Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Komplexa rum

VISUALISERING - ARKITEKTUR HÖSTTERMINEN ÅR 2

Syftet med kursen att den ska ge den studerande en mer avancerad och självvald riktad förståelse för digitala verktyg, arkitektur, design och konstruktion. Kursen ska ge den studerande färdigheter i att vidareutveckla arkitektonisk och visuell gestaltning av avancerade geometriska former och strukturer i komplexa rumssammanhang.

Kursen ska vidare ge träning i att analysera arkitektur och visuell kommunikation utifrån designprocessens syntetiserande karaktär. I uppgiften ska den studerande utifrån en lista på välkända ikonbyggnader välja ett objekt.

Utifrån tillhandahållna ritningar i digital form, planer-fasader och sektioner ska byggnaden modelleras i 3D-Studio Max för att sedan visualiseras. Relevant information inhämtas (bilder och övrigt ritningsmaterial) Det kan finnas både 3D-modeller och visualiseringar i diverse programvaror på nätet. Det är upp till den studerande att samla och kritiskt värdera information på nätet.

Finns tidigare 3D-modeller kan de tjäna som hjälp för att förstå byggnadens struktur och uppbyggnad. Varje byggnad ska modelleras av den studerande.

Det är tillåtet att arbeta i andra programvaror i modelleringsarbetet. Tex REVIT för import i 3D-Studio.

Resultatet av inlämningarna syns i videoklippet nedan

 TILLBAKA