Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Kartor och mättjänster

Om du behöver hjälp med att staka ut eller mäta in ditt hus, eller en nybyggnadskarta till ditt bygglov så vänder du dig till kommunens mät- och exploateringsenhet.

Mättjänster

Husutstakningar och kontrollmätningar

Du kan beställa mätuppdrag av kommunens mät- och exploateringsenhet om du till exempel behöver hjälp med att staka ut eller mäta in ditt hus.

Det är viktigt att en byggnad byggs på rätt plats. Utstakning betyder att en behörig mättekniker markerar på marken och i höjd var byggnaden ska stå. Vid en lägeskontroll kontrollerar mätteknikern att byggnadens placering stämmer med bygglovet.

Utstakningen blir ett skydd för grannar och andra som berörs av den nya byggnaden, så att byggnaden inte inkräktar på annans mark eller på annat sätt hamnar fel.

Mätuppdragen ligger även till grund för kartframställning.

Ansökan om behörighet av staka ut

Du kan även anlita en privat aktör som är behörig för utstakning och kontrollmätning samt blivit godkänd av samhällsbyggnadsnämnden.

Ansökan görs via blankett:

Stomnät

Konsulter, entreprenörer och projektörer får tillgång till stomnäten mot ersättning enligt plan- och bygglovstaxan.

Stomnäten i plan (X, Y) består av cirka 2 500 mätpunkter över hela kommunen. Stomnäten i höjd (Z) cirka 400 fixpunkter i Eksjö, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund. De är markerade med rör eller dubbar som är nedslagna i gator och vägar, skog och mark.

Taxa för utstakning

Exempel på kostnader enligt gällande taxa:

 • Finutstakning av en standardvilla (120 kvadratmeter) plus ett standardgarage (35 kvadratmeter) kostar 10 920 kronor.
 • Finutstakning av enbart garage (35 kvadratmeter) kostar 3 360 kronor.

Kostnader för större byggnadsarea och extra byggnadshörn tillkommer.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs oftast vid bygglovsansökan för nybyggnad eller tillbyggnad av hus. I vissa fall kan det räcka med en så kallad enkel nybyggnadskarta. Vilken typ av karta som du behöver avgörs av kommunens byggenhet. Kontakta därför alltid först en bygglovshandläggare.

Nybyggnadskartan innehåller:

 • fastighetsgränser, rättigheter
 • gällande detaljplanebestämmelser
 • befintliga byggnader, vägar och andra detaljer
 • höjdnivåer
 • ledningsinformation (VA, el, tele, data, fjärrvärme)

Enkel nybyggnadskarta innehåller:

 • fastighetsgränser, rättigheter
 • gällande detaljplanebestämmelser
 • befintliga byggnader, vägar och andra detaljer
 • ledningsinformation (VA, el, tele, data, fjärrvärme)

Beställning, leverans och inritning

Efter beställningen tar det cirka två till tre veckor innan du får kartan. Därefter ritas ny- eller tillbyggnaden in och måttsätts på kartan. Denna bifogas med bygglovsansökan.

Taxa för nybyggnadskarta

Kostnad enligt gällande plan- och bygglovtaxa.

 • Nybyggnadskarta från 6 876 kronor (kostnaden beräknas efter markarean).
 • Kompletterad/reviderad nybyggnadskarta tidersättning 1 190 kronor per timma.
 • Enkel nybyggnadskarta från 5 042 kronor (kostnaden beräknas efter markarean).

Andra kartor som kan beställas

Hos mät- och exploateringsenheten kan du köpa allt från papperskopior av kartor över en enstaka fastighet till en komplett digital karta över ett visst område.

Några exempel:

Tätorts-/adresskarta

Kartan finns över Eksjö, Höreda, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp, Mariannelund, Bellö samt Värne.

Adresskartor för tätorterna (se respektive tätort)

Specialkartor

Efter ditt önskemål kan till exempel cykelkartor, vägvisningskartor och informationskartor tas fram.

Historiska kartor

Avdelningen förvaltar ett historiskt kartmaterial från slutet av 1600-talet och framåt.

Många av dessa kartor finns i digital form på mät- och exploateringsenheten. Ta kontakt med enheten om du är intresserad av dessa. Kartorna är digitaliserade vid ett Chalmersprojekt.

Historiska kartor över områden i kommunen finns även på lantmäteriets webbplats.

Historiska kartor, lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Mät- och exploateringsenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Kartor och mättjänster i Eksjö kommun

Om du behöver hjälp med att staka ut eller mäta in ditt hus, eller en nybyggnadskarta till ditt bygglov så vänder du dig till kommunens mätenhet.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.