Med en stor idérikedom sprider hon glädje och nyfikenhet som gör att både barn som vuxna känner sig hemma. Tack vare detta finns det idag nya ungdomsgrupper, men också nya ledare i föreningen.

2022 Katarina Norberg, Friluftsfrämjandet Eksjö lokalavdelning
Motivering: Hon har en energisk, engagerande ledarstil som får barnen intresserade av naturen. Med en stor idérikedom sprider hon glädje och nyfikenhet som gör att både barn som vuxna känner sig hemma. Tack vare detta finns det idag nya ungdomsgrupper men också nya ledare i föreningen.

2021 Maria Kihlbaum, Eksjö Scoutkår
Motivering: Maria sätter ungdomarna i främsta rummet, med traditioner och historik leder hon dem från Småland till världen. Maria månar också om att scouting ska erbjudas alla och har genom sitt ledarskap utvecklat verksamheten både för scoutungdomarna och ledarna.

2020 Crille Atting, Teatertolvan
Motivering: Genom ett innerligt engagemang och professionell kunskap utvecklar han ”glädje, gemenskap och respekt” bland ungdomarna. Resultatet blir en amatörförening som skapar scenkonst på en hög nivå och som av publiken jämförs med de stora scenerna.

Utdelning av flagga eller fana

Ansök om flagga eller fana

Föreningar eller organisationer kan ansöka om att få en fana eller flagga och privatpersoner kan ansöka om en flagga. Dessa delas ut på nationaldagen, den 6 juni.

Ansöka om fana eller flagga – förening eller organisation

2023 samarbetar Stiftelsen och Riksdagsförvaltningen för att sprida kunskap om flaggan som symbol för Sverige och om riksdagens demokratijubileum. Ett begränsat antal flaggor som varit hissade på riksdagshuset kommer att delas ut till föreningar och organisationer som ansöker om att få en flagga. Med föreningar och organisationer kommer stiftelsen att kunna jämföra skolor, universitet samt vård- och omsorgsboenden.

Ansökan om flagga ska vara hos stiftelsen före den 1 februari 2024. Observera att endast de föreningar/organisationer som kommer att få en fana meddelas.

Skicka ansökningsblanketten till:
Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Riksdagen, 100 12 Stockholm eller via e-post till: nationaldagen@riksdagen.se

Ansöka om flagga – enskild person

Enskilda personer kan ansöka om att få en flagga. Det är en gåva som delas ut av Eksjö kommun på nationaldagen den 6 juni. Flaggan har en längd av tre meter.

Sista dag för ansökan är den 1 februari 2024.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fler kontaktuppgifter finns under respektive avsnitt på denna sida.

Sidan senast uppdaterad:

Utdelning av priser och flaggor i Eksjö kommun

Eksjö kommun delar årligen ut fyra olika priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. Priserna som delas ut är: arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljövårdspriset och ungdomsledarpriset.

x

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.