LYSSNA

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Eksjö kommuns verksamhet. Medborgarförslaget behandlas politiskt.

Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag som har kommit in till Eksjö kommun.

Inkomna medborgarförslag 2021

Inkomna medborgarförslag 2020

Inkomna medborgarförslag 2019

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Eksjö kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Det krävs inte svenskt medborgarskap för att lämna medborgarförslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer utan kommunal rösträtt. Du kan lämna in ett medborgarförslag själv eller tillsammans med andra personer. Det går däremot inte att lämna in medborgarförslag i någon förenings eller organisations namn.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Medborgarförslaget kan handla om allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen har möjlighet att besluta om, till exempel skola, vård av äldre, byggfrågor, kultur med mera. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Varje förslag ska begränsas till ett ärende.

Medborgarförslaget får inte vara diskriminerande, rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller handla om enskilda personer. Det får inte heller beröra myndighetsutövning, som ansökan om ekonomiskt bistånd, bygglov eller genomförande av val.

Skillnaden mellan medborgarförslag och synpunkter

Innan du skriver ett medborgarförslag

Ta reda på så mycket fakta som möjligt.

Innan du skriver ditt förslag, kontakta berörda politiker och tjänstemän vid kommunen för att

  • sätta dig in i vad som är på gång
  • vad som redan planerats
  • vad som beslutats

Försäkra dig också om att ditt förslag berör en fråga som kommunen är ansvarig för och har möjlighet att besluta om.

Hur lämnar jag in mitt förslag?

Medborgarförslag kan lämnas via e-tjänst eller skriftligen. Förslag som skickas in skriftligen, ska innehålla underskrift, namnförtydligande, adress och telefonnummer, gärna också e-postadress. Vill man inte att namn publiceras i fullmäktiges protokoll eller på kommunens webbsida, måste det anges i förslaget.

Blankett för medborgarförslag får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Varje förslag ska begränsas till ett ärende.

Hur behandlas mitt förslag?

När kommunfullmäktige fått ta del av ett medborgarförslag, går det vidare till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen låter i sin tur berörd nämnd utreda medborgarförslaget och ge förslag till beslut, innan kommunfullmäktige beslutar i ärendet.

Du som lämnat medborgarförslaget, får ta del av nämndens förslag till beslut innan kommunstyrelsen på nytt behandlar ärendet. Då får du även information om när fullmäktige kommer att besluta om ditt förslag. Du ges möjlighet att skriftligen lämna synpunkter på nämndens förslag till beslut, innan kommunfullmäktige fattar sitt beslut.

Målsättningen är att ett medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige inom sex månader.

Förslaget blir en offentlig handling

Alla medborgarförslag som kommer in är en offentlig handling. Det innebär att vem som helst får läsa förslaget och att ditt namn kommer att finnas med i protokoll, som publiceras på kommunens webbplats. När du skickar in ditt förslag, ange då om du inte medger att ditt namn publiceras.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Medborgarförslag i Eksjö kommun

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Eksjö kommuns verksamhet.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.