Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Vårdnadshavare

Information inför gymnasievalet

Det är viktigt att du som vårdnadshavare sätter dig in i vilka möjligheter som finns och hur gymnasieskolan fungerar för att kunna stötta dn ungdom på bästa sätt inför gymnasiet och under gymnasietiden.

Verksamhetsidé

Allt handlar om dig (= eleven) genom att:

  • Eksjö Gymnasium ger dig förutsättningar att utveckla dina kunskaper inför framtida studier och kommande arbetsliv
  • Eksjö Gymnasium ger dig möjlighet att växa och utvecklas som människa utifrån dina egna förutsättningar
  • Eksjö Gymnasium har ett väl utvecklat samarbete med näringsliv, såväl lokalt som regionalt samt med högskolor och universitet
  • ledarskapet i verksamheten präglas av delaktighet tydlighet samt att vi alla är förebilder från pedagog till skolledning

Våra mål 2022-2023

  • Goda resultat
  • Hög närvaro
  • Eleverna känner sig trygga

Organisation

På Eksjö Gymnasium har vi ett bra nätverk kring eleverna. Vi har en organisation med skolledning, pedagoger, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, administration, IT-avdelning och vaktmästare.

Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas med sina studier och en grund för detta är att de känner sig trygga med sitt val av skola, program och inriktning.

Det är självklart att eleverna är delaktiga i skolans arbete på skolan, bland annat genom det som kallas programråd. Det finns ett aktivt elevråd samt andra elevföreningar som verkar för gemenskap på skolan.

Individuell studieplan

Varje elev inom gymnasieskolan har en individuell studieplan. Den ska fungera som en hjälp för att planera och ha kontroll på sin gymnasieutbildning.

Den individuella studieplanen sätter upp mål för elevens studier och är en sammanställning av de ämnen och kurser som eleven läser och byggs upp genom de olika val som görs under gymnasietiden. Studieplanen följs upp via mentor och studie- och yrkesvägledare.
Den består av gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser, inriktningskurser, fördjupningskurser, individuella val och gymnasiearbete. Den individuella studieplanen tas fram tillsammans med mentor och i vissa fall även med studie- och yrkesvägledaren. Under varje program, här på webbplatsen, finns "Våra ämnen" där kurserna finns specificerade. Inriktningskurser, fördjupningskurser och individuellt val görs i de flesta fall under årskurs 1.
Vårdnadshavare kan se studieplan och frånvaro genom vårt system Edlevo, där inloggning sker med BankID.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

På samtliga yrkesprogram kommer arbetsplatsförlagt lärande (APL) att vara en viktig del av utbildningen. APL innebär att eleven läser vissa kursmoment ute på en arbetsplats. För yrkesprogrammen är kravet att eleven ska genomföra minst 15 veckors APL. Eksjö Gymnasium har ett upparbetat kontaktnät när det gäller det arbetsplatsförlagda lärandet.

Mentor

Våra pedagoger (lärare) är också mentorer för eleverna. De kallar till utvecklingssamtal en gång per termin. Vårdnadshavare har, för elever som inte är myndiga, rätt att delta i utvecklingssamtal eller få del av den information som ges. Vårdnadshavare är alltid välkomna att höra av sig till mentor.

Studie- och yrkesvägledning

Våra studie- och yrkesvägledare hjälper eleverna i deras inriktnings- och kursval. De arbetar objektivt med att vägleda och informera eleverna i deras utbildnings- och yrkesval. De informerar om studier, meritpoäng, betyg, studieplan, högskoleprov med mera.

Alla studieförändringar ska gå genom studie- och yrkesvägledarna.
De har det övergripande ansvaret för elevernas individuella studieplanering och kontrollerar studieplanerna, särskilt i årskurs 2 och årskurs 3. Om eleven vill läsa fler poäng än de 2500 poäng som studieplanen innehåller ansöker eleven om utökat program hos studie- och yrkesvägledarna. De för en diskussion med eleven och tittar på elevens studieresultat, om eleven kan klara att läsa fler kurser och om det är schematekniskt möjligt. Det är rektor som beviljar utökat program.

Under studietiden ordnas även möjlighet att besöka utbildningsmässor, högskolor och universitet för att eleverna ska få så mycket kunskap som möjligt inför studie- och yrkesval efter gymnasiet. Studie- och yrkesvägledningen ordnar också besök för de eftergymnasiala utbildningar som vill besöka gymnasiet. Under årskurs 3 får eleverna särskild nyttig information om vidare studier och yrken. Även viktiga organisationer bjuds in, till exempel Arbetsförmedligen.

Studion - extra stöd

Om du har läs- och skrivsvårigheter kan eleven få hjälp i det som kallas Studion. Här får eleven stöd om betyg saknas från grundskolan eller hjälp att lägga upp en planering för sina studier i främst matematik, engelska eller svenska. Det finns även möjlighet att få stöd i andra kurser. Eleven har också möjlighet att genomföra prov med extra läs- och skrivstöd.

Gymnasieexamen

Vill du veta mer om vad en gymnasieexamen innebär, hur man får högskolebehörighet och meritpoäng finns detta på Gymnasieexamen.

Kontakt

Vi på Eksjö gymnasium vill att du hör av dig till oss när du har några funderingar. Vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka oss för att få en uppfattning om arbetet i skolan.

Du är också alltid välkommen att höra av dig för att få mera information om skolan, programmen och inriktningarna!
Här finns mer kontaktinformation.

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Vårdnadshavare på Eksjö Gymnasium.

Vårdnadshavare på Eksjö Gymnasium.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567