Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar. Miljöenheten kontrollerar att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs.

Rökfria miljöer

Enligt Lag om tobak och liknande produkter är det förbjudet att röka i eller omkring
dessa miljöer:

 1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,
 2.  i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
 3.  i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
 4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus,
 5. i restauranger och på andra serveringsställen,
 6.  i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen,
 7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna
 8.  på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,
 9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och
 10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten har tillträde till.

Mer information

Mer information om rökfria miljöer finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Klagomål inom hälso- och miljöskydd

Miljöenheten handlägger klagomål utifrån miljöbalken, livsmedelslagen med flera lagar. Klagomålen kan vara allt från störande industriverksamhet, vedeldning, brister i bostaden, störande ljud till misstänkt matförgiftning och så vidare.

Enligt miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan ha en större påverkan på hälsan och som inte är tillfällig.

Om du vill lämna in ett klagomål vill vi att du använder e-tjänsten i portalen för e-tjänster. Fyll i den så noga du kan för att vi ska kunna handlägga klagomålet. Du kan behöva föra dagbok, en så kallad störningsdagbok, under ett par veckor för att kommunen ska få ett tillräckligt underlag för beslut.

Klagomål kan lämnas anonymt men det är bra om du skriver vem du är om miljöenheten behöver komma i kontakt med dig. Om du anmäler ett klagomål anonymt innebär det att du inte kan underrättas om eller överklaga beslut i ärendet. Tänk på att om det framgår vem du är genom till exempel namn, telefonnummer eller e-postadress så är du inte anonym eftersom kommunens handlingar är offentliga.

Miljöskydd för verksamheter

Miljöenhetens arbete är till största delen reglerat genom lagstiftning.

Arbetet innebär tillsyn över företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, genom exempelvis utsläpp till mark, luft och vatten. Miljöenheten har också tillsyn över hygieniska verksamheter som till exempel frisörer, men också över skolor, förskolor, hotell, idrottshallar och badanläggningar.

Miljöskydd för verksamheter

Hälsoskydd för verksamheter

För dig som planerar att starta en verksamhet dit allmänheten kommer, och stannar mer än tillfälligt i, gäller särskilda regler. För att människors hälsa och miljön inte ska ta skada har kommunen genom samhällsbyggnads­nämnden ett ansvar att pröva anmälningar av vissa verksamheter och göra regelbunden tillsyn.

Hälsoskydd för verksamheter

Privat fordonstvätt och avlopp i garage

När du tvättar fordonet hemma rinner det smutsiga och miljöfarliga vattnet, direkt med dagvattnet, ut i våra sjöar, vattendrag och våtmarker.

Dagvattenbrunnarna i gatu- och parkeringsmark är inte kopplade till det kommunala reningsverket. Brunnarnas funktion är att ta hand om regn- och smältvatten, inte förorenat vatten från fordonstvätt.

När du tvättar fordonet frigörs förutom själva smutsen, som i sig innehåller miljöfarliga ämnen, även olja, metaller, gummirester med mera från fordonet. Även tvättmedel och inte minst avfettning är många gånger mycket giftiga för vattenlevande organismer.

Åk i stället till en fordonstvätt som är gjord för biltvätt. Där går tvättvattnet med spillvattenledning till kommunalt reningsverket. Dessa anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och/eller reningsverk som tar hand om oljan och en hel del av metallerna.

Vill du ändå tvätta bilen hemma kan du göra det på gräsmatta eller grusyta på din fastighet där vattnet kan rinna ner genom marken. Detta gäller dock bara för lätt sommartvätt med ett svagt rengöringsmedel, till exempel diskmedel, och utan avfettningsmedel.

Bor du i närhet av våtmark, vattendrag eller vattentäkt är tvätt av fordon på fastigheten inte alls lämpligt.

Avlopp i garage

Lokala föreskrifter

Lokala föreskrifter för att reglera skyddet av människors hälsa och miljö reglerar bland annat dessa områden:

 • djurhållning inom detaljplanelagt område
 • tomgångskörning
 • spridning av gödsel i eller intill område med detaljplan
 • eldning inom detaljplanelagt område

Lagar och regler om miljöskydd

Miljöbalken är en ramlag och målet med den är att främja en hållbar utveckling för att kommande generationer ska få en hälsosam och god livsmiljö.

Lagar och regler om miljöskydd

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar. Miljöenheten kontrollerar att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.