Logotyp Eksjö kommun

Anslagstavla

Detta är Eksjö kommuns officiella anslagstavla.

Här finns tillkännagivanden om

  • fullmäktiges sammanträden
  • justerade protokoll
  • delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd

Anslagstavlan innehåller också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivanden

 

Eldningsförbudet upphör

Eldningsförbudet som infördes den 24 april 2019 för Jönköpings län upphör att gälla från och med i dag den 2 maj 2019, klockan 17.00. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i länet.

Läs om upphävandet av eldningsförbudet:

------------

Bevattningsförbudet i Eksjö kommun upphävt

Från och med onsdagen den 20 mars 2019 upphävs begränsningarna av vattenanvändningen som infördes sommaren 2018 i Eksjö kommun. Begränsningarna upphävs då nivåerna för både grund- och ytvatten har stigit upp mot det normala för årstiden efter den senaste tidens nederbörd.

Eksjö Energi och Eksjö kommun uppmanar samtidigt till fortsatt sparsamhet inför kommande växtperiod samt vår- och sommarmånader. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att försöka minska förbrukningen på de sätt som är möjliga under alla årstider.

Tillkännagivande om kommande sammanträden

Länkar till ärendelistor för nästa sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges tillkännagivande/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Kallelse Höglandets Överförmyndarnämndlänk till annan webbplats

Justerade protokoll

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och ungdomssektorn, Förvaltningshuset

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och ungdomsnämndens protokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ta del av protokollet:

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Camilla Karlsson

Länkar till ärendelistor till nästa sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges tillkännagivande/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Kommunstyrelsens protokoll

Ledningsutskottet/budgetberedningen

Sammanträdesdatum: 2019-06-17

Paragrafer: 84-86

Datum då anslaget publiceras: 2019-07-05

Datum då anslaget tas bort: 2019-07-019

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Karin Höljfors

Ta del av protokollet: Ledningsutskottets protokolllänk till annan webbplats

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Socialnämnden

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämnden myndighetsutövning

Sammanträdesdatum: 2019-07-17

Paragrafer: 102-110

Datum då anslaget publiceras: 2019-08-01

Datum då anslaget tas bort: 2019-08-23

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Jean Swärd


Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Karolina Eriksson

Ta del av protokollet: Tillväxt- och utvecklingsnämndens protokoll

Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarverksamhetens kansli, Vetlanda

Sekreterare: Leena Spolander

Ta del av protokollet på: Vetlanda kommuns hemsidalänk till annan webbplats


Justerade protokoll för förbund

Höglandsförbundet

De fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bildar tillsammans samarbetsorganisationen Höglandsförbundet. Höglandsförbundets anslagstavlalänk till annan webbplats

Höglandets samordningsförbund

Samordningsförbundet (Finsam) är bildat utifrån lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.
Höglandets samordningsförbunds anslagstavlalänk till annan webbplats

Om anslagstavlan

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Förvaltningshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att protokollet nu är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Tillkännagivande

Ett tillkännagivande är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige, eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med ett tillkännagivande är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Överklaga beslut

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden eller andra dokument och underlag kontakta arkivansvarig via kontaktcenter.