Välkommen till Eksjö kommun

Bild på lekplatsen i Vildparken, Eksjö
LYSSNA

Lekplatser, park, träd och skog

I Eksjö kommun finns det många lekplatser. Det finns även flera parker, grönområden och skogsområden. Träd som står på kommunens mark är kommunens ansvar att sköta och ta ner vid behov.

Lekplatser

I Eksjö kommun finns det många lekplatser. På lekplatserna är det rökförbud

Lekplats i Bruzaholm

 • Vävargatan

Lekplatser i Eksjö tätort

 • Björnbärsvägen, Kaffekullen
 • Ekmans väg, Kvarnarp
 • Finlandsparken, Gamla stan
 • Fristadsvägen, Västra Brudbadet
 • Fågelsångsvägen, Grevhagen
 • Gyesjögatan, Lyckeberg
 • Hagabergsvägen, Västra Brudbadet
 • Hallonvägen, Kaffekullen
 • Hernlundsgatan, Bykvarn
 • Kullalyckevägen, Orrhaga
 • Liljeholmsvägen, Västra Brudbadet
 • Lupingatan, Kvarnarp
 • Lyckostigen, Brunnsholm, Tuvehagen
 • Löjtnantsgatan, Stensberg
 • Prästängen, Storegården
 • Rolandsdammsvägen/Pilgatan, Rolandsdamm
 • Sporrevägen/Stigbygeln, Rolandsdamm
 • Stensbergsgatan, Stensberg
 • Tärngatan/Måsgatan, Orrhaga
 • Vildparken/Bushålet, Stocksnäs (tillgänglighetsanpassad)
 • Ångsågsgatan, Talludden

Lekplatser i Hult

 • Stapelvägen

Lekplatser i Höreda

 • Vårvägen

Lekplatser i Mariannelund

 • Gärdesgatan
 • Kornbodsgatan
 • Ryttaregatan
 • Kyrkogatan
 • Mogatan
 • Parkgatan (Tennisparken)

Lekplatser i Värne

 • Granebergsvägen
 • Solbackavägen

Lekplatser i Hjältevad

 • Idrottsvägen

Lekplatser i Ingatorp

 • Esplanaden

Lekplatser i Mellby

 • Mellbybadet

Parker

I Eksjö kommun finns flera parker och grönområden för vardagsfritid och rekreation.

En beskrivning av parker i Eksjö kommun finns på webbplatsen för platsen Eksjö:

Underhåll, skötsel och felanmälan

Eksjö Energi sköter de flesta park- och grönområden i kommunen, samt renhållning och tömning av hundlatriner. Eksjö Energi ansvarar också för tillsynen av de kommunala lekplatserna. Ommålning, oljning och slipning av träredskap, samt gräsklippning och beskärning av träd och buskar, är en del av underhållsarbetet som görs.

Har du frågor eller vill göra en felanmälan av en lekplats kontakta Eksjö Energi via telefon: 0381-19 20 99 eller fyll i en felanmälan på Eksjö Energis webbplats Länk till annan webbplats.

Träd på kommunens mark

Träden är en viktig del av Eksjö kommuns offentliga miljö, såväl i stadskärnan som i de stora områdena med bostadsnära skog och naturmark. Träden bär i många fall på historiska, estetiska och kulturella värden. De är en viktig del i stadsbilden och påverkar hur vi upplever staden. I enskilda fall är träd dessutom skyddade av kulturmiljölagen, detaljplaner eller annat skydd.

Anledningar till nedtagning av träd

Eksjö kommun är generellt mycket restriktiv med nedtagning av träd på kommunal mark. Flera alternativ på åtgärder måste ses över innan ett beslut tas om att ta ner ett träd.

Akuta fall innebär:

 • kraftigt lutande träd
 • träd som nyligen börjat luta och riskerar att falla omgående
 • nedfallna träd som är en omedelbar fara eller hinder
 • avbrutna grenar som riskerar att falla där människor eller trafik rör sig
 • tydliga skador, spjälkning eller sprickor på träden

För att anmäla akuta fall så kontaktar du Eksjö Energi AB via
telefon 0381-19 20 99.

Övriga anledningar
Andra anledningar som inte kan anses vara akuta bedöms från fall till fall. En anmälan lämnas till Eksjö Energi AB för bedömning och beslut om åtgärd.
I vissa fall krävs särskild samordning med Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn eller länsstyrelsen.

Exempel på åtgärder är:

 • beskärning eller nedtagning av träd för att förbättra trafiksäkerhet eller trygghet
 • allmänhetens önskemål om nedtagning av träd
 • träd som ingår i sammanhängande område eller bestånd
 • sjuka och försvagade träd som kräver bedömning
 • skyddade eller på annat sätt skyddsvärda träd

Exempel på anledningar till trädfällning som inte kommer att tas hänsyn till är:

 • skuggning av sol
 • störning av elektronisk och analog utrustning
 • störande löv- eller fröfällning.

Ansökan om nedtagning av träd

Du som privatperson kan lämna in en ansökan om nedtagning eller beskärning av träd på kommunal mark. I anmälan ska bland annat placering av trädet samt orsak till önskad fällning anges. Detta görs via e-tjänst i portalen för e-tjänster:

Almsjukan

En mer aggressiv form av almsjukan har kommit till Eksjö kommun

Sjukdomen har funnits i Sverige länge, men i en variant med ett mycket långt sjukdomsförlopp. En mer aggressiv form kom till Sverige på 1950-talet. Den drabbade främst Skåne och Göteborg.

Konsekvensen av almsjukan har nu börjat visa sig även i Eksjö kommun på ett sätt som ger anledning att se över hur vi ska hantera angreppen. Efter torkan sommaren 2018 ser det ut som om våra almar blivit försvagade på ett sätt som öppnat upp för almsjukan att få fäste.

Orsak

Almsjukan är en vissnesjukdom som orsakas av en svamp. Det är framför allt en skalbagge som kallas almsplintborre som sprider svampen. Skalbaggen boar in sig i döda, försvagade och döende almar. Där fastnar svampens sporer i almsplintborrens behåring och följer sedan med till friska almar när den äter blad och skott i friska almars kronor.

Almens kärlsträngar, där vatten- och näringstransport sker, blockeras av svampen och trädet vissnar och dör. När symtom visar sig kan trädet dö mycket snabbt, men det kan även dröja några år.

Symtom

 • Vanligtvis visar sig symtomen först i toppgrenarna.
 • Bladen gulnar för tidigt och faller av.
 • Bladen slår ut som vanligt på våren för att efter ett par veckor vissna på uttorkade grenar.
 • Bladen blir då bruna och rullar ihop sig och sitter kvar på grenarna en tid.
 • Löven sitter glest i kronan och är svagt missfärgade.
 • Skotten böjer sig nedåt i kronan.

Åtgärd

 • När almsjuka har konstaterats, ska träden avverkas så fort som möjligt, vilket i de flesta fall betyder vinteravverkning. Det ska dock påpekas, att effekten av bekämpningen ökar, om träden omedelbart röjs bort. Stubben ska barkas så långt ned som möjligt och barken samlas upp och brännas. Bark, ved och ris kan eldas upp direkt på avverkningsplatsen, om eldning är tillåten.
 • På grund av smittorisken ska särskild utrustning användas, när träd avverkas som angripits av almsjuka. Rengör alla verktyg med starkt desinfektionsmedel eller genom upphettning med gaslåga.

Hantering

 • Angripna träd inklusive bark, kvistar och grenar förs till någon avfallsanläggning för att brännas eller grävas ned. Man får även leverera till massaindustrier eller producera flis till värmecentraler, om bark och avfall tas om hand där och omedelbart bränns.
 • Stock, massaved, ved eller flis av angripna almar ska oskadliggöras före den 1 april. En kvarlämnad vedhög är en utmärkt yngelplats för almsplintborren och en allvarlig smittkälla till nästa år.

Läs mer om almsjuka på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta:
Jordbruksverket, Växtinspektionen
Telefon: 036-15 50 00 (växel)
E-post: jordbruksverket@sjv.se
Webbplats: jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Växtinspektionen i Alnarp
Telefon: 040-53 66 30

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Har du frågor eller vill göra en felanmälan av en lekplats kontakta Eksjö Energi telefon: 0381-19 20 99 eller fyll i en felanmälan på Eksjö Energis webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad:

Lekplatser, parker, träd och skog i Eksjö kommun 

I Eksjö kommun finns 36 lekplatser. Av dessa finns 21 lekplatser i Eksjö tätort och 15 lekplatser i kommunens övriga tätorter. Det finns även flera parker, grönområden och skogsområden. Träd som står på kommunens mark går under kommunens ansvar.

lat: 57.653307 lng: 14.990369$Ekmans väg#lat: 57.668838 lng: 14.972241$Finlandsparken#lat: 57.653348 lng: 14.957717$Brudbadet, Västra#lat: 57.654945 lng: 14.959638$Liljeholmsvägen, Västra Brudbadet#lat: 57.652160 lng: 14.964306$Brudbadet, Östra#lat: 57.651676 lng: 14.974760$Grevhagen#lat: 57.653008 lng: 14.938822$Lyckeberg#lat: 57.664449 lng: 14.998469$Hallonvägen#lat: 57.660557 lng: 14.967837$Bykvarn#lat: 57.678860 lng: 14.958047$Kullalyckevägen#lat: 57.648874 lng: 14.995764$Lupingatan#lat: 57.655892 lng: 14.977100$Lyckostigen#lat: 57.675623 lng: 14.979005$Löjtnantsgatan#lat: 57.673098 lng: 14.959894$Rolandsdammsvägen#lat: 57.674920 lng: 14.963595$Sporrevägen#lat: 57.677761 lng: 14.974026$Stensbergsgatan#lat: 57.6815851 lng: 14.961529$Tärngatan#lat: 57.669717 lng: 14.963339$Vildparken#lat: 57.644509 lng: 14.949841$Ångsågsgatan#lat: 57.643664 Ing:15.273010$Vävargatan#lat: 57.6403489 Ing:15.1283764$Stapelvägen#lat: 57.614933 Ing: 15.025782$Vårvägen#lat: 57.615548 Ing: 15.575952$Parkgatan, Tennisparken#lat: 57.615553 Ing: 15.550787$Gärdesgatan#lat: 57.613166 Ing: 15.550963$Kornbodsgatan#lat: 57.617905 Ing: 15.558622$Ryttaregatan#lat: 57.614702 Ing: 15.560756$Kyrkogatan#lat: 57.612564 Ing: 15.573908$Mogatan#lat: 57.539468 Ing: 15.099658$Granebergsvägen#lat: 57.537171 Ing: 15.097808$Solbackavägen#lat: 57.625947 Ing: 15.345701$Idrottsvägen#lat: 57.639306 Ing: 15.413429$Esplanaden#lat: 57.555601 Ing: 15.113053$Mellbybadet


Har du frågor eller vill göra en felanmälan av en lekplats kontakta Eksjö Energi telefon: 0381-19 20 99 eller fyll i en felanmälan på Eksjö Energis webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.