Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Komplexa rum och interiörer

VISUALISERING - RUM, INREDNING & PRODUKTER HÖSTTERMINEN ÅR 2

Syftet med kursen att den ska ge den studerande en mer avancerad och självvald riktad förståelse för digitala verktyg, arkitektur, design och inredning. Dessutom syftar kursen till att den studerande vidareutvecklar färdigheter i arkitektonisk och visuell gestaltning av avancerade geometriska former och strukturer i komplexa rumssammanhang.

Vidare ska den studerande tränas i att analysera arkitektur och visuell kommunikation utifrån designprocessens syntetiserande karaktär. I uppgiften ska den studerande utifrån en lista på välkända ikonbyggnader välja ett objekt.

Utifrån tillhandahållna ritningar i digital form, planer-fasader och sektioner ska byggnaden modelleras i 3D-Studio Max för att sedan visualiseras. Relevant information inhämtas (bilder och övrigt ritningsmaterial) Det kan finnas både 3D-modeller och visualiseringar i diverse programvaror på nätet. Det är upp till den studerande att samla och kritiskt värdera information på nätet.

Finns tidigare 3D-modeller kan de tjäna som hjälp för att förstå byggnadens struktur och uppbyggnad. Varje byggnad ska modelleras av den studerande. Det är tillåtet att arbeta i andra programvaror i modelleringsarbetet. Tex REVIT för import i 3D-Studio.

Kursen Komplexa rum och interiörer handlar inte bara om komplicerade geometrier i arkitektur och inredning utan också om att kunna återge form, material och ljus på ett korrekt sätt.

Det behöver inte handla om storlek på rummen utan även små rum kan vara komplexa.

Bildspelen här visar några inlämningar av de studerandes renderade bilder.

Resultatet av inlämningarna syns i videoklippen nedan

 TILLBAKA