Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Brukarråd inom förskola och skola

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan och skolan.

I brukarrådet medverkar elever, vårdnadshavare och personal. Vårdnadshavarna representerar klassen, avdelningen eller gruppen. Rektor och personal representerar arbetsplatsen. Elevrepresentanterna är också med i skolans elevråd.

Vid brukarrådsmöten deltar minst en kontaktpolitiker från barn- och utbildnings­nämnden. Kontaktpolitiker kan informera om aktuella ärenden som kan vara av vikt för den enskilda förskolan eller skolan.

Varje brukarråd bestämmer vilka frågor som de vill jobba med och hur de vill lägga upp sitt arbete. Varje brukarråd bestämmer också hur ordförande och vice ordförande utses och hur lång mandattiden ska vara.

Datum och dagordning för brukarråden anslås på förskolan/skolan eller meddelas till vårdnadshavare i appen Edlevo. Vid varje sammanträde förs mötesanteck­ningar.

Samverkan med vårdnadshavare

Vårdnadshavarnas engagemang och ansvar har en avgörande betydelse för barns och ungdomars utveckling och lärande i förskoleverksamhet och skola.

Verksamheterna utvecklar olika sätt att samverka med vårdnadshavarna. Brukarråden syftar till att ta tillvara vårdnadshavarnas intresse och engagemang och skapa förutsättningar för vårdnadshavares delaktighet och inflytande i utbildningen.

I läroplanen (Lpfö18) står det följande under avsnittet förskola och hem:

 • För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

I läroplanen (Lgr11) står det följande under avsnittet hem och skola:

 • Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Alla som arbetar i förskolan/skolan bör

 • Samarbeta med barnens/elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla förskolans/skolans innehåll och verksamhet.

Brukarrådets uppgift

Exempel på vad brukarråden arbetar med:
 • Vara delaktig i verksamhetens kvalitetsarbete.
 • Ge förslag på hur barnen/eleverna ska få ökat inflytande och ansvar.
 • Uppmärksamma stämning och relationer inom verksamheten.
 • Stimulera och arrangera gemensamma aktiviteter.
 • Följa upp trafik- och skolskjutsfrågor.
 • Föra en dialog om budgetfrågor.
 • Påverka politiska förslag som rör den enskilda förskolan/skolan innan beslut har fattats.
 • Skapa kontakt med andra brukarråd.

Storbrukarråd

Storbrukarråd arrangeras två gånger per år. Ett storbrukarråd i Eksjö på vårterminen och ett i Mariannelund på höstterminen.

Till storbrukarrådens möten kallas ordförande från samtliga brukarråd. Storbrukarråden organiseras av barn- och utbildningsnämnden. Ordförande för barn- och utbildningsnämnden leder mötena. Medverkar gör även skolchef, förskolechef och grundskolechef.

Storbrukarråd 2024

Torsdagen den 16 maj klockan 18.30-20.30 i Eksjö
Torsdagen den 21 november klockan 18.30-20.30 i Mariannelund

Kallelsens och mötesanteckningarnas innehåll – mall

Vid varje sammanträde förs mötesanteckningar. Det är oftast vårdnadshavare som för anteckningarna. Som ett stöd för innehållet i kallelsen och mötesanteckningarna finns nedanstående exempel:

Kallelse till brukarråd

Tid: xxxx-xx-xx
Plats: xxxxx

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av sekreterare
 3. Dagordningen
 4. Föregående anteckningar
 5. Elevernas punkt
 6. Vårdnadshavarnas punkt
 7. Rektor informerar
 8. Politikernas punkt
 9. Övrigt

Välkomna!
Brukarrådets ordförande

Mötesanteckningar brukarråd

Avdelning/verksamhet: Notera er avdelning eller verksamhet
Datum: Notera mötesdatum
Närvarande
Notera namn på närvarande.
Val av sekreterare
Notera mötets sekreterare.
Genomgång av föregående mötesanteckningar
Gå igenom föregående mötesanteckningar.
Elevernas punkt
Notera kortfattat.
Rektor informerar
Notera kortfattat.
Politikernas punkt
Notera kortfattat.
Ordförandes punkt
Notera kortfattat.
Övrigt
Notera kortfattat.

Sekreterare vid mötet xxxxxx xxxxxx

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Sidan senast uppdaterad:

Brukarråd inom förskola och skola i Eksjö kommun

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan och skolan.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.