Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Utvecklingslärare i Eksjö kommun

Sedan höstterminens start har Eksjö två utvecklingslärare, Emilie Nyrén och Marie Titus, med uppdrag i grundskolan och gymnasieskolan. Syftet med utvecklingslärartjänsterna är att de ska stödja utvecklingsarbeten i matematik och inom tillgänglig lärmiljö.

I och med att de i sina uppdrag har möjlighet att arbeta tillsammans med lärare från årskurs ett i grundskolan till årskurs tre i gymnasieskolan så finns möjligheter att skapa en röd tråd i undervisningen. På så sätt kan lärare möta eleverna på bästa sätt genom hela skolsystemet och därmed nå en ökad måluppfyllelse.

Förutom att arbeta med sina respektive utvecklingsuppdrag, kommer Emilie och Marie att arbeta med nätverksträffar med kommunens förstelärare cirka två gånger per termin.

Utvecklingslärare i matematik

Emilie Nyrén

Emilies uppdrag består i att utifrån analyser av olika underlag, identifiera utvecklingsområden i matematikundervisningen och att leda kollegiala lärandeprocesser för att utveckla densamma. Allt i syfte att eleverna når ett ökat lärande och en högre måluppfyllelse.

Utvecklingen av undervisningen handlar också om att leda kollegiala samtal i syfte att utveckla lärarnas kunskaper om motivation kopplat till matematikstudier. Genom detta är förhoppningen att hitta vägar för att bibehålla elevernas matematikglädje och självkänsla i ämnet.

I uppdraget ingår vidare att vara uppdaterad på forskning inom matematikområdet och att ansvara för kvalitetsuppföljning av matematikundervisningen.

Implementering av digitala lärverktyg som en möjlighet för lärarna att stödja eleverna i att nå en högre måluppfyllelse är ytterligare en del i Emilies uppdrag.

Utvecklingslärare tillgängliga lärmiljöer

Marie Titus

Maries uppdrag finns under paraplyet tillgängliga lärmiljöer, där formativt förhållningssätt, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt kooperativt lärande är delar där Marie kan bidra till lärande på de olika skolorna.

Då Maries uppdrag är mindre avgränsat än Emilies, kommer hon att börja med att intervjua alla rektorer för att se var de och deras personal befinner sig vad gäller tillgängliga lärmiljöer. Därefter är tanken att Marie ska fungera som bollplank i skolornas utvecklingsarbete, själv driva ett utvecklings-uppdrag utifrån rektors önskemål, hålla i föreläsningar/workshops utifrån respektive skolas behov.

I Maries uppdrag ingår också att vara uppdaterad på forskning som har tillgänglig lärmiljö i fokus och att leda nätverksgrupper i SO för lärare i årskurs fyra till nio. I uppdraget ingår även att implementera digitala lärverktyg som en möjlighet för lärarna att stödja eleverna i att nå en högre måluppfyllelse.

Eksjö stadsbibliotek

Besök:

Kaserngatan 20 B

Post:

Eksjö stadsbibliotek, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 00

E-post:

stadsbiblioteket@eksjo.se

Fax:

Sidan senast uppdaterad:

Utvecklingslärare i Eksjö kommun

Sedan höstterminens start har Eksjö två utvecklingslärare, Emilie Nyrén och Marie Titus, med uppdrag i grundskolan och gymnasieskolan. Syftet med utvecklingslärartjänsterna är att de ska stödja utvecklingsarbeten i matematik och inom tillgänglig lärmiljö.