Välkommen till Eksjö kommun

kulram
LYSSNA

Det omdebatterade begreppet Dyskalkyli

I slutet av våren läste jag en ny bok om dyskalkyli och i det här inlägget delar jag med mig av det jag läste. Dyskalkyli är ett omdebatterat begrepp och det finns tyvärr inte en samsyn kring definition, den här boken är en översikt av nuläget. Det är svårt att komprimera något som redan är en översikt men jag nämner några saker.

De flesta elever med låga prestationer i matematikämnet ligger inom normalvariationen. Det är lika normalt med höga som låga prestationer. De allra flesta ligger dock i något slags mellanområde. Enligt svenska undersökningar är det ca 15% av eleverna i åk 9 som inte når längre än till genomsnittsnivån i åk 4 Glappet mellan de som kan genomsnittligt mycket och de som kan minst ökar ju äldre eleverna blir. De elever som presterar på en avsevärt lägre nivå verkar öka för varje årskurs och under de första fyra skolåren lär de här eleverna sig merparten av sina matematikkunskaper.

Författarna sammanfattar forskningsläget och menar att begreppet dyskalkyli inte framstår som väldefininerat eller välavgränsat inom internationell forskning. Det finns flera andra faktorer som kan leda till problem inom matematiken så som: uppmärksamhetsstörning, bristfällig stimulans under barndomen, bristande allmän begåvning, dyslexi, skolfrånvaro, bristande undervisning, låg arbetsinsats och matematikängslan. Det man däremot poängterar är att det finns en konsensusrapport som tar upp vad man är överens om inom forskningen kring begreppet dyskalkyli.

·        Svårigheter att bearbeta siffror och mängder, med start i förskoleåldern.

·        Svårt att bestämma positionen för ett tal på tallinjen.

·        Svårigheter med grundläggande aritmetiska operationer och med ytterligare matematiska operationer.


I övrigt framkommer att uppdelning av elever efter nivå på kunskaper har visat negativa konsekvenser för elevers lärande. Även en hög grad av individualiserat arbetet har visat ge negativa konsekvenser för elevernas lärande. Man ser också att många elever med svårigheter i matematik har ett svagt arbetsminne.

Man vet relativt lite om underliggande förklaringar och eftersom forskarna inte är eniga är det svårare att hitta enighet även om hur arbetet med ovan nämnda elevers bedrivs på bästa sätt. Det är även så att det saknas en accepterad metod för att utreda dyskalkyli.

dyskalkyli

 

Detta låter ju lite dystert på ett vis men resten av boken består av ett fall med beskrivning av det framgångsrika arbetssättet som ledde till godkända resultat för eleven. Den kanske inte går att översätta direkt till den verksamhet som du eller jag jobbar i men vi får plocka russinen ur kakan och försöka dra lärdom.


Emilie Nyrén, utvecklingslärare


Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
   TILLBAKA

  Dyskalkyli

  I slutet av våren läste jag en ny bok om dyskalkyli. Dyskalkyli är ett omdebatterat begrepp och det finns tyvärr inte en samsyn kring definition, den här boken är en översikt av nuläget. Det är svårt att komprimera något som redan är en översikt men jag tänkte nämna några saker.