Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Civilt försvar – en del av totalförsvaret

Regeringen har bestämt att det förändrade säkerhetsläget i världen kräver ett återupprättat totalförsvar här i Sverige. Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret.

Anledningen till återupptagandet av totalförsvaret är den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Europa, vilket innebär förändrade krav på den svenska försvarsförmågan.

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är inte en organisation, utan en verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

Målet för det civila försvaret uttrycks i regeringens proposition Totalförsvaret 2021–2025 (proposition 2020/21:30). Det civila försvaret ska bidra till målet för totalförsvaret genom att:

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

En broschyr och film "Om krisen eller kriget kommer" har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):
Broschyr på svenska - Länk till annan webbplats.Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.
Broschyr på olika språk - Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

Film - Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

Totalförsvar och höjd beredskap

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap.

Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret kallas in. Om Sverige är i krigsfara eller om det råder speciella förhållanden som är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap.

Gemensamma grunder

Enligt Försvarsmaktens och MSB:s rapport Gemensamma grunder (grundsyn) behöver statliga myndigheter, kommuner, landsting och företag:

 • öka sin förmåga att möta olika former av öppna och dolda påtryckningar som kan utövas med olika medel såsom politiska, psykologiska, ekonomiska och militära
 • öka sin förmåga att identifiera och möta underrättelseverksamhet, cyberattacker och informationsoperationer
 • öka sin förmåga att motstå ett väpnat angrepp mot Sverige från en kvalificerad motståndare.

Kommunernas arbete med civilt försvar

Överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) reglerar ersättning och uppgifter samt stöd för kommunernas arbete med civilt försvar under perioden 2018–2020.

Alla kommuner ska påbörja arbetet med de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.

Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är:

 • kompetenshöjning gällande totalförsvar
 • säkerhetsskydd
 • krigsorganisation och krigsplacering.

Övriga uppgifter för kommunerna under perioden är:

 • ledningsansvar
 • geografiskt områdesansvar
 • rapportering.

Denna överenskommelse avsåg ursprungligen perioden 2018–2020. På grund av pandemin förlängdes överenskommelsen att gälla till och med 2023 med mindre justeringar.

Strategi för civilt försvar i Eksjö kommun

För kommunerna är det viktigt med ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet. Detta görs genom exempelvis kontinuitetsplanering, ett kontinuerligt arbete med att stärka säkerhetsskyddet samt att komma igång med utbildning och övning för höjd beredskap.

Det har tagits fram en strategi för civilt försvar i Eksjö kommun. Strategin syftar till att klargöra Eksjö kommuns utgångspunkter och idé om övergripande målbild för kommunens arbete med civilt försvar.

Huvudprincipen är att syfte och mål ska uppnås genom en effektiv balans mellan rimliga mål och tillgängliga medel – att utifrån de givna förutsättningarna balansera vad vi vill med vad vi kan.

Det saknas ett officiellt sammanhållande dokument för civilt försvar som tydligt klargör och sammanfattar verksamhetens syfte, struktur och vägledande principer. Därför har arbetet med att ta fram Eksjö kommuns strategi för civilt försvar haft som ambition att förtydliga uppgifterna, formuleringar och innebörden av såväl uppdrag som upplevda oklarheter. Strategin syftar till att sätta en övergripande målbild och att arbetet med civilt försvar påbörjas.

Den övergripande målbilden för arbetet med civilt försvar i Eksjö kommun är att säkerställa en uthållig, effektiv kommunal verksamhet även under höjd beredskap.

Kontakt

Räddningstjänsten

Besök:

Västerlånggatan 21, Eksjö

Post:

575 23 Eksjö

Telefon:

0381-368 81

E-post:

raddningstjansten@eksjo.se

Fax:

0381-132 95

Sidan senast uppdaterad:

Civilt försvar

Regeringen beslutade den 10 december 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och övriga berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.