LYSSNA

Avfall och återvinning – hushåll

Hållbar utveckling handlar bland annat om att vi i Eksjö kommun använder våra gemensamma resurser medvetet. Vi ska inte äventyra möjligheterna för kommande generationer – vi ska alla ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser för att bidra till ett gott klimat och en god livskvalitet för framtiden.

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. I Sverige är vi relativt bra på att återvinna, men samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Illustration av avfallstrappan som visar att det är bäst att minimera avfallet, näst bäst är att återanvända, därefter att utvinna energi av avfallet och sämst är att deponera, det vill säga slänga avfallet.

Om du inte kan minimera eller återanvända ska avfallet återvinnas i så stor utsträckning som möjligt. Farligt avfall lämnas på återvinningscentral, läkemedel på apotek. Förpackningar ska lämnas på återvinningsstation. Matavfall ska sorteras i grön påse för att återvinnas som biogas, alternativt komposteras, se mer under kompostering nedan. Trädgårdsavfall ska komposteras i trädgården alternativt via Eksjö Energis återvinningscentral eller tunnan Lövgren. Se sorteringslista för hushållsavfall på flera språk på Eksjö Energis webbplats.länk till annan webbplats

Det avfall som inte går att återvinna tas om hand av det kommunägda bolaget Eksjö Energi där det förbränns och genererar fjärrvärme.

Minimera avfall och återanvänd – Second Hand

Vi behöver minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor. Tänk efter: Behöver jag verkligen den här saken? Skulle jag lika gärna kunna låna eller hyra den och förbruka mindre naturresurser?

Ge prylar du tröttnat på till någon som behöver dem. Lämna till Second hand, sälj dem eller använd din kreativitet och gör om dem till något annat.

På flera orter i Eksjö kommun finns olika Second Hand-butiker som tar emot och även hämtar saker till försäljning. Tänk på att det du skänker måste vara helt, rent och i säljbart skick. Retro är en Second Hand-butik som drivs av Eksjö kommun.

Återvinningsstationer för hushållens förpackningar

Hushållen ska lämna sina förpackningar (glas, plast, metall och papp) och tidningar vid en återvinningsstation om inte fastighetsägaren har begärt hämtning av återvinningsmaterialet. Hushållen ansvarar för att sortera sitt avfall korrekt.

Det är producenterna av förpackningar och tidningar som har ansvaret för återvinningen och inte kommunen. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (fti) ansvarar för skötsel, tömning och renhållning vid återvinningsstationen.

Synpunkter på återvinningsstationerna

Alla typer av synpunkter på själva insamlandet eller skötseln av återvinningsstationerna lämnas till förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI). Du kan lämna synpunkter och anmäla brister både via telefon och direkt på FTI:s webbplats. På deras webbplats finns det dessutom uppgifter om när återvinningsstationen ska städas eller tömmas på förpackningar.

Gå till förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats:

 • Välj: Hitta en återvinningsstation
 • Hämta min plats – välj kommun
 • Välj område i Eksjö kommun
 • Klicka på kartan för att få fram rätt återvinningsstation
 • Anmäl städning och tömning

Hitta din närmaste återvinningsstation, FTIlänk till annan webbplats

Återvinningscentraler i Eksjö och Ingatorp – Eksjö Energi

I Eksjö kommun finns två återvinningscentraler, en vid Eksjö Energis anläggning på Östra Industriområdet i Eksjö och en vid avloppsreningsverket i Ingatorp. Återvinningsscentralen i Eksjö finns på Svarvgatan 4 och återvinningsscentralen i Ingatorp ligger utmed riksväg 40.

Privatpersoner i Eksjö kommun får kostnadsfritt (företag betalar) lämna sitt sorterade avfall på återvinningscentralerna. Avfallet kan vara grovsopor, vitvaror, farligt avfall, trädgårdsavfall med mera. Innan du lämnar avfallet måste du registrera dig. Detta gör du på Eksjö Energis webbplats.

Mer information om avfall, öppettider, sortering, återvinningscentraler, hämtning av olika avfallsslag, tömning, avtal, taxor, fakturering med mera se Eksjö Energis webbplats eller kontakta dem på telefon 0381-19 20 00  

Sophämtning och renhållning – Eksjö Energi

Hämtning av Matavfall (i grön påse) och Restavfall (brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar) görs av Eksjö Energi. Ordinarie sophämtning sker varannan vecka. Mer information om sophämtning, sopkärl, slamtömning, latrinhämtning med mera finns på Eksjö Energis webbplats:

Sophämtning och slamtömning, Eksjö Energilänk till annan webbplats

Har du frågor om när soptunnan töms där du bor, kontakta Eksjö Energi, telefon 0381-19 20 00 , e-post: info@eksjoenergi.se

Kompostering

Av trädgårds- och köksavfall kan du enkelt göra näring och jordförbättring till din trädgård. Bra för både miljön och plånboken.

Trädgårdsavfall kan du kompostera direkt på marken eller i en behållare för snabbare nedbrytning. Du behöver inget tillstånd från kommunen för att kompostera trädgårdsavfall på din tomt. Tänk dock på att din kompostering inte får medföra någon olägenhet i form av till exempel skadedjur eller dålig lukt. Till trädgårdsavfall räknas till exempel löv, gräsklipp, grenar och vegetabiliskt köksavfall som inte har tillagats. Du kan även lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen eller låta Eksjö Energi hämta det genom att abonnera på tunnan Lövgrenlänk till annan webbplats.

För kompostering av matavfall behöver du en hushållskompost och följa vissa riktlinjer, samt göra en anmälan till kommunen. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Matavfallet kan också lämnas i soptunnan i grön påse för omvandling till biogas.

Riktlinjer för kompostering av mat- och hushållsavfall

Kompostens konstruktion

Du kan köpa en kompost i handeln, bygga en själv eller använda dig av lämpliga kärl. Komposten ska vara ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät. Komposten ska vara utförd av tåligt material, undvik impregnerat virke som kan påverka komposteringsprocessen. Komposten ska vara tät så att fåglar, råttor, möss eller flugor inte kan ta sin in. Botten i komposten kan ha hål, men de får inte vara så stora att skadedjur kan ta sig in. Locket ska vara utfört så att regnvatten eller smältvatten inte kan rinna in i komposten

Kompostering - hantering/ansvar

 • Toalettavfall får inte komposteras i en hushållskompost
 • Ofullständigt nedbrutet avfall får inte grävas ner eller spridas ovan mark
 • Komposten ska placeras inom den egna fastigheten och minst 4,5 meter från tomtgräns
 • Det ska finnas utrymme inom den egna fastigheten för användning av den erhållna kompostjorden
 • Hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår (till exempel att den inte drar till sig skadedjur eller luktar illa)

Kompostens volym

Kompostbehållaren anpassas efter antalet personer i hushållet. Som en riktlinje kan du räkna enligt följande:

 • Oisolerad: 100 liter per person och år
 • Isolerad: 50 liter per person och år
 • Roterande och isolerad: 25 liter per person och år

Är du permanentboende rekommenderas en isolerad kompost (varmkompost) för att uppnå en bra komposteringsprocess även under vintermånaderna.

Du ansvarar för att kompostens volym är tillräcklig för att uppnå en tillfredsställande kompostering av det matavfall eller nedbrytbara hushållsavfall som uppkommer på fastigheten. Om tillfredsställande kompostering inte uppnås i befintlig anläggning ska en behållare med större volym införskaffas eller befintlig kompletteras med ytterligare behållare som uppfyller gällande riktlinjer

Farligt avfall – hushåll

Farligt avfall är sådant avfall som kan orsaka skada på människor, djur eller natur. Exempel på sådant avfall är lysrör, batterier, lösningsmedel, oljor, oljefilter, bekämpningsmedel, fotokemikalier, färgrester och kvicksilvertermometrar. Detta ska sorteras ut från hushållssoporna.

En box för miljöfarligt avfall har delats ut till samtliga hushåll i kommunen. De som bor i flerbostadshus har fått en box per trappuppgång eller motsvarande. Hantering av farligt avfall kan ske genom att det hämtas vid din fastighet. Kontakt tas då med Eksjö Energi så hämtar de på avtalad tid.

Som privatperson kan du också själv köra mindre mängder farligt avfall till återvinningscentralerna i Eksjö eller Ingatorp. Är du osäker på vilket slags avfall det är, eller vilka mängder, kontakta Eksjö Energi innan transport sker.

Hantering av farligt avfall, företag 

Vissa typer av farligt avfall

Det finns många olika typer av farligt avfall. Två relativt vanligt förekommande typer som kan ha en mycket stor negativ påverkan på människors hälsa och miljö är; kvicksilver och asbest. Nedan följer några råd och riktlinjer om man stöter på dessa ämnen.

Kvicksilver

Ämnet kan förekomma i så vitt skilda olika produkter som till exempel febertermometrar, batterier och gamla lysrör. Numera används ämnet i allt mindre omfattning. Alla produkter som innehåller eller misstänks innehålla kvicksilver ska behandlas som farligt avfall och lämnas på återvinningscentralenlänk till annan webbplats i Eksjö eller Ingatorp.

Asbest

Asbest har använts i ett stort antal produkter och kan finnas i exempelvis: vägg- och takplattor (eternitskivor), värmeisolering kring rör, i värmepannor och ventilations­anläggningar samt i gummigolvmattor och kakelfix. Asbest är förbjudet men kan ändå finnas i hus som byggts/renoverats senare. Hälsorisker med asbest är främst lungskador till följd av inandning av asbestfibrer. Fibrer frigörs främst vid till exempel rivning eller annan hantering där det uppstår damm.

Se mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.länk till annan webbplats

Du kan lämna asbest på återvinningscentralenlänk till annan webbplats, men särskilda regler gäller, kontakta Eksjö Energi för mer information.

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning av byggnader med mera uppstår rivningsavfall som ska hanteras på ett särskilt sätt.

Farligt avfall kan till exempel vara asbest, PCB eller el-avfall. Det farliga avfallet skapar stora miljö- och hälsoproblem om det inte hanteras på rätt sätt.

Har du frågor om hur rivningsavfall, som bland annat består av farligt avfall, ska hanteras kan du kontakta renhållningen vid Eksjö Energilänk till annan webbplats

Under "Avfall och återvinning - företag" hittar du mer information om Bygg- och rivningsavfall

Avfall från utedass, förmultnings- och förbränningstoalett

Informationen om avfall från utedass, förmultnings- och förbränningstoalett hittar du under enskilda avlopp.

Renhållningsordning och avfallsplan

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hur avfall ska hanteras inom kommunen. Kommunen ska också ha en avfallsplan som innehåller uppgifter om vilka typer av avfall som uppkommer. Planen ska även innehålla vilka åtgärder kommunen planerar att göra för att minska avfallets mängd och hur farligt det är.

Eksjö Energi AB har tillsammans med Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner tagit fram en avfallsplan och renhållningsordning. Kommunerna samarbetar sedan flera år med en gemensam hantering av hushållsavfall och har samma entreprenör för insamling av hushållsavfall, inräknat latrin och slam från enskilda avlopp.

Antagna av kommunfullmäktige 2008-06-17: 

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00


Eksjö Energi AB

Har du frågor om sophämtning och återvinningscentralerna kontakta Eksjö Energi.
Telefon: 0381-19 20 00
E-post: info@eksjoenergi.se
Webbplats: www.eksjoenergi.selänk till annan webbplats

Besöksadresser
Eksjö Energi: Telegatan 8, Eksjö
Återvinningsscentralen i Eksjö: Svarvgatan 4, Eksjö
Återvinningsscentralen i Ingatorp ligger utmed riksväg 40.

Sidan senast uppdaterad:

Avfall och återvinning - hushåll, Eksjö kommun

Hållbar utveckling handlar bland annat om att vi i Eksjö kommun använder våra gemensamma resurser medvetet. Vi ska inte äventyra möjligheterna för kommande generationer – vi ska alla ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser för att bidra till ett gott klimat och en god livskvalitet för framtiden.

Återvinningscentraler: kontakta Eksjö Energi, telefon: 0381-19 20 00, e-post: info@eksjoenergi.se, www.eksjoenergi.selänk till annan webbplats

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.