Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Eksjö kommuns verksamhet. Medborgarförslaget behandlas politiskt.

Ta del av alla förslag som har kommit in

Medborgarförslag 2023

Medborgarförslag 2022

Medborgarförslag 2021

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Eksjö kommun kan lämna medborgarförslag. Även barn, ungdomar och personer utan kommunal rösträtt kan lämna förslag. Svenskt medborgarskap krävs inte. Du kan lämna in ett medborgarförslag själv eller tillsammans med andra. Medborgarförslag kan inte lämnas i någon förenings eller organisations namn.

Innan du skriver ett medborgarförslag

Ta reda på så mycket fakta som möjligt.

Innan du skriver ditt förslag, kontakta berörda politiker och tjänstepersoner vid kommunen för att

  • sätta dig in i vad som är på gång
  • vad som redan planeras
  • vad som beslutats

Försäkra dig också om att ditt förslag berör en fråga som kommunen är ansvarig för och har möjlighet att besluta om.

Har du istället en fråga, kan den ställas på Allmänhetens frågestund i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Medborgarförslag kan handla om allt som rör kommunens verksamheter och som kommunen har möjlighet att besluta om, till exempel skola, vård av äldre, byggfrågor, kultur med mera. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Varje förslag ska begränsas till ett ärende.

Medborgarförslaget får inte vara diskriminerande, rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller handla om enskilda personer. Det får inte heller beröra myndighetsutövning, som ansökan om ekonomiskt bistånd, bygglov eller genomförande av val.

Skillnaden mellan medborgarförslag och synpunkter

Hur lämnar jag in mitt förslag?

Medborgarförslag kan lämnas via e-tjänst eller skriftligen. Förslag som skickas in skriftligen ska innehålla underskrift, namnförtydligande, adress och telefonnummer, gärna också e-postadress. Det är viktigt att du anger om du godkänner att ditt namn publiceras i fullmäktiges protokoll eller på kommunens webbplats.

Blankett för medborgarförslag får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Varje förslag ska begränsas till ett ärende.

Hur behandlas mitt förslag?

Kommunfullmäktiges presidium tar ställning till hur ditt förslag ska behandlas.

Följande alternativ är möjliga:

  • Förslaget skickas till kommunfullmäktige som remitterar det till kommunstyrelse eller nämnd, för yttrande. Kommunstyrelsen eller berörd nämnd utreder medborgarförslaget och ger förslag till beslut, innan kommunfullmäktige beslutar i ärendet.
    Du som lämnat medborgarförslaget, får ta del av nämndens förslag till beslut innan kommunstyrelsen på nytt behandlar ärendet. Då får du även information om när fullmäktige kommer att besluta om ditt förslag. Du ges möjlighet att skriftligen lämna synpunkter på nämndens förslag till beslut, innan kommunfullmäktige fattar sitt beslut.
  • Förslaget skickas till kommunfullmäktige som remitterar det till kommunstyrelse eller nämnd för beslut och eventuellt verkställande.
  • Förslaget skickas direkt till berörd sektor för utredning och verkställighet, ifall förslagsställaren accepterar det. Kontakt tas alltid med förslagsställaren innan förslaget skickas till sektorn.

Målsättningen är att ett medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige inom sex månader.

Förslag som kommunfullmäktige beslutat att bifalla, skickas till berörd sektor för verkställighet.

Förslaget blir en offentlig handling

Alla medborgarförslag som kommer in blir offentlig handling. Det innebär att vem som helst får läsa förslaget och att ditt namn kommer att finnas med i protokoll, som publiceras på kommunens webbplats. Om du inte medger att ditt namn publiceras i protokoll, måste det anges när du lämnar in ditt förslag. Saknas sådan uppgift kommer ditt namn att publiceras i protokoll och på webb.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Medborgarförslag i Eksjö kommun

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Eksjö kommuns verksamhet. Medborgarförslaget behandlas politiskt.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.