LYSSNA

Barn- och ungdomsrådet

Vill du som ung vara med och påverka kommunens utveckling? Eksjö kommun behöver barn och ungdomars entusiasm, drivkraft och kompetens. Som ung i kommunen ska du känna att du blir sedd och har möjlighet att påverka.

I Eksjö kommun finns barn- och ungdomsrådet. Rådet ska kunna ge aktivt stöd och råd till dig som ung, om hur du gör, eller vart du vänder dig om du vill påverka kommunens utveckling.

Målet med rådets arbete är att du som ung

 • känner att du har stora möjligheter att framföra dina åsikter till de som bestämmer i kommunen
 • vet till vem eller vart du ska vända dig när du vill påverka något
 • ska vilja vara med och påverka frågor som rör kommunens utveckling.

Elevråden är viktiga rådgivare

På varje skola hålls klassråd och elevråd för att ge eleverna möjlighet till inflytande över utbildningen och frågor av gemensamt intresse.

Barn- och ungdomsrådet samarbetar med elevråden på följande sätt:

 • Två gånger per år kallas representanter från alla elevråd in till det kommunövergripande elevrådet. Där får elever från kommunens alla skolenheter och skolformer möjlighet att mötas och diskutera aktuella frågor. Vid det kommunövergripande elevrådet deltar även tjänstepersoner och politiker för att inhämta elevers åsikter och bolla idéer.
 • Elevråden kan samla in frågor från barn och ungdomar via klassråd och brukarråd och föra fram dem i det kommunövergripande elevrådet, eller direkt till barn- och ungdomsrådet.
 • Elevråden kan bjuda in barn- och ungdomsrådet till exempelvis elevrådsmöten.
 • Barn- och ungdomsrådet kan besöka elevråden, eller skicka ut en fråga eller remiss av något slag.

Målsättningen är att formerna för samarbetet mellan elevråden och barn- och ungdomsrådet ska växa fram genom dialog.

Presentation av barn- och ungdomsrådet

Här hittar du information om de personer som ingår i rådet och deras ansvarsområden. Har du frågor, vill framföra en synpunkt eller vara med och påverka är du välkommen att i första hand kontakta Kim Forsman på kim.forsman@eksjo.se

Porträttbild av Sara Bergqvist

Sara Bergqvist
Arbetsuppgifter: Tjänsteperson, hållbarhetsstrateg vid kommunlednings­kontoret.
Ansvarsområden: Strategiskt hållbarhetsarbete; miljö- och klimatarbete (ekologisk hållbarhet) samt delaktighet, integration och folkhälsoarbete (social hållbarhet).

Foto: Kim Forsman

Kim Forsman
Arbetsuppgifter: Tjänsteperson, fritidsutvecklare på tillväxt- och utvecklingssektorn.
Ansvarsområden: Barn- och ungdomspolitiska frågor, kultur- och fritidsfrågor, näringslivs- och föreningsfrågor, friluftsliv.

Foto: Kim Forsman

Harald Arrehn
Arbetsuppgifter: Tjänsteperson, ungdomshandläggare, förebyggande arbete sociala sektorn.
Ansvarsområden: Nätverksarbete internt och externt gällande ungdomsfrågor, handledare för Ungdomslotsarna, feriepraktik, barn- och ungdomspolitiska frågor.

Felix Mårtensson

Felix Mårtensson
Arbetsuppgifter: Tjänsteperson, planarkitekt på samhällsbyggnadssektorn.
Ansvarsområden: Samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering, klimatanpassningsarbete

Foto: Sebastian Hörlin

Sebastian Hörlin (S)
Arbetsuppgifter: Heltidspolitiker, kommunalråd.
Ansvarsområden: Alla kommunens verksamhetsområden

Maria Havskog

Maria Havskog (C)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen.
Ansvarsområden: Campus i12, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), fritids-, näringslivs- och kulturfrågor.

Marie-Louise Gunnarsson (M)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, ordförande i socialnämden ersättare i kommunstyrelsen ledamot i kommunfullmäktige
Ansvarsområde: Sociala sektorn

Anders Pansell (KD)
Arbetsuppgifter:

Bertil Granman (S)
Arbetsuppgifter:

Kunskap om unga – Folkhälsoenkät Ung

Folkhälsoenkät Ung

År 2020 bytte kommunen enkät för att att undersöka ungdomars livssituation. Resultat från gamla enkätverktyget LUPP finns i avsnittet nedan. (Resultat från LUPP 2015, 2018).

Folkhälsoenkät Ung är en ungdomsenkät som genomförs i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet vart tredje år. Enkätundersökningen är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut i Eksjö kommun. Undersökningen görs i samverkan med länets kommuner och genomfördes under hösten 2020.

Kunskap om unga gör skillnad för unga

Syftet med Folkhälsoenkät ung är att följa den självrapporterade hälsan bland länets ungdomar och se förändringar över tid. Utifrån den kunskapen kan vi tillsammans ge alla barn och unga i Jönköpings län bästa möjliga förutsättningar till ett bra liv med en god hälsa.

Folkhälsoenkät Ung används för att:

 • skaffa kunskap om unga
 • underlätta eller starta ett samarbete mellan sektorer och verksamheter
 • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
 • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt.

Vem vänder sig enkäten till?

Eksjö kommuns samtliga elever i årskurs 9 och andraårselever på gymnasiet.

När genomförs den?

Folkhälsoenkät Ung görs vart tredje år och hösten 2020 genomfördes den senast.

Tilllgänglighet

Enkäten är tillgänglig på svenska i webbaserad enkät. Det finns sedan stöd via pappersenkät för arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

Mer information om Folkälsoenkät Ung på Regionens webbplats Länk till annan webbplats.

Resultat från Folkhälsoenkät ung

Folkhälsoenkät ung

Folkhälsoenkät ung är den enkät som vi från och med 2020 använder oss av. Det innebär att vi tillsammans med övriga kommuner i regionen kan få jämförande siffror. Resultaten från Folkhälsoenkät ung redovisas nedan.

Lupp

LUPP är ett den enkät som vi använt tidigare år. År 2020 bytte kommunen enkätverktyg för att att undersöka ungdomars livssituation. Resultaten från LUPP 2015 och 2018 redovisas nedan.

Kontakta arbetsgruppen

Här hittar du information om de personer som ingår i arbetsgruppen och deras ansvarsområden. Har du frågor, vill framföra en synpunkt eller vara med och påverka är du välkommen att i första hand kontakta Katarina Norén på katarina.noren@eksjo.se

Katarina Norén
Arbetsuppgifter: Tjänsteman, utvecklingsledare på barn- och ungdomssektorn.
Ansvarsområden: Barn- och ungdomspolitiska frågor, förskolefrågor, skolfrågor.

Foto: Kim Forsman

Kim Forsman
Arbetsuppgifter: Tjänsteman, fritidsutvecklare på tillväxt- och utvecklingssektorn.
Ansvarsområden: Barn- och ungdomspolitiska frågor, kultur- och fritidsfrågor, näringslivs-föreningsfrågor, friluftsliv.

Birgitta Löwdahl
Arbetsuppgifter: Tjänsteman, enhetschef på HIA (Hälsa, integration och arbete) på sociala sektorn.
Ansvarsområden: Hälsa, integration och arbete.

Alf ”Affe” Lundberg
Arbetsuppgifter: Tjänsteman, trafikingenjör på samhällsbyggnadssektorn.
Ansvarsområden: Miljö- och hälso- Trafik, trafiksäkerhetsfrågor, gatubelysning, infrastruktur, gång- och cykelvägar, plan- och bygg, boende.

Diana Laitinen Carlsson (S)
Arbetsuppgifter: Heltidspolitiker, oppositionsråd.
Ansvarsområden: Samtliga kommunala verksamhetsområden.

Annelie Sjöberg (M)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, förste vice ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen.
Ansvarsområden: Campus i12, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), fritids-, näringslivs- och kulturfrågor.

Sebastian Hörlin (S)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, andre vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen.
Ansvarsområden: Förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola, öppen ungdomsverksamhet, elevhälsan.

Maria Havskog

Maria Havskog (C)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen.
Ansvarsområden: Campus i12, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), fritids-, näringslivs- och kulturfrågor.

Barn- och ungdomspolitiskt arbetsgrupp:
Har du frågor, vill framföra en synpunkt eller vara med och påverka är du välkommen att i första hand kontakta Kajsa Hansdotter på kajsa.hansdotter@eksjo.se eller Sara Bergqvist på sara.bergqvist@eksjo.se

 TILLBAKA
Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Barn- och ungdomsrådet i Eksjö kommun

Vill du som ung vara med och påverka kommunens utveckling? Eksjö kommun behöver barn och ungdomars entusiasm, drivkraft och kompetens. Som ung i kommunen ska du känna att du blir sedd och har möjlighet att påverka.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.