Välkommen till Eksjö kommun

Bild på en handdatorFörstora bilden
LYSSNA

Kvalité

Att erbjuda våra hyresgäster rätt kvalité är viktigt för oss. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar för att hela tiden utvecklas och uppnå vår vision: "Bästa värden för dig!".

För oss är målet att du som hyresgäst:

 • ska bli bra bemött när du är i kontakt med oss
 • ska känna att vi lyssnar och tar till oss dina synpunkter
 • enkelt ska kunna hitta och ta del av information

Vårt kvalitetsarbete ställer krav på oss själva att ständigt följa upp, reflektera över och förbättra vår verksamhet. Vårt kvalitetarbete gör att vi utvecklas och kan bli ännu bättre värd för dig.

Vi gör kundundersökningar för att hela tiden vara uppdaterade på hur du som hyresgäst upplever oss som hyresvärd. Utifrån dina svar utformar vi vårt arbete med att sätta och följa upp mål för våra verksamheter. Du och dina svar är därför viktiga för oss och för vårt kvalitetsarbete.

Sedan november 2020 är Eksjöbostäder certifierade enligt ISO 9001. Genom certifieringen visar vi att vår organisation uppfyller kraven i standarden för kvalitetsledning.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för Eksjö Kommunfastigheter godkändes av styrelsen den 27 april 2020.

Våra kunders upplevda kvalitet avgörs utifrån vår organisations möjlighet att utföra sitt arbete på effektivaste sätt.

Ett effektivt arbete uppnår vi med en gemensam kultur där gott bemötande, hållbarhet, engagemang och lojalitet hos ledare och medarbetare är ledord.

Genom att arbeta med ständiga förbättringar skapar vi förtroende, goda relationer och kvalitet för våra kunder och ägare. Det är varje medarbetares ansvar och rättighet att komma med förslag för att ständigt förbättra våra arbetssätt och vårt kvalitetsledningssystem.

Som stöd i vårt dagliga arbete använder vi oss av;

 • Tygliga och mätbara mål
 • Fastlagda processer, rutiner och instruktioner
 • Planlagd kompetensutveckling
 • Ansvar och befoghenheter i proportion till roll
 • Tydlig kommunikation
 • Ett utvecklande ledarskap
 • En god arbetsmiljö
 • Tillämpning av lagar och krav för vår verksamhet

Genom att jämföra oss mot andra och lära av goda exempel arbetar vi med förbättringar av våra egna processer. Via uppföljning av mål och internkontroller säkerhetsställs rätt kvalité. Medarbetarna ska ha kännedom om bolagets mål inom kvalitet, miljö och hållbarhet. Dialog sker på möten mellan medarbetare och ledare samt genom vårt intranät, EkBoNet, där medarbetarna ansvarar för egen informationsinhämtning. På intranätet finns även vårt ledningssystem som är ett verktug för att styra och leda bolagen mot våra mål med fokus på kvalité och hållbarhet, men även med fokus på att uppfylla de krav som ställs på oss av hyresgäster, medarbetare, lagkrav och av Eksjö kommuns antagna policys.

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Alla vardagar klockan 9.00–12.00

Sidan senast uppdaterad:

Kvalité och hållbarhet

Kvalité inom Eksjö Kommunfastigheter

Här finns information om hur vi arbetar med vårt kvalitetsarbete.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567