Eksjö kommuns logotyp

Övriga planer inom samhällsbyggnad

På denna sida finns kommunala planer, strategier, guider och program för samhällsbyggnad samlade.

Belysningsguide för Eksjö centrum

Eksjö kommun har tagit fram en belysningsguide för Eksjö centrum. Guiden ska vara en hjälp för alla som vill delta i ljussättningen av den gamla trästaden i Eksjö och dess nyare delar.

Denna belysningsguide ska förutom att inspirera och hjälpa de som arbetar med stadens belysning också bidra till att sprida kunskap om ljusets betydelse i olika miljöer.

I en stad som Eksjö är det av viss betydelse att belysningen samordnas med de många historiska byggnaderna och miljöerna. Minst lika viktigt är också att tillgodose övriga delar av staden med en funktionell och tilltalande ljussättning. Den första delen av belysningsguiden för Eksjö är inriktad på stadens centrala delar, Vildparken och Hotellträdgården, samt Ekbacken vid Stadsbiblioteket och Norrström.

Guiden riktar sig till både ansvariga för den offentliga belysningen och till enskilda fastighetsägare samt till intresserad allmänhet.

Belysningsguiden är antagen av kommunfullmäktige 2014.

Bostadsförsörjningsprogram

Riktlinjer för bostadsförsörjning syftar till att ange mål, inriktning och omfattning för kommunens bostadsförsörjning.

Bostadsförsörjningen är en strategiskt viktig fråga för kommunens utveckling och har starka samband med övriga utvecklingsfrågor i kommunen, allt från teknisk försörjning till social verksamhet.

Riktlinjer för bostadsförsörjning togs fram för perioden 2016–2018. Nya riktlinjer tas fram under 2024.

Grönplan för Eksjö stad

Grönplanen för Eksjö hanterar de gröna miljöerna utifrån kvantitet, sort och sammanhang, det som man kallar grönstrukturen. Syftet att lyfta fram kvaliteter och brister hos de olika delarna av grönstrukturen, samt på ett översiktligt sätt ge förslag på förbättringar.

Grönplanen är framtagen av Landskapsarkitekter AB på uppdrag av Eksjö kommun 2006 och utgjorde främst underlag till en tidigare fördjupad översiktsplan för Eksjö stad, men används än idag som kunskapskälla för andra ställningstaganden som berör grönområdena i Eksjö stad.

Gång- och cykelplan

Eksjö kommun har tagit fram en strategi och handlingsplan med åtgärder för förbättringar av gång- och cykelvägarna i kommunen.

Syftet med gång- och cykelplanen för Eksjö kommun är att öka antalet resor som görs till fots och med cykel för att stärka folkhälsan, minska bilberoendet och förbättra miljön.

Handlingsplanen täcker Eksjö tätort, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund.

Planen består av strategi, handlingsplan och bilagor. I bilagorna presenteras samtliga åtgärder i karta med tillhörande tabell för beskrivningar.

Gång- och cykelplanen är antagen av kommunfullmäktige 2018.

Kulturhistoriskt handlingsprogram för Eksjö stad

Eftersom en större del av Eksjö stad är av riksintresse för kulturmiljövården har kommunen tagit fram ett kulturhistoriskt handlingsprogram. Programmet är ett värdefullt stöd i samband med ny planläggning och vid bygglovshantering samt att fastighetsägare får information om vad som är kulturhistoriskt skyddsvärt.

En större del av Eksjö stad är av riksintresse för kulturmiljövården. Delar av norra stadsdelen ingår dessutom i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde som 1993 förklarades som byggnadsminne.

I Eksjö kommun finns idag 58 byggnadsminnen, varav 54 inom Eksjös norra och södra stadsdelar. Detta innebär att nästan hälften av länets alla byggnadsminnen finns i Eksjö kommun.

Handlingsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige 2010 och består av fyra delar.

Sammanfattning:
Del 1 innehåller övergripande kulturhistoriska värden, stadens tillkomst och utveckling, lagar och förordningar samt ett avsnitt om varför vi bevarar.

Byggnadsminnen inom utredningsområdet:

Övrig bebyggelse mellan tullarna, Västerlånggatan och Österlånggatan:

Övrig bebyggelse utanför stadskärnan men inom riksintresseområdet:

Lekplatsplan

Kommunen har tagit fram en lekplatsplan som anger hur kommunen långsiktigt ska arbeta med lekplatser. Det långsiktiga målet är att skapa ett tillgängligt utbud och utveckla lekplatser till stimulerande mötesplatser för alla åldrar.

Lekplatsplanen ger en övergripande bild över vilka lekplatser som finns i kommunen, tillsamman med riktlinjer för hur dessa ska hanteras. Orter som omfattas är Eksjö, Höreda, Värne, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund. Planen är uppdelad i fem olika delar: Inledning, Nuläge, Analys, Utveckling och Handlingsplan.

Lekplatsplanen är antagen av kommunfullmäktige 2021.

Stadsmiljöprogram för Eksjö centrum

Eksjö kommun har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva, trygga, jämlika och levande stadsmiljöer och naturområden.

Läs mer om stadsmiljön och stadsmiljöprogrammet

Träbyggnadsstrategi

I Eksjö kommun finns en lång tradition av byggande i trä och det finns flera äldre och välbevarade träbyggnader. En träbyggnadsstrategi har tagits fram. Den ska bidra till att användningen av trä ökar i nya byggrojekt i kommunen.

Trä är ett förnyelsebart material med flera positiva egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Användande av trä bidrar till att stärka kommunens varumärke som Den unika trästaden.

För att öka användandet av trä i byggprojekt i kommunen ska Eksjö alltid inom kommunkoncernen efterfråga trä. Kommunen ska arbeta för att höja kunskapen om träbyggande och stimulera marknaden till att använda mer trä i byggprojekt. Strategin ska bidra till att göra trä till ett självklart val i byggprojekt i kommunen.

Träbyggnadsstrategin är antagen av kommunfullmäktige 2018.

VA-plan

VA-planen syftar till att ge en heltäckande och långsiktigt VA-planering både inom och utanför nuvarande verksamhetsområden.

VA-planen är ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning kommunen har för avsikt att bygga ut allmänt VA.

Det ger kommunen möjlighet att planera mot en långsiktig hållbar VA-försörjning inom nuvarande verksamhetsområde, men även för områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna.

VA-planen är antagen av kommunfullmäktige 2023.

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00