Välkommen till Eksjö kommun

Idrott
LYSSNA

Språkutvecklande idrott!

ABC

I ämnet idrott ingår inte bara lek, träning och rörelse. Här ska man också kunna sätta upp mål, planera sin träning samt utvärdera och resonera kring hur fysiska aktiviteter tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. I ett lyckosamt samarbete kring språkutveckling har Kalle Jonsson och Marie Titus på Prästängsskolan tillsammans lyckats höja elevernas måluppfyllelse på ett enkelt sätt.

Kalle: Att få eleverna att koppla samman idrott & hälsa i skolan med rörelseglädje är enlig mig den viktigaste uppgiften jag har. Jag vill att eleverna ska vara fysiskt aktiva under skolåren men även ta med sig denna vana in i det vuxna livet. Som tur är så är rörelse det huvudsakliga som vi håller på med men samtidigt så finns det också delar som man på det ena eller andra sätten måste få eleven att reflektera över.

Inom ämnet idrott och hälsa så finns ett kunskapskrav i kursplanen där det står följande: Eleven kan på ett i huvudsak (E), relativt väl (C), på ett väl (A) fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del (E), utvecklade och relativt väl (C), välutvecklade och väl (A) underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan

När det kommer till de här kunskapskraven så måste jag på något sätt få ta del av elevernas upplägg och reflektioner. Uppgiften har sett olika ut genom åren och varje år utvärderar, utvecklar och ändrar jag för att eleverna ska kunna nå ännu bättre resultat. Men för två år sen gjordes en ändring som gav en väldigt stor positiv skillnad.

Uppgiften går ut på att eleven ska kunna reflektera kring planering, upplägg och vidare utveckling av sin träning. Genom åren har det från vissa elever blivit knapphändiga reflektioner i den skrivna texten och det har varit svårt att få ALLA elever att skriva utförligt. En typisk reflektion kunde se ut så här:

Mina tankar/reflektioner av träningspasset:

Det va inte ett jobbigt träningspass. Man skulle ökat tempot mer.

Mina tankar/upplägg för nästa träningspass:

Höja tempot ännu mer så det blir lite mer jobbigt.

MEN för två läsår sedan ändrade jag uppgiften mot ett mer språkutvecklande upplägg. Ändringarna i uppgiften är egentligen väldigt små och enkla och så här i efterhand funderar jag på varför jag inte har gjort det tidigare och det finns det nog inget bra svar. Kanske var det okunskap, kanske så var det lathet…

Marie: Kalle kom till mig och frågade hur jag arbetar med språkutvecklande arbetssätt för att få eleverna att reflektera och skriva utförligt på so:n? Kalle visade mig uppgiften och beskrev den frustration han kände över elevernas kortfattade svar: Direkt när jag läste uppgiften så föll mina tankar på ”börjor” och sambandsord!

”Börjor” hjälper eleverna att komma igång med skrivandet. De behöver inte sitta och fundera på hur de ska börja eller hur de ska formulera sig. Det här är en ovärderlig hjälp för de elever som har svårt att komma igång eller för de som behöver komma på rätt spår och inte ”flumma iväg”.

Börjor går ut på att eleverna får en början på en berättelse, en mening eller ett svarsalternativ. Sambandsord hjälper eleverna att hålla en ”röd tråd” och fungerar som ett lim som håller ihop texten och skapar kopplingar mellan meningarna. Sambandsorden hjälper också eleverna att föra resonemanget vidare och utveckla sina svar i ”rätt riktning”. Jag använder mig av börjor vid exempelvis vid prov:

Vi har pratat om fem orsaker till att det blir ett första världskrig. Redogör för dessa orsaker och förklara hur/varför/på vilket sätt de hänger ihop och förstärker varandra!

Den viktigaste orsaken tycker jag är…. eftersom ….den ledde till….

En annan anledning som är viktig är…. på grund av att…

En tredje orsak är… som ledde till.. den är viktig eftersom…

Den första orsaken hänger ihop med …eftersom…detta ledde till...

…. och …är två orsaker som hänger ihop och förstärker varandra eftersom…vilket ledde till…

Kalle och jag satte oss ner och tillsammans formulerade börjor och lade till sambandsord till idrottsuppgiften:

Mina tankar/reflektioner av träningspasset:

I dag kändes träningspasset bra eftersom…

Min skattning på borgsskalan var….jag tror detta berodde på….

När jag hade avslutat min träning kände jag….eftersom….

I dag har jag ätit … det leder till ….

Kalle: När det var dags att göra uppgiften på nytt så använde jag mig av de nya börjorna med spänd förväntan och resultatet visade sig omgående!

Så här kan en reflektion med hjälp av börjor se ut:

I dag kändes träningspasset bra eftersom vi hade ett bra tempo.

Min skattning på Borgskalan var i början 14 sedan höjde vi tempot lite mer och kom då upp till 16 och det stämde med mätningen av min puls.

När jag hade avslutat min träning kände jag att det va ett bra träningspass eftersom att vi hade ett lagom tempo som gjorde att kroppen fick jobba lagom mycket men ändå förbättra konditionen

I dag har jag ätit en tallrik havregrynsgröt med banan i och macka med ost jag tror att mitt kostintag är bra för jag har ätit kött och potatis i lördags och söndags åt jag kyckling och ris med sås, grönsaker varje dag detta leder till att min kropp mår bra och man får mycket energi och är inte sjuk så mycket.

Man kan konstatera att arbeta språkutvecklande är en så kallad win, win. Eleverna får den hjälp på traven som de behöver för att lyckas och läraren får bra reflektioner med relevant innehåll att bedöma och ALLA elever når dit de strävar och så vitt vi har sett ännu längre! Så bra det blir när vi samarbetar och tar hjälp av varandras kunskaper och beprövade erfarenheter!

// Kalle Jonson och Marie Titus Prästängsskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
     TILLBAKA

    I ämnet idrott ingår inte bara lek, träning och rörelse. Här ska man också kunna sätta upp mål, planera sin träning samt utvärdera och resonera kring hur fysiska aktiviteter tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. I ett lyckosamt samarbete kring språkutveckling har Kalle Jonsson och Marie Titus på Prästängsskolan tillsammans lyckats höja elevernas måluppfyllese på ett enkelt sätt.