Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Prestentation av skribenter och förstelärare

På denna sida hittar du presentationer av de personer som författar inlägg på skolbloggen. I listan hittar du presentationerna i bokstavsordning efter förnamn.

Arne Klintberg - förstelärare

Jag heter Arne Klintberg och arbetar på Grevhagsskolan. Jag undervisar i matematik, behörig årskurs 1-9, och Idrott och Hälsa, behörig årskurs 1-gy.
På Grevhagsskolan har jag under läsåret 20/21, i mitt förstaläraruppdrag, varit handledare i skolans kompetensutveckling kring pedagogiskt ledarskap i klassrummet. Jag har även uppdraget att speciellt arbeta med matematik-utveckling på skolan.

Catharina Arrhenius - förstelärare

Catharina Arrehnius

Jag heter Catharina Arrhenius och arbetar på Norrtullskolan i Eksjö.
Jag är lågstadielärare och undervisar i alla ämnen utom idrott.


Just nu är jag klasslärare i år 2. Jag har jobbat som lärare i många år och trivs med det. Något som jag verkligen brinner för är likabehandling. Jag påstår att arbetet med likabehandling är något av det allra viktigaste för att nå en hög måluppfyllelse. Därför är jag tacksam att få ha det som fokus i mitt Försteläraruppdrag och att det på skolan ses som viktigt och därför prioriteras. Mitt uppdrag är att driva och utveckla detta arbete och hålla mig uppdaterad på den senaste forskningen. Jag leder vårt Likabehandlingsteam och arbetar där tillsammans med mina kollegor.
Att ha ett systematiskt likabehandlingsarbete är framgångsrikt för en skola och jag tror att det behövs någon som är ansvarig för det så att till exempel skolans likabehandlingsplan blir ett levande dokument och något som faktiskt är till hjälp.
Jag frågade en elev för ett tag sedan vad likabehandling är och svaret tycker jag är klockrent ”Det är att alla behandlas lika bra!”
Om någon är intresserad av hur vi arbetar med likabehandling så får ni gärna höra av er till mig.

Conny Djurberg - förstelärare

Jag har arbetat som matematiklärare på Prästängskolan i 8 år. Innan jag började här arbetade jag på Njudungsgymnasiet i Vetlanda, där jag bland annat undervisade bygg-, ekonomi- och hantverksprogrammen i matematik och Naturkunskap. I rollen som förstalärare är tanken att jag tillsammans med de övriga i denna roll ska vara med att driva på arbetet med att utveckla det systematiskt kvalitetsarbete på skolan. Detta sker naturligtvis tillsammans med skolorganisationen och övrig personal. Jag jobbar även facklig och sitter med i Sveriges lärares styrelse i Eksjö.

Eleonor Johansson - förstelärare

Jag heter Eleonor Johansson och är 1-7 lärare. Jag undervisar på mellanstadiet på Furulundsskolan. Jag är klasslärare för åk 6 samt förstelärare. Jag har arbetat som lärare i drygt 20 år och då i åk 1-6 samt i liten grupp för elever med behov av särskilt stöd.

Jag tycker om att lösa konflikter, tänka nytt och annorlunda. Gillar att utmanas och utvecklas. Målet är att eleverna ska bli social, självständiga med social kompetens som når så långt att de kan nå sina drömmars framtid. Jag vill vara en del tillsammans med kollegor som hjälper och stöttar eleverna med vår gemensamma vilja och kompetens.

Emelie Harbrecht - förstelärare

EH

Jag heter Emelie Harbrecht och jobbar som lärare på Hunsnässkolan. Hunsnässkolan är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som just nu har 3 klasser med extra stor personaltäthet.

Vi har en klass med elever Åk 1-3, en klass med elever Åk 5-8, samt en klass med elever Åk 7-9. Just nu undervisar jag i klassen med Åk 5-8-elever.

Skolan har just nu 15 elever inskrivna, men elevantalet varierar hela tiden. Hos oss är klasserna mindre, eleverna har större möjligheter till att jobba enskilt och har kortare skoldagar.

Mina ämnen som jag undervisar i är Ma, Ke, Bi, Fy och Tk och min behörighet är Ma/NO/Tk/Id-lärare med en kandidatexamen i Idrotts- och hälsovetenskap.

Jag brinner för att utveckla varje elev så långt det är möjligt och särskilt elever med särskilda behov enligt ett salutogent förhållningssätt.

I mitt uppdrag som förstelärare ingår att hålla i kompetensutveckling för personalen. Vi har detta läsår fördjupat oss i NPF, för att uppdatera oss kring de senaste rönen inom området och ny forskning.
Vi använder oss av SPSM:s material: NPF i grundskolan. Ett material jag varmt kan rekommendera till alla som jobbar i skolans värld.

I uppdraget som förstelärare tillhör också att utveckla och implementera ”Cirkelmodellen”, som kommer att bli ett av Hunsnässkolans arbetsredskap i arbetet med och kring våra elever. Något ni kommer få höra mer om framöver.

 

Emilie Nyrén - utvecklingslärare

Emilie Nyrén

Jag heter Emilie Nyrén och är utvecklingslärare matematik i Eksjö kommun. Jag är utbildad 4–9 lärare i kemi, biologi, fysik och matematik. Jag valde att läsa flera terminer matematik under min utbildning vilket även gav mig behörighet att undervisa i matematik på gymnasiet. För några år sedan valde jag att vidareutbilda mig till speciallärare i matematikutveckling vilket möjliggjorde för mig att fördjupa mig i det område jag brinner mest för att arbeta med.

I dagsläget har jag huvuddelen av min tjänst på Prästängsskolan som är en av Eksjös högstadieskolor där jag jobbar som speciallärare i matematik. Jag har tidigare arbetat på resursskola, högstadie-och gymnasieskola samt i förberedelseklass.

Jag försöker utmana mig själv att utvecklas och gillar att läsa, lyssna och på olika sätt ta till mig ny information, forskning och goda exempel som jag kan lära av. Grunden för mitt yrkesutövande och min styrka som lärare är mitt fokus på eleven och förmågan att knyta an och skapa goda relationer.

Jag vill att varje elev ska få uppleva glädjen och lusten i arbetet med matematik. I mitt matematikklassrum vill jag skapa förutsättningar för att lära av varandra. Jag strävar efter att möta varje elev i sin matematikutveckling så att de får möjlighet till en undervisning där de både får lyckas och utmanas. Eftersom jag ofta möter elever som av varierande anledningar har olika typer skolmisslyckande i sitt bagage lägger jag stort fokus på att skapa förutsättningar för varje elev att lyckas, att lyckas bygger självförtroende och man är igång med en positiv spiral av självförtroende, motivation och goda resultat.

Emil Löfgren - förstelärare

Mitt namn är Emil Löfgren, jag arbetar på Eksjö gymnasiesärskola sedan 2013 och har nu försteläraruppdraget på Eksjö gymnasiesärskola. Utöver min ordinarie lärarutbildning har jag också läst speciallärarutbildningen inriktning utvecklingsstörning vilket ger mig behörighet att undervisa inom särskolan.

För mig är det viktigt att lektionerna är varierande och att eleverna är delaktiga, det är inte jag som ska stå för talutrymmet utan jag vill att eleverna tränas i att uttrycka sina åsikter. För detta krävs ett klassrumsklimat byggt med goda relationer där eleverna känner sig trygga och vågar uttrycka sig. I mitt klassrum strävar jag efter att eleverna ska kunna reflektera över vad de lärt sig och målet är att de ska kunna använda sina kunskaper i olika sammanhang.

Ledarskap i klassrummet handlar för mig om att vara förbered, välplanerad, lyhörd, uppmärksam och ödmjuk. Jag jobbar mycket med motivation och engagemang för att få eleverna delaktiga och aktiva. När eleverna lämnar mina lektioner är mitt mål att de ska känna att de har lyckats.

Jenny Söderström - SYV

Jag heter Jenny Söderström och jobbar som studie- och yrkesvägledare på grundskolan. Jag har mitt kontor på Prästängsskolan men jobbar även ute på Furulundsskolan en dag i veckan. Jag vill belysa vikten av studie och -yrkesvägledning i skolan.

https://skolvarlden.se/artiklar/syv-tratten-sa-kan-skolan-oka-elevernas-valkompetens?fbclid=IwAR0-6UOMJJttX21oR9-NKKx7QNmtNi3X2Z31QPx0uX-s7LMF6xSs7BNzT9M Länk till annan webbplats.

Jag kommer gärna ut till de lägre årskurserna och berättar om framtiden.

 

Jesper Stejdahl - förstelärare

JS

Jesper Stejdahl heter jag och arbetar som lärare på Ingatorpsskolan. Har tjänstgjort på flera skolor och alla stadier i grundskolan i kommunen sedan 1997. Är legitimerad lärare i svenska och matematik upp till årskurs 6, samt idrott och hälsa upp till årskurs 9. Jag undervisar just nu på mellanstadiet i matematik och idrott och hälsa. Jag är mentor för årskurs 5 samt förstelärare.

Mitt uppdrag som förstelärare är att utveckla undervisningen med hjälp av digitaliseringen och genomföra en förändring av andra ordningen. Förändring av andra ordningen innebär att undervisning sker på ett sätt som utan tekniken tidigare varit omöjligt. Det innebär en högre grad av integrering av de digitala verktygen i pedagogiken. Tillsammans med rektor och förstelärare på skolan planerar, genomför och utvecklar vi arbetet utifrån de utvecklingsmål som finns på skolan. Uppdraget innebär även att utifrån ett kollegialt tänkande sprida mina kunskaper och ge stöd till kollegor, så att det bidrar till att alla elever på skolan känner att de lyckas och vi får en ökad måluppfyllelse.

För mig är en bra relation till eleven och vårdnadshavaren nyckeln till bästa möjliga skolgång och inlärning. Med engagemang, humor och ömsesidig respekt skapar jag förtroendefulla relationer mellan mig och eleverna. Det anser jag är viktiga ingredienser för att få eleverna att trivas och anstränga sig för att lära. Därtill det så viktiga kollegiala samarbetet med skolans alla professioner.

Jag utmanas av att på bästa sätt kunna individualisera för att ge varje individ bästa förutsättningar att utveckla kunskaper och färdigheter. Väl synlig struktur med tydliga mål, sammanhanget mellan delar i en helhet, deras ordning och förhållande till varandra, och bestämda lektionsrutiner är viktigt. Nyfikenheten på att prova nya undervisningssätt och variera hur jag tar mig an olika arbetsområden är trots detta stor. Både utefter egna idéer, inspirerande kollegor och aktuell forskning.

Gunilla Stenström - förstelärare

Jag heter Gunilla Stenström. Jag är grundskollärare 4-9 svenska, engelska samt svenska som andraspråk i botten men har läst in engelskan för gymnasiet. Jag har även läst IKT, internationell dramakommunikation, medievetenskap, och didaktik bland annat. Det är kul att lära sig nya saker.

I mitt uppdrag samarbetar jag mycket just nu med mina fyra förstelärarkollegor där vi jobbar med hela skolan om det relationella i läraryrket. I år jobbar vi med auskultering i hela skolan. Det är spännande! Jag tror eller vet att vi kan lära så mycket av varandra.


Jessica Ström - tidigare förstelärare

Bild Jessica

Att vara lärare är något av det mest komplexa yrke du kan ha. Att vara lärare är något av det mest berikande yrke du kan ha. Att få möjligheten att vara lärare och kunna forma och utveckla framtidens medborgare är den största utmaningen, men även glädjen, för mig som yrkesutövare. Vem är då jag? Mitt namn är Jessica Ström och jag har i nio år arbetat som lärare på både högstadiet och gymnasiet. Jag är legitimerad lärare i svenska och engelska och arbetar på Eksjö Gymnasium med kurserna svenska, svenska som andraspråk, kommunikation och retorik.

Min lärarroll bygger jag på två grundpelare, relationer och struktur. Att vara en relationell ledare är av största vikt för mig i mitt klassrum. Det är genom goda relationer till mina elever som jag enklare når fram till dem och kan pusha dem till nästa nivå. Jag tycker att det är av största vikt att jag som lärare ser eleven som en individ och inte bara som en kunskapstörstande eld som ska fyllas på med bränsle. Nej, det är viktigt att inse att våra elever är individer med olika erfarenheter och bakgrund, personligheter som kräver olika typ av engagemang och uppmärksamhet, och som likt oss har bra och mindre bra dagar. För att lyckas i min undervisning tror jag också på tydliga strukturer och ramar. Det spelar ingen roll om du undervisar en förskole- högstadie- eller gymnasieklass, alla elever mår bra av struktur!

 

För snart ett år sedan fick jag uppdraget som förstelärare på Eksjö Gymnasium och i det uppdraget ingår bland annat att leda en grupp i skolans kompetensutveckling. I min kompetensutvecklingsgrupp har vi i år fokuserat på det relationella ledarskapet genom att läsa Åsa Hirshs bok Relationellt ledarskap i klassrummet (2020). Utöver detta uppdrag ingår jag även i skolans utvecklingsgrupp tillsammans med övriga förstelärare, rektorer och gymnasiechef på skolan. Ett av mina huvuduppdrag på lång sikt är att utveckla skolans trygghetsarbete och därför leder jag, tillsammans med rektorer, skolans trygghetsgrupp och dess arbete.

Avslutningsvis älskar jag mitt jobb som självklart fylls av både ljusa stunder och tyngre perioder. Men det är just det jag tycker är underbart; att ingen dag är den andra lik. Läraryrket må vara komplext, men det är en bidragande faktor till varför det är så spännande.

Vänligen, Jessica Ström

Jonas Guldbrand - tidigare förstelärare

Jonas Guldbrand

Jonas Guldbrand heter jag och kommer till hösten påbörja mitt tjugonde år som pedagog, Jag har varit Prästängsskolan trogen hela tiden. Jag är en pedagog som brinner för att skaffa goda relationer till mina elever och jobbar även aktivt för att förbättra elevernas möjlighet att påverka delar av sin skolgång eftersom jag är ansvarig för elevdemokratin på skolan.

 

 

 

 

Karl Johnsson - förstelärare

Jag heter Karl Jonsson och undervisar i idrott och hälsa på Prästängsskolan, där jag har arbetat sedan 2014. Utöver mitt ämne så är jag även handledare för en klass, som i nuläget går i årskurs 7.

Karl Johnsson

När det handlar om mitt ämne så är det självklart något som jag själv verkligen älskar. Jag tror (och här är jag förstås lite partisk 😊) att idrott & hälsa är ett av de viktigaste ämnena som vi har i skolan. Jag tror det för att eleverna ska här lägga grunden till ett liv som förhoppningsvis kommer innehålla mycket rörelse och aktivitet, och vi vet alla hur viktigt det är med rörelse för att vi ska må bra och klara av våra dagar på bästa möjliga sätt. Därför är mitt största mål att försöka få så många som möjligt att förknippa idrott & hälsa med positiva upplevelser, oavsett vad vi försöker att lära oss.

På Prästängsskolan har vi detta läsår arbetat extra mycket med det relationsskapande bemötandet med våra elever. Vi tror att detta är en viktig pusselbit för att lyckas i rollen som lärare. Till vår hjälp så har vi använt oss av boken ”Relationellt ledarskap i klassrummet – så skapas magi” skriven av Åsa Hirsh. Jag kan rekommendera att läsa den för alla som befinner sig i skolans värld.

Lena Karlsson - förstelärare

LK

Jag heter Lena Karlsson och jobbar som lärare på Norrtullskolan och har gjort det sedan jag tog min lärarexamen 2008.

Jag har undervisat på både låg- och mellanstadiet men har nu blivit kvar på mellanstadiet. Det här läsåret arbetar jag i åk 4. Jag undervisar i matematik, svenska, samtliga SO- och NO-ämnen, teknik, bild och engelska. Att undervisa i så många olika ämnen innebär ju stor variation i yrket, vilket jag gillar.

I mitt försteläraruppdrag förväntas jag att handleda, stödja och coacha andra lärare enskilt och i grupp och i syfte att utveckla undervisningen och lärmiljön. Mitt ansvar är också att driva arbetet med att utveckla ledarskapet i klassrummet.

Malin Montell - förstelärare

Malin Montell

Jag heter Malin Montell och är klasslärare på Norrtullskolan sedan 1994. Jag undervisar just nu på lågstadiet men har under åren växlat mellan stadierna.

I mitt försteläraruppdrag får jag arbeta med att driva utveckling av ledarskap, språkutvecklande arbetssätt och inkluderande lärmiljö.

Jag tycker att det är spännande att undersöka hur man genom sitt ledarskap kan förändra och utveckla klassrumsklimat och måluppfyllelse i barngrupper. Jag jobbar mycket med att försöka hitta och testa arbetssätt som ökar elevaktiviteten. Arbetssätt som är språkutvecklande och differentierade i sitt upplägg och därmed minskar behovet av individuella anpassningar.

Maria Einarsson - förstelärare

Maria Einarsson

Jag heter Maria Einarsson och är lärare på mellanstadiet på Linnéskolan. Jag undervisar i svenska, engelska och so. Sedan hösten 2020 har jag även ett försteläraruppdrag med inriktning mot tillgänglig lärmiljö och kollegialt lärande.

I den tillgängliga lärmiljön ingår både arbetsmiljö och arbetssätt, vilket genomsyrar hela elevernas skoldagar. Ibland kan den fysiska miljön kännas begränsande och då får vi utmana våra pedagogiska tankar lite extra.

Tydliga delmål och återkoppling för varje elev, tycker jag är viktiga delar i tillgängligheten. Mitt mål är att alla ska veta vad som förväntas, vad som ska göras och vilket nästa steg är – och allra viktigast- känna en lust att lära.Marie Ekman - förstelärare

ME

Hej!

Marie Ekman heter jag och arbetar på Anpassade gymnasiet, Storegårdsskolan. Jag är ny i min roll som förstelärare sedan hösten 2023.

Jag är utbildad förskollärare, grundskollärare i Sv/So och Ma samt läst specialpedagogik med inriktning utvecklingsstörning. Jag har behörighet att undervisa på anpassade gymnasiet.

Jag undervisar i kärnämnen, är mentor för eleverna på Hotell, Restaurang och Bageriprogrammet och är arbetslagsledare för de nationella programmen.

I mitt uppdrag som förstelärare ingår bland annat:

  • att samarbeta och underlätta arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet på den anpassade gymnasieskolan tillsammans med rektor
  • att se till att det finns en uppdaterad plan för diskriminering och kränkande behandling på skolan
  • att samarbeta och synliggöra för övrig personal vad vi gör, varför och vart det ska leda
  • att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen så att alla elever kan lära och utvecklas så långt det är möjligt


Jag vill ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt. Att ge individuell uppmärksamhet åt varje elev och att visa intresse för deras personliga intressen och behov är viktigt. Ett relationsskapande arbetssätt ger trygghet och trivsel och motiverar till inlärning.

Jag använder olika undervisningsmetoder för att anpassa till olika inlärningsstilar och därmed försöka möta alla elever. För mig är det viktigt att ge stöd och uppmuntran när elever möter utmaningar.

För mig är det viktigt att skapa en positiv, tillåtande, tydlig och strukturerad miljö för våra ungdomar. Vi har pratat lektionsstruktur och vi börjar och slutar lektioner på samma sätt på vår arbetsplats vilket leder till trygghet och igenkänning för eleverna.

 

Ulrika Sköldunger

Jag heter Ulrika Sköldunger och arbetar på Ingatorpsskolan och har gjort det sedan år 2000. Jag är legitimerad lärare i svenska, so och engelska, årskurs 1-7. Jag undervisar just nu på mellanstadiet i svenska och so-ämnena, är mentor för årskurs 4 och förstelärare.

Min styrka som lärare är att skapa goda och hållbara relationer till elever och vårdnadshavare. Det anser jag vara nyckeln och är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att skapa motivation, nyfikenhet och lust att lära för eleverna. För mig är skolan också en plats som kan öppna dörrar till världar, som eleverna inte klarar av att upptäcka på egen hand. Eleverna måste utmanas och få nya perspektiv, på både sig själva, sin omgivning och sin framtid.


I mitt uppdrag som förstelärare ingår att tillsammans med rektor, specialpedagog och andra förstelärare driva utvecklingsarbeten på skolan, som stärker vårt kollegiala yrkesutövande till en ännu mer professionell nivå.

Exempelvis är ett av årets prioriterande mål på Ingatorpsskolan att vi pedagoger utvecklar ett formativt förhållningssätt som gör avtryck i undervisningen. Målet nås genom kollegialt lärande, där vi fokuserar på hur vi, utifrån våra pedagogiska planeringar, ringar in och följer upp elevernas kunskaper kontinuerligt samt hur vi synliggör deras utveckling. Boken ”Lektionsdesign-en handbok.” av H.Wallberg används i bokcirkelform för att synliggöra en lektions faser och hur vi mot den bakgrunden utvecklar en formativ undervisning.

Då skolan hela tiden är i en förändringsprocess med en ständig ström av nya medarbetare, så anser jag att det är av yttersta vikt, att vi fortsätter att implementera och förstärka vårt formativa förhållningssätt.

Jag ser fram mot att vara med och bidra till Ingatorpsskolans och Eksjö kommuns utvecklingsarbete.

Marie Titus - utvecklingslärare

Marie Titus

Mitt namn är Marie Titus och jag arbetar på Prästängsskolan som är en 7–9 skola med cirka 500 elever. Jag är 4–9 lärare med behörighet i geografi, historia, religion, samhällskunskap och svenska. Jag har också en tjänst som utvecklingslärare inom områdena tillgänglig lärmiljö, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt kooperativt lärande.

Jag har arbetat som lärare i drygt 20 år och har genom dessa år hunnit arbeta inom olika verksamheter alltifrån grundskolan, på behandlingshem, gymnasiesärskolan, som speciallärare men främst som ämneslärare i grundskolan. Efter alla år i yrket är jag fortfarande nyfiken och brinner för att utveckla min undervisning, dela med mig av mina erfarenheter och för skolutveckling.

Min undervisning präglas av tydlighet:

-tydliga förväntningar

-tydliga mål

-tydliga kunskapskrav

-tydlig undervisning

-tydlig bedömning

Målet med tydligheten ska eleverna känna sig trygga och nå hög måluppfyllelse.

Tanken är att eleverna genom min undervisning ska få med sig en verktygslåda full med redskap för effektiv kunskapsinhämtning samt få med sig strategier som man kan ha nytta av i framtida studier. Genom det språkutvecklande arbetet arbetar jag för att språket ska var en del i allt vi gör och vara ett verktyg för lärandet. I mitt klassrum har vi ett tydligt träningsfokus där jag modellerar mycket dessutom arbetar vi med kamratrespons då vi granskar en kamrats arbete samtidigt som det ges möjlighet att reflektera kring och få möjlighet till inspiration för utveckling av det egna lärandet. Tanken är att det ska ges tillfälle för metakognition där eleverna ges möjlighet att ta aktiv del i sin egen lärprocess. I det språkutvecklande arbetssättet är det också meningen att mitt klassrum ska vara ett diskuterande och resonerande klassrum där det skapas talutrymme – det ska inte bara vara min röst hörs.

Jag arbetar för att mina lektioner ska vara varierade och för att eleverna ska vara en aktiv del av inlärningen, detta gör jag genom det kooperativa arbetssättet där jag vill uppnå hög delaktighet på lektionerna och aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Målet är att samarbetet ska leda till ett ”dialogiskt klassrum” där man får vara ”praktisk”: får möjlighet att diskutera, resonera, använda ord och begrepp genom interaktioner med varandra. Ytterligare ett mål med det kooperativa arbetssättet är att det ska vara inkluderande – alla ska kunna delta och lära utifrån sina förutsättningar.

Mirjam Delavaux - förstelärare

Miriam Delavaux

Kontakt

Jag heter Mirjam Delavaux och arbetar som lärare i svenska som andraspråk på Linnéskolan i Eksjö. I mitt försteläraruppdrag ingår att ha ansvar för nätverksträffarna i svenska som andraspråk, samt att vara med i utvecklingen av arbetet med svenska som andraspråk i kommunens grundskolor.

Jag har också ett uppdrag att utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA. Läsåret 2017/18 gick jag en utbildning för att bli handledare inom SKUA. Utbildningen anordnades av Nationellt centrum för svenska som andraspråk, på uppdrag av Skolverket.

Att utveckla ett andraspråk är något som tar tid och vi som pedagoger behöver ge stöd och hjälp med språket under tiden eleverna lär. Att vara ett stöd för både elever och pedagoger i det arbetet ser jag som mitt huvuduppdrag.

Per Uddholm - tidigare lektor i fysik

Uppdrag: Samtalsledare i kompetensutveckling, ämnesresurs, ansvar för prövningar inom Ma/Fy, deltagande i skolutvecklingsarbete.

Senaste kompetensutvecklings projekt (i omvänd tidsordning):

  1. Laborera med digitala verktyg (pågående).
  2. Programmering i matematikundervisningen.

Mitt huvudsakliga intresse är utvecklingen av ämnena. Inom fysik- och matematikavdelningarna löper samarbetet mellan lärarna väl med fritt utbyte av idéer och tips.

Ulrika Sköldunger - förstelärare

US

Jag heter Ulrika Sköldunger och arbetar på Ingatorpsskolan och har gjort det sedan år 2000. Jag är legitimerad lärare i svenska, so och engelska, årskurs 1-7. Jag undervisar just nu på mellanstadiet i svenska och so-ämnena, är mentor för årskurs 4 och förstelärare.


Min styrka som lärare är att skapa goda och hållbara relationer till elever och vårdnadshavare. Det anser jag vara nyckeln och är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att skapa motivation, nyfikenhet och lust att lära för eleverna. För mig är skolan också en plats som kan öppna dörrar till världar, som eleverna inte klarar av att upptäcka på egen hand. Eleverna måste utmanas och få nya perspektiv, på både sig själva, sin omgivning och sin framtid.


I mitt uppdrag som förstelärare ingår att tillsammans med rektor, specialpedagog och andra förstelärare driva utvecklingsarbeten på skolan, som stärker vårt kollegiala yrkesutövande till en ännu mer professionell nivå.


Exempelvis är ett av årets prioriterande mål på Ingatorpsskolan att vi pedagoger utvecklar ett formativt förhållningssätt som gör avtryck i undervisningen. Målet nås genom kollegialt lärande, där vi fokuserar på hur vi, utifrån våra pedagogiska planeringar, ringar in och följer upp elevernas kunskaper kontinuerligt samt hur vi synliggör deras utveckling. Boken ” Lektionsdesign-en handbok.” av H.Wallberg används i bokcirkelform för att synliggöra en lektions faser och hur vi mot den bakgrunden utvecklar en formativ
undervisning.


Då skolan hela tiden är i en förändringsprocess med en ständig ström av nya medarbetare, så anser jag att det är av yttersta vikt, att vi fortsätter att implementera och förstärka vårt formativa förhållningssätt.


Jag ser fram mot att vara med och bidra till Ingatorpsskolans och Eksjö kommuns utvecklingsarbete

 

Ulrika Sköldunger

Jag heter Ulrika Sköldunger och arbetar på Ingatorpsskolan och har gjort det sedan år 2000. Jag är legitimerad lärare i svenska, so och engelska, årskurs 1-7. Jag undervisar just nu på mellanstadiet i svenska och so-ämnena, är mentor för årskurs 4 och förstelärare.

Min styrka som lärare är att skapa goda och hållbara relationer till elever och vårdnadshavare. Det anser jag vara nyckeln och är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att skapa motivation, nyfikenhet och lust att lära för eleverna. För mig är skolan också en plats som kan öppna dörrar till världar, som eleverna inte klarar av att upptäcka på egen hand. Eleverna måste utmanas och få nya perspektiv, på både sig själva, sin omgivning och sin framtid.


I mitt uppdrag som förstelärare ingår att tillsammans med rektor, specialpedagog och andra förstelärare driva utvecklingsarbeten på skolan, som stärker vårt kollegiala yrkesutövande till en ännu mer professionell nivå.

Exempelvis är ett av årets prioriterande mål på Ingatorpsskolan att vi pedagoger utvecklar ett formativt förhållningssätt som gör avtryck i undervisningen. Målet nås genom kollegialt lärande, där vi fokuserar på hur vi, utifrån våra pedagogiska planeringar, ringar in och följer upp elevernas kunskaper kontinuerligt samt hur vi synliggör deras utveckling. Boken ”Lektionsdesign-en handbok.” av H.Wallberg används i bokcirkelform för att synliggöra en lektions faser och hur vi mot den bakgrunden utvecklar en formativ undervisning.

Då skolan hela tiden är i en förändringsprocess med en ständig ström av nya medarbetare, så anser jag att det är av yttersta vikt, att vi fortsätter att implementera och förstärka vårt formativa förhållningssätt.

Jag ser fram mot att vara med och bidra till Ingatorpsskolans och Eksjö kommuns utvecklingsarbete.

Ulrika Sköldunger

Jag heter Ulrika Sköldunger och arbetar på Ingatorpsskolan och har gjort det sedan år 2000. Jag är legitimerad lärare i svenska, so och engelska, årskurs 1-7. Jag undervisar just nu på mellanstadiet i svenska och so-ämnena, är mentor för årskurs 4 och förstelärare.

Min styrka som lärare är att skapa goda och hållbara relationer till elever och vårdnadshavare. Det anser jag vara nyckeln och är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att skapa motivation, nyfikenhet och lust att lära för eleverna. För mig är skolan också en plats som kan öppna dörrar till världar, som eleverna inte klarar av att upptäcka på egen hand. Eleverna måste utmanas och få nya perspektiv, på både sig själva, sin omgivning och sin framtid.


I mitt uppdrag som förstelärare ingår att tillsammans med rektor, specialpedagog och andra förstelärare driva utvecklingsarbeten på skolan, som stärker vårt kollegiala yrkesutövande till en ännu mer professionell nivå.

Exempelvis är ett av årets prioriterande mål på Ingatorpsskolan att vi pedagoger utvecklar ett formativt förhållningssätt som gör avtryck i undervisningen. Målet nås genom kollegialt lärande, där vi fokuserar på hur vi, utifrån våra pedagogiska planeringar, ringar in och följer upp elevernas kunskaper kontinuerligt samt hur vi synliggör deras utveckling. Boken ”Lektionsdesign-en handbok.” av H.Wallberg används i bokcirkelform för att synliggöra en lektions faser och hur vi mot den bakgrunden utvecklar en formativ undervisning.

Då skolan hela tiden är i en förändringsprocess med en ständig ström av nya medarbetare, så anser jag att det är av yttersta vikt, att vi fortsätter att implementera och förstärka vårt formativa förhållningssätt.

Jag ser fram mot att vara med och bidra till Ingatorpsskolans och Eksjö kommuns utvecklingsarbete.

Telefon:

0381-361 00

Sidan senast uppdaterad:

Prestentation av skribenter

På denna sida hittar du presentationer av de personer som författar inlägg på skolbloggen.