Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Anslagstavla

Detta är Eksjö kommuns officiella anslagstavla.

Här finns tillkännagivanden om

  • fullmäktiges sammanträden
  • justerade protokoll (då ett protokoll anslås betyder det att det är justerat och att det finns möjlighet att överklaga)
  • kungörelser
  • annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kungörelser och annan information

Här samlas kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan:

Underrättelse om antagande - upphävande av del av detaljplan för väg- och naturområde inom Nifsarp 1:12 med flera

Den 6 september 2023 beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Eksjö kommun att anta förslag av upphävande av del av detaljplan för väg- och naturområde inom Nifsarp 1:12 med flera i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 7, 27§§. Samhällsbyggnadsnämnden beslut har 2023-09-12 gjorts offentlig genom tillkännagivandet av protokolljusteringen på kommunens anslagstavla (SbN 122). Under tre veckors tid hålls detaljplanen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen och protokollsutdrag med antagandebeslutet tillgängligt på kommunens webbplats. Handlingarna hittar du här. Sista dagen att överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut är 2023-10-03.

Underrättelse om antagande - detajplan för del av Kvarnarp 3:1 med flera

Den 6 september 2023 beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Eksjö kommun att anta förslag till detaljplan för del av Kvarnarp 3:1 med flera i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 7, 27§§. Samhällsbyggnadsnämnden beslut har 2023-09-12 gjorts offentlig genom tillkännagivandet av protokolljusteringen på kommunens anslagstavla (SbN 126). Ett meddelande har gått ut till sakägare och boende som senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda och hur dessa kan överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande. Under tre veckors tid hålls detaljplanen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och protokollsutdrag med antagandebeslutet tillgängligt på kommunens webbplats. Handlingarna hittar du här. Sista dagen att överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut är 2023-10-03.

Bevattningsförbudet upphävs i Eksjö kommun

Från och med måndagen den 7 augusti upphävs bevattningsförbudet för dig som har kommunalt vatten.

Den senaste tidens (och kommande) nederbörd har gjort att nivån i kommunens vattentäkter och vattensituationen nedströms Emån har stabiliserats. Därför tas bevattningsförbudet bort från den 7 augusti 2023.

Vi vill ändå rekommendera dig att vara sparsam och använda vårt gemensamma dricksvatten med sunt förnuft.

Sedan den 16 juni, då bevattningsförbudet infördes, har invånarna i Eksjö tätort sparat cirka 31 235 kubikmeter. Det motsvarar cirka 14 dagars dricksvatten­försörjning vid normalsituation.

Eldningsförbud upphör

Eksjö kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud upphör att gälla i hela Eksjö kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och övriga kommuner i Jönköpings län.

Förbudet upphör att gälla från och med onsdag den 28 juni 2023 klockan 12.00. Läs mer om föreskriften.

Tillkännagivande om kommande sammanträden

Justerade protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-09-07

Paragrafer: 113-138

Datum då anslaget publiceras: 2023-09-12

Datum då anslaget tas bort: 2023-10-04

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset Eksjö

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Barn- och utbildningsutskottet


Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn, förvaltningshuset

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och utbildningsutskottets protokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ta del av protokollet: Kommunfullmäktiges protokoll 

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Jens Eriksson

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samverkansgruppen för revisionskontoret


Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Jens Eriksson

Länkar till ärendelistor till nästa sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges tillkännagivande/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-09-12

Paragrafer: 220-221

Datum då anslaget publiceras: 2023-09-15

Datum då anslaget tas bort: 2023-10-07

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Ta del av protokollet: Kommunstyrelsens protokoll

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammanträdesdatum: 2023-09-05

Paragrafer: 184-219

Datum då anslaget publiceras: 2023-09-11

Datum då anslaget tas bort: 2023-10-03

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Ta del av protokollet: Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens utskott


Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Kommunstyrelsens protokoll

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av krisledningsnämndens protokoll

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Ledningsutskottets protokoll

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-09-07

Paragrafer: 66-83

Datum då anslaget publiceras: 2023-09-13

Datum då anslaget tas bort: 2023-10-05

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn

Sekreterare: Karolina Eriksson

Ta del av protokollen: Myndighetsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-09-06

Paragrafer: 121-148

Datum då anslaget publiceras: 2023-09-12

Datum då anslaget tas bort: 2023-10-05

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset Eksjö

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-08-22

Paragrafer: 119-120

Datum då anslaget publiceras: 2023-08-29

Datum då anslaget tas bort: 2023-09-21

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset Eksjö

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 

Samhällsbyggnadsutskottet


Sammanträdesdatum: 2023-08-22

Paragrafer: 110-136

Datum då anslaget publiceras: 2023-08-29

Datum
då anslaget tas bort: 2023-09-21

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset Eksjö

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällbyggnadsutskottets protokoll

Socialnämnden

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Ta del av protokollet: Socialnämndens protokoll

Socialutskottet

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Ta del av protokollet: Socialutskottets protokoll

Socialnämnden myndighetsutövning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum: 2023-08-23

Datum då anslaget publiceras: 2023-08-30

Datum då anslaget tas bort: 2023-09-21

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarverksamhetens kansli, Vetlanda

Sekreterare: Leena Spolander

Ta del av protokollet: Höglandets överförmyndarnämnds protokoll Länk till annan webbplats.

Justerade protokoll för förbund

Höglandsförbundet

De fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bildar tillsammans samarbetsorganisationen Höglandsförbundet. Höglandsförbundets anslagstavla Länk till annan webbplats.

Höglandets samordningsförbund

Samordningsförbundet (Finsam) är bildat utifrån lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.
Höglandets samordningsförbunds anslagstavla Länk till annan webbplats.

Om anslagstavlan

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Förvaltningshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att protokollet nu är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Tillkännagivande

Ett tillkännagivande är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige, eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med ett tillkännagivande är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Överklaga beslut

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden eller andra dokument och underlag, kontakta arkivansvarig via kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Eksjö kommuns officiella anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om sammanträden och protokoll, kungörelser och annan information som, med stöd av lag eller annan författning, ska meddelas på anslagstavlan.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.