LYSSNA

Donationsfonder och stiftelser

Du som invånare i Eksjö kommun kan söka bidrag från olika donationsfonder och stiftelser som kommunen förvaltar. Eksjö kommun hanterar också bidragsansökningar från föreningen Majblomman för barn som bor i Eksjö kommun.

Eksjö kommun förvaltar flera donationsfonder och stiftelser. En stiftelse eller donationsfond bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Kommunen får heller inte använda pengarna till egna verksamheter.

Varje stiftelse och donationsfond har sina egna regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger ofta vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan det finnas krav på att den som söker bor på en särskild plats. 

Donationsfonder och stiftelser förvaltade av kommunen

Du kan även hämta blanketten hos kontaktcenter i förvaltningshuset, Södra Kyrkogatan 4, Eksjö. 

Donationsfonder och stiftelser

Stiftelsen August Anderssons donationsfond
Årliga räntan ska utdelas till hederliga och välkända fattiga personer inom Eksjö landsförsamling till jul varje år.

Regementsläkaren P I D:son Aschan och Emma Sofia Schmitterlöws donationsstiftelse
Stiftelsen bildades i enlighet med förordnande i testamentet efter Emmy D:son Aschan, Eksjö av den 4 september 1941. Årliga räntan av i testamentet avsatt kapital ska utdelas till ålderstigna, medellösa och välkända kvinnor eller män tillhörande Eksjö stad, och därstädes sedan minst 10 år tillbaka mantalsskrivna, med företräde för dem vilka tidigare befunnit sig i lyckligare ekonomiska omständigheter.

Stiftelsen Clara Cederqvists donationsfond
Årliga räntan ska tilldelas fattiga, välkända och redbara personer inom Eksjö landsförsamling till jul varje år.

Borgmästare Erik Rickard Holms stiftelse
Årliga räntan ska användas till något för staden nyttigt ändamål, dock inte till bestridande av löpande utgifter.

Stiftelsen Amanda Carlbergs fond
Avkastningen i tio lika stora delar utbetalas till tio behövande goda, snälla personer i Eksjö stad, vilka icke tillhör allmänna fattigvården.

Stiftelsen Tullöverkontrollören Oskar Lagergrens donationsfond
Avkastningen tilldelas äldre behövande, välkända och ordentliga kvinnor eller män, i Eksjö stad eller Eksjö socken boende, och där sedan 10 år tillbaka är mantalsskrivna. Den andra hälften av avkastningen ska användas till främjande och understöd av handel och industri i Eksjö stad, även som till stadens utveckling i yttre hänseende så som anläggning, förskönande och förbättring av parker, kyrkogård och dylikt, samt till underhåll för all framtid av min gravplats på Eksjö kyrkogård.

Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donation
Årligen utdelas en sjättedel av avkastningen vardera åt sex av stadens minst bemedlade emellan 16 och 20 år gamla, allmänna fattigvården icke tillhörande flickor, som utmärker sig för flit och gott uppförande.

Stiftelsen Mina Lindgrens julgåva
Årliga räntan ska tilldelas fattiga välkända och redbara personer inom Eksjö landsförsamling och inom Eksjö stad till jul varje år.

Stiftelsen Frisängsfonden (N J Ljungberg)
Räntan ska användas till så kallade frisängar, dvs. när fattiga behövande kunna erhålla sjukvård utan betalning, läkarvård, medicin, föda jämte sjukvårdsanstaltens förmåner.

Stiftelsen Jenny och Axel Petris fond
Avkastningen utdelas såsom understöd åt behövande välfrejdade och aktningsvärda personer män och kvinnor som under någon längre tid idkat borgerlig näring i Eksjö eller till änkor efter sådana män.

Pettersson-Lindebladska stiftelsen
Understöd till behövande personer, i första hand åldringar samt vidare sådana behövande som stått i släktskap med underofficerare eller manskap vid Smålands Husarer.

Stiftelsen Hermann Rickards Minnesfond
Avkastningen ska användas till hjälp åt sjuka, lytta, fattiga eller vid katastroffall behövande, mantalsskrivna personer, samt med donatorn besläktade fränder, har företräde till utdelning ur fonden.

Stiftelsen Samfond 1 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Eksjödelen
Stiftelsens ändamål ska vara att ge stöd åt behövande inom ovan angivna användningsområden. Dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonderna ingående donationerna tas i den utsträckning som befinns lämplig.

Stiftelsen Samfond 2 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Edshult, Hult, Höreda och Mellbydelen
Stiftelsens ändamål ska vara att ge stöd åt behövande inom ovan angivna användningsområden. Dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonderna ingående donationerna tas i den utsträckning som befinns lämplig.

Stiftelsen Samfond 3 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Ingatorpsdelen
Stiftelsens ändamål ska vara att ge stöd åt behövande inom ovan angivna användningsområden. Dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonderna ingående donationerna tas i den utsträckning som befinns lämplig.

Stiftelsen Samfond 4 - stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Hässleby, Kråkshultsdelen
Stiftelsens ändamål ska vara att ge stöd åt behövande inom ovan angivna användningsområden. Dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonderna ingående donationerna tas i den utsträckning som befinns lämplig.

Kontraktsprosten Nils Johan Sjöstedts stiftelse

  1. Till fyra fattiga ogifta med mera döttrar efter avlidna borgare.
  2. Till fyra änkor efter avlidna borgare.
  3. Uppfostringshjälp åt åtta fattiga borgarebarn alternativt barn av arbetsklassen.
  4. Bosättningshjälp för unga hantverkare, födda i staden. Tillägg punkt 1-4 enligt beslut 1910: Utdelas jämtväl till sådan i staden Eksjö mantalsskriven person, som driver självständigt yrke, samt till dylik persons barn och efterlevande änka.
  5. Bosättningshjälp åt två fattiga, frejdade och arbetsamma söner av torpare (vid giftermål). Tillägg punkt 5 enligt beslut 1928: Må det eller de lediga rummen tilldelas döttrar, som uppfylla de för manlig sökandes stadgande villkor, därnest de jämväl gjort sig kända för god vandel.
  6. Till kläder och uppehälle åt de flitigaste och fattigaste barnen i stadens folkskola.
  7. Julgåva åt fattiga ålderstigna och välkända personer i staden.

Beslut om utdelning fattas av stiftelsens direktion, vilken utgörs av kommunfullmäktige i Eksjö kommun och kyrkorådet i Eksjö församling.

Stiftelsen för kvartettsången i Eksjö (C G Svenssons fond)
För understödjande av kvartettsång i Eksjö. Av den årliga räntan bör cirka 1/3 tillkomma sånglärare cirka 1/3 användas för bestridande av hyra, inköp av musikalier, notskrivning med mera samt 1/3 till understöd för möjligen behövande sångare.

Stiftelsen Julie och Helena Taubes understödsfond
Årliga räntan fördelad i fyra lika stora delar utdelas till damer i Eksjö stads- eller landsförsamling, vilka även om de förut levt i bekymmersfria förhållanden genom ålder eller sjukdom kommit i behov av understöd.

Lindahlska fonden
Understöd åt fattiga i Eksjö stad till det antal som socialnämnden årligen bestämmer.

Borghild Ross minnesfond
Avkastning används för att hjälpa, stödja och uppmuntra gamla och sjuka personer inom Hults socken. 

Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs Minne

Prosten och prostinnan PR Svenssons minne

Personer som är antingen födda inom Höreda församling eller har bott där i minst tre år i följd kan söka bidrag ur fonden Prosten och prostinnan P R Svenssons minne. Studerande som uppfyller dessa krav kan söka bidraget efter att ha studerat ett år på gymnasium eller eftergymnasial utbildning.

Ansökan ska vara hos direktion senast den 1 oktober varje år. Det går att söka bidrag fem år i rad och sedan göra ett uppehåll för att därefter söka på nytt. För utdelning krävs dock att fondens ledning får begärda medel.

Vid frågor kontakta fondens ordförande Ingbritt Martinsson, telefon 073-049 10 94

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

På länsstyrelsernas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en sökmotor för samtliga registrerade stiftelser i Sverige. Där kan du söka stiftelser utifrån ett specifikt syfte eller namn. De stiftelser som finns i Eksjö kommun administreras av Länsstyrelsen i Östergötland.

Majblomman

Majblomman är en ideell och opolitisk förening som grundades 1907. Majblomman arbetar med att minska barnfattigdomen i Sverige. I Eksjö kommun finns två lokalföreningar, en i Mariannelund och Ingatorp samt en i Eksjö, Höreda och Hult.

Som förälder kan du söka bidrag från Majblomman för barn och unga upp till 18 år. Bidragen ska ge barnet möjlighet att kunna vara med i gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden och betalas ut en gång per barn och år. Vill du ansöka om bidrag från majblomman kontaktar du elevhälsan, skolsköterska eller kurator, på barnets skola. Gäller det barn i förskoleverksamhet kan du kontakta barn- och utbildningssektorn via e-post:
barn-utbildningssektorn@eksjo.se

Det mesta av pengarna till de bidrag som delas ut samlas in av skolbarn som säljer majblommor.

På Majblommans webbplats finns mer information Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Kontaktperson för "Prosten och prostinnan PR Svenssons minne" hittar du under detta avsnitt. på denna sida.

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Donationsfonder och stiftelser i Eksjö kommun

Du som invånare i Eksjö kommun kan söka bidrag från olika donationsfonder och stiftelser som kommunen förvaltar. Eksjö kommun hanterar också bidragsansökningar från föreningen Majblomman för barn som bor i Eksjö kommun.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.