Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Begäran om planbesked

Du kan begära ett planbesked för en åtgärd som innebär att kommunen behöver upprätta, förändra eller upphäva en detaljplan.

Kommunen är skyldig att lämna ett planbesked inom fyra månader. I beskedet ska det framgå om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete och ungefärlig tidpunkt när planen kan antas. Planförslaget kan förändras under planprocessen och kommunen kan inte ge någon garanti på att detaljplanen antas eller vinner laga kraft.

Ett negativt planbesked innebär att kommunen inte kommer att inleda något planarbete, och i så fall redovisas skälen till detta i planbeskedet.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som inte kan överklagas. Beslutet ska heller inte uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida (5 kap 2 § PBL). Avgift tas ut enligt gällande taxa.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om planbesked. Länk till annan webbplats.

Ansökan om planbesked

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Begäran om planbesked

Här hittar du information om planbesked och hur du ansöker om det via kommunens e-tjänst.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.