LYSSNA

Anslagstavla

Detta är Eksjö kommuns officiella anslagstavla.

Här finns tillkännagivanden om

  • fullmäktiges sammanträden
  • justerade protokoll
  • delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd

Anslagstavlan innehåller också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kungörelser

Underrättelse om granskning för Storegårdsområdet

Detaljplan för Storegårdsområdet ställs ut på granskning mellan den 30 mars till den 23 april. Detaljplanen avser delar av Storegårdsområdet och av den kommunala fastigheten Storegården 1:1, som ligger norr om Prästängsvägen och kvarteret Portalen i östra Eksjö stad. Detaljplanen syftar i huvudsak möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Synpunkter ska vara inkomna senast den 29 mars. Läs mer om ny detaljplan för Sotregårdsområdet. Granskningshandlingar finns tillgängliga från granskningsskedets början.

Kungörelse om samråd för Nannylundsområdet

Detaljplan för Nannylundsområdet ställs ut för samråd mellan den 26 februari och den 29 mars 2020. Syftet med detaljplanen är att skapa ett område med blandade funktioner och former av bostäder. Synpunkter ska vara inkomna senast den 29 mars. Läs mer om ny detaljplan för Nannylundsområdet

Flytt av fordon

Nedanstående fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om lagen om fordonsflytt och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198).

 

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten.

Tillkännagivande om kommande sammanträden

Länkar till ärendelistor för nästa sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, samt Höglandets Överförmyndarnämnd

Kommunfullmäktiges tillkännagivande/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Kallelse Höglandets Överförmyndarnämndlänk till annan webbplats

Justerade protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-18

Paragrafer: 6-13

Datum då anslaget publiceras: 2020-03-24

Datum då anslaget tas bort: 2020-04-18

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och utbildningsnämndens protokoll

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Barn- och utbildningsberedningen


Sammanträdesdatum:
2020-03-18

Paragrafer: 17-31

Datum då anslaget publiceras: 2020-03-24

Datum då anslaget tas bort: 2020-04-18

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-03-19

Paragrafer: 48-72

Datum då anslaget publiceras: 2020-03-27

Datum då anslaget tas bort: 2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ta del av protokollet: Kommunfullmäktiges protokoll 

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Camilla Karlsson

Länkar till ärendelistor till nästa sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges tillkännagivande/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-03-17

Paragrafer: 70-76

Datum då anslaget publiceras: 2020-03-23

Datum då anslaget tas bort: 2020-04-13

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Kommunstyrelsens protokoll 

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-17

Paragrafer: 1-3

Datum då anslaget publiceras: 2020-03-18

Datum då anslaget tas bort: 2020-04-07

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av krisledningsnämndens protokoll

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum: 2020-03-17

Paragrafer: 29-44

Datum då anslaget publiceras: 2020-03-24

Datum då anslaget tas bort: 2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Ledningsutskottets protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-18

Paragrafer: 34-53

Datum då anslaget publiceras: 2020-03-20

Datum då anslaget tas bort: 2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 
---------------------------------------------------------------------------------

Samhällsbyggnadsberedningen

Sammanträdesdatum: 2020-03-18

Paragrafer: 10-17

Datum då anslaget publiceras: 2020-03-20

Datum då anslaget tas bort: 2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsberedningens protokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-18

Paragrafer: 8-11

Datum då anslaget publiceras: 2020-03-26

Datum då anslaget tas bort: 2020-04-16

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialberedningen


Sammanträdesdatum:
202-03-18

Paragrafer: 16-33

Datum då anslaget publiceras: 2020-03-26

Datum då anslaget tas bort: 2020-04-16

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämnden myndighetsutövning


Sammanträdesdatum:
2020-03-18

Paragrafer: 33-45

Datum då anslaget publiceras: 2020-03-26

Datum då anslaget tas bort: 2020-04-16

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen


Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-18

Paragrafer: 4-6

Datum då anslaget publiceras: 2020-03-24

Datum då anslaget tas bort: 2020-04-28

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Karolina Eriksson
------------------------------------------------------------------------------------------

Tillväxt- och utvecklingsberedningen


Sammanträdesdatum:
2020-03-18

Paragrafer: 12-24

Datum då anslaget publiceras: 2020-03-24

Datum då anslaget tas bort: 2020-04-28

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Karolina Eriksson

Ta del av protokollen: Tillväxt- och utvecklingsnämndens protokoll

Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum: 2020-03-18

Paragrafer: 23-35

Datum då anslaget publiceras: 2020-03-26

Datum då anslaget tas bort: 2020-04-16

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarverksamhetens kansli, Vetlanda

Sekreterare: Leena Spolander

Ta del av protokollet på: Vetlanda kommuns hemsidalänk till annan webbplats

Justerade protokoll för förbund

Höglandsförbundet

De fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bildar tillsammans samarbetsorganisationen Höglandsförbundet. Höglandsförbundets anslagstavlalänk till annan webbplats

Höglandets samordningsförbund

Samordningsförbundet (Finsam) är bildat utifrån lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.
Höglandets samordningsförbunds anslagstavlalänk till annan webbplats

Om anslagstavlan

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Förvaltningshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att protokollet nu är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Tillkännagivande

Ett tillkännagivande är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige, eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med ett tillkännagivande är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Överklaga beslut

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden eller andra dokument och underlag kontakta arkivansvarig via kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 2 april 2020

Eksjö kommuns officiella anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden, kungörelser och annan information som, med stöd av lag eller annan författning, ska meddelas på anslagstavlan.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.