LYSSNA

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning)

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är rengöring (sotning) som handlar om att ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten. Det andra är brandskyddskontrollen där anläggningen kontrolleras att den är brandsäker.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett. Hur ofta kontrollen ska göras beslutas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Normalt är det vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilken typ av eldstad det handlar om. Entreprenören kontaktar ägaren när det är dags för kontroll. En eldstad måste vara kontrollerad för att få användas.

Kontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Det som kontrolleras är eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Den entreprenör som Eksjö kommunen har skrivit avtal med för brandskyddskontroll från 2019-06-01 är Skorstensfejarna Syd AB Länk till annan webbplats., telefon 010-499 28 00.

Taxa för brandskyddskontroll

Kommunstyrelsen beslutar vilka avgifter som ska gälla för brandskyddskontrollen. Taxan gäller från och med 2021-01-01 och tillsvidare.

Taxa brandskyddskontroll

Taxa för brandskyddskontroll 2021

inom Eksjö kommun

Taxan gäller från 2021-01-01

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § Lag (SFS 2003:778)

om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

 

 

1.

Regelbunden kontroll av objekt i småhus

exkl moms

inkl moms

1.1

Grundavgift

1.1.1

För inställelse för brandskyddskontroll utgår avgift med………………………………

278 kr

347 kr

Inrymmer fastigheten komplementbyggnader, vilkas avstånd till småhuset inte överstiger 200 m, så anses kontrollobjektet i dessa tillhöra småhuset.

1.2

Kontrollavgift

Objektpris

1.2.1

För brandskyddskontroll av objekt med tillhörande rök-förbindelsekanal eller bikanal i småhus utgår avgift enligt nedan

1.2.2

Första objektet i varje byggnad.

278 kr

347 kr

1.2.3

Varje tillkommande objekt utöver första objektet.

139 kr

174 kr

1.2.4

Vid utökad kontroll genom temperturmätning eller läckagemätning debiteras timkostnad även för mertiden enligt punkt 3.1.

1.3

Kontroll av lägenheter i flerbostadshus.

I de fall brandskyddskontroll budas och debiteras mot varje enskild bostadslägenhet gäller avgift enligt 1.1 och 1.2. Utförs brandskyddskontrollen i flera lägenheter samordnat av en beställare gäller avgift enligt punkt1.1 och 3.1

2.

Kontroll i övriga objekt och kontroll i särskilt fall

2.1

För brandskyddskontroll i byggnader som ej är småhus och/eller där värmepannans effekt överstiger 60 KW samt imkanaler i storkök, utgår ersättning enligt nedan. Detsamma gäller när kontroll utförs i annat fall efter särskilt beslut av kommunen, samt för av kund beställd kontroll med anledning av att man önska ta avställd eldstad i bruk.

2.2

Timersättning utgår med belopp enligt punkt 3.1.

2.3

För inställelse för brandskyddskontroll enligt punkt 2. uttas en avgift per man.

278 kr

347 kr

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att kontrollobjektet kräver detta.

3.

Timersättning

3.1

Timersättning utgår med

555 kr

694 kr

För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimma som hel kvartstimma. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimma som hel halvtimma.

4.0

Övriga bestämmelser

4.1

Extra inställelse

4.1.1

I de fall aviserad kontroll inte kan utföras på grund av att avbokning ej skett och tillträde inte är möjlig, utgår ersättning med grundavgift enligt 1. För den kontroll som sedan genomförs vid annat tillfälle debiteras enligt nedan:

I de fall ombokning sker till tid då arbete pågår i området, utgår ersättning enligt 1. Om ombokning sker till tid då arbete inte pågår i området, som anges i 2.2 och 2.3. Ersättning enligt 2.2 gäller för tid på plats.

4.1.2

Separat utförd efterkontroll av förelagt åtgärd debiteras med timkostnad enligt 2.2.

4.2

Arbete utom ordinarie arbetstid.

För kontroll utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 3.1 samt tillägg motsvarande den ökade lönekostnaden motsvarande högst centralt kollektivavtal. För kontroll utom ordinarie arbetstid för objekt under 1.2 och 1.3 utgår ersättning med grundavgift och 150 % av objektspris.

4.3

Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmaterial

I angivna priser ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

4.4

Indexering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med de av centrala parterna Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund publicerat sotningsindex. Justering genomförs per den 1 januari respektive år enligt föregående års indextal.

En anläggning/eldstad ska rengöras regelbundet för att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Rengöringen innebär att brandfarliga beläggningar rensas bort.

Sotningen görs i första hand av den sotare/entreprenör som fått uppdraget av kommunen.

Den entreprenör som Eksjö kommunen har skrivit avtal med för rengöringen är Skorstensfejarna Syd AB Länk till annan webbplats., telefon 010-499 28 00.

Taxa för rengöring

Kommunstyrelsen beslutar vilka avgifter som ska gälla rengöringen. Taxan gäller från och med 2019-06-01och tillsvidare. 

Rengöring (sotning)

Rengöring (sotning)

En anläggning/eldstad ska rengöras regelbundet för att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Rengöringen innebär att brandfarliga beläggningar rensas bort.

Sotningen görs i första hand av den sotare/entreprenör som fått uppdraget av kommunen.

Den entreprenör som Eksjö kommunen har skrivit avtal med för rengöringen är Skorstensfejarna Syd AB Länk till annan webbplats., telefon 010-499 28 00.

Taxa för rengöring

Kommunstyrelsen beslutar vilka avgifter som ska gälla rengöringen. Taxan gäller från och med 2021-01-01och tillsvidare. 

Taxa för rengöring

Taxa för rengöring (sotning) 2021 inom Eksjö kommun


Taxan gäller från 2021-01-01

För utförande av rengöring enligt 3 kap 4 § Lag (SFS 2003:778)

om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

1.

Regelbunden rengöring av objekt i småhus

exkl moms

inkl moms

1.1

Grundavgift

1.1.1

För inställelse för rengöring utgår avgift med………………………………

176 kr

219 kr

Inrymmer fastigheten komplementbyggnader, vilkas avstånd till småhuset inte överstiger 200 m, så anses rengöringsobjekten i dessa tillhöra småhuset.

1.2

Rengöringsavgift

Objektpris

För rengöring av objekt med tillhörande rökkanal/kanaler i småhus utgår avgift enligt nedan.

I avgiften ingår omhändertagande av de produkter (sot från konvektionsdelarna och rökkanalen) som genereras vid rengöringen.

Detta gäller ej för restprodukter (aska) som uppstår vid förbränning av bränsle i eldstaden.

1.2.1

Första objektet i varje byggnad

176 kr

219 kr

1.2.2

Varje tillkommande objekt utöver första objektet

88 kr

110 kr

1.3

Rengöring av objekt i lägenheter i flerbostadshus.

I de fall rengöringen budas och debiteras mot varje enskild bostadslägenhet gäller avgift enligt 1,1 och 1.2. Utförs brandskyddskontrollen i flera lägenheter samordnat av en beställare gäller avgift enligt punkt1.1 och 3.1

1.4

Avvikelser

Om det vid utförandet av rengöring enligt ovan föreligger omständigheter eller sådana avvikelser som medför att tidsåtgången för rengöring avsevärt förlängs, uttas ersättning för rengöring i stället i form av grundavgift enligt 1.1 samt timmersättning enligt 3.1

Om avvikelse enligt ovan uppstår ska ägaren till rengöringsobjektet informeras skriftligt om detta, samt om vilka åtgärder som kan/bör vidtas för att underlätta arbetet.

2.

Rengöring av övriga objekt

2.1

För rengöring i byggnader som ej är småhus och/eller där värmepannans effekt överstiger 60 KW samt för rengöring av imkanaler i storkök, utgår ersättning enligt nedan

2.2

Timersättning utgår med belopp enligt punkt 3.1.

2.3

För inställelse för rengöring enligt punkt 2. uttas en avgift per man.

189 kr

236 kr

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att rengöringsobjektet kräver detta.

3.

Timersättning

3.1

Timersättning utgår med

472 kr

590 kr

För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimma som hel kvartstimma. För arbete på utanför ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimma som hel halvtimma. Taxor för 1 beräknas på 93% av timersättning 3.

4.0

Övriga bestämmelser

4.1

Extra inställelse

4.1.1

I de fall aviserad rengöring inte kan utföras på grund av att avbokning ej skett och tillträde inte är möjlig, utgår ersättning med grundavgift enligt 1. För den rengöring som sedan genomförs vid annat tillfälle debiteras enligt nedan:

I de fall ombokning sker till tid då arbete pågår i området, utgår ersättning enligt 1. Om ombokning sker till tid då arbete inte pågår i området, utgår ersättning enligt 2.2 och 2.3.

4.2

Arbete utom ordinarie arbetstid.

För rengöring utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 3.1 samt tillägg för ökad lönekostnad motsvarande högst centralt kollektivavtal. För rengöring utom ordinarie arbetstid för objekt under 1.2 och 1.3 utgår ersättning med grundavgift och 150 % av objektspris.

4.3

Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmaterial

I angivna priser ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användning av speciell teknisk utrustning exempelvis tvättaggregat samt kemikalier och annat förbrukningsmaterial utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse.

Stoftsug anses vara konventionell utrustning.

4.4

Beställt arbete

För annat av kunden beställt arbete inom ramen för den föreskrivna rengöringen enl LSO uttas ersättning per man och timma enligt pkt 2.

4,5

Indexering av taxan

Ersättning för rengöring enligt denna taxa revideras årligen med de av centrala parterna Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund publicerat sotningsindex. Justering genomförs per den 1 januari respektive år enligt föregående års indextal.

Rengöra (sota) själv

Du som fastighetsägare kan själv få ansvara för att rengöra (sota) i din fastighet, men enligt lagen måste du ansöka om tillstånd för att få sota själv. Du kan också ge en annan person eller företag i uppdrag att utföra sotningen.

En förutsättning för att du ska få rengöra själv är att eldstäderna, rökkanalerna och imkanalerna har genomgått brandskyddskontroll enligt de frister (intervaller) som gäller. Det får inte finnas några brister vid den tidigare brandskyddskontrollen.

Observera att denna möjlighet endast gäller rengöringen medan brandskyddskontrollen ska utföras av kommunens entreprenör.

När en ägare ansöker om att få rengöra själv eller låter någon annan utföra rengöringen ska kommunen pröva om detta "kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt". Kommunen kontrollerar då att de aktuella eldstäderna eller imkanalerna finns med i kommunens register och att de har genomgått brandskyddskontroll utan allvarliga anmärkningar.

Utförarens kompetens

För att få medgivande att rengöra (sota) sin egen anläggning måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Exempel på detta kan vara intyg från en genomgången kurs i egensotning eller motsvarande eller yrkeserfarenhet inom området sotning och eldstäder.

Brandskyddsföreningens kurser i egensotning Länk till annan webbplats.

Är det någon annan som ska rengöra ska denne vara utbildad skorstensfejare. Är det ett annat sotningsföretag som ska rengöra ska detta vara ett företag med kompetent ledning?

Fram tills dess att kommunen har beslutat om ett medgivande kommer rengöringen att utföras av sotaren som kommunen har utsett. Medgivande lämnas skriftligt till fastighetsägaren. Efter att kommunen lämnat medgivandet till fastighetsägaren är det han/hon som ansvarar för att rengöringen görs.

Ansökan

Ansöka om att rengöra (sota) själv görs hos räddningstjänsten.

Kopia på senaste protokollet från brandskyddskontrollen ska bifogas ansökan om egensotning.

Beslutet kan överklagas senast tre veckor efter erhållet beslut.

Hur ofta ska rengöring och brandskyddskontroll göras?

Hur ofta rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ska göras i kommunen beslutas av kommunstyrelsen. Dessa tider gäller från och med 2015-05-01 och tillsvidare.

Installation av eldstad, kamin

Om du ändrar eller installerar en ny eldstad så krävs det i de flesta fall att du lämnar in en bygganmälan. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad. Mer information om installation av eldstad/kamin får du av byggenheten på samhällsbyggnadssektorn. 

Om fastigheten bytt ägare – meddela sotare och brandskyddskontrollant

Om fastigheten bytt ägare måste du som ny ägare meddela ägarbyte. Detta ska meddelas både till rengörare och brandskyddskontrollant. Förutsättningen är att det finns rengörings- och kontrollpliktiga eldstäder eller imkanaler i någon byggnad på fastigheten.

Har du till exempel bytt uppvärmningsanordning ska du anmäla detta både till brandskyddskontrollanten och rengöringsföretaget Skorstensfejarna Syd AB Länk till annan webbplats., telefon 010-499 28 00.

Kontakt

Räddningstjänsten

Besök:

Västerlånggatan 21

Post:

575 32 Eksjö

Telefon:

0381-368 81

E-post:

raddningstjansten@eksjo.se

Fax:

0381-132 95

Sidan senast uppdaterad:

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i Eksjö kommun

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är rengöring (sotning) som handlar om att ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten. Det andra är brandskyddskontrollen där anläggningen kontrolleras att den är brandsäker.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.