Eksjö kommuns logotyp

Detaljplaner och områdes­bestäm­melser för samråd eller granskning

Alla detaljplaner och områdesbestämmelser har samrådstillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

När det finns ett politiskt beslut om samråd eller granskning skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och berörda, samt offentliggörs här. Normal samrådstid är tre till fyra veckor. Mer information om planprocessen.

Lämna synpunkter

Perioden då det är möjligt att lämna synpunkter fråmgår under respektive plan. Synpunkter lämnas skriftliga till samhallsbyggnad@eksjo.se, eller via post till Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö. Du är välkommen att kontakta oss på samhälls­byggnads­sektorn med frågor, på telefon 0381-360 00 (via kommunens kontaktcenter).

Pågående planer

Under samrådstiden eller granskningstiden kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkterna tas emot av kommunens planenhet. I samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet redovisar kommunen hur man ställer sig till synpunkterna och varför.

Detaljplan för del av Almen 10 med flera

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus och boendeparkering. Ny detaljplan syftar även till att reglera Domaregatans utformning.

Huvuddrag

Det pågår detaljplanering i centrala Eksjö på delar av fastigheten Almen 10 vid Domaregatan efter att samhällsbyggnadsnämnden lämnat positivt besked på inkommen ansökan om planbesked. Ett förslag på detaljplan har arbetats fram och är nu redo för samråd.

Ny detaljplanen avser möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus på en gräsbevuxen yta längs med Domaregatan. Ny detaljplan avser även reglera Domargatans utformning och ställa om delar av Sofieholmsgatan till boendeparkering.

Synpunkter

Samrådsskedet pågick under perioden 19/4 2024 till 10/5 2024. Ärendet sammanställs och förbereds inför granskning.

Samrådshandlingar

Detaljplan för del av Bogård 6:7 med flera, Sjövik

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder samt reglera befintliga bostadsfastigheter. Planen syftar även till att reglera befintlig väg genom området med ny utformning.

Huvuddrag

Det pågår detaljplanering i ett område vid Försjön cirka två kilometer norr om Hult efter att samhällsbyggnadsnämnden lämnat positivt besked på inkommen ansökan om planbesked. Ett förslag på detaljplan har arbetats fram och varit ute på samråd och förbereds nu för granskning.

Detaljplanen avser möjliggöra byggnation av fler bostäder med utsikt över Försjön samt reglera nuvarande bostadsfastigheter inom planområdets gränser. Ny detaljplan möjliggör för ett 10-tal nya bostadsfastigheter. Detaljplanen möjliggör även för ny sträckning av befintlig genomfartsväg.

Synpunkter

Ett planförslag var utsänt på samråd under perioden 20 mars 2024 till 10 april 2024. Synpunkter från samrådet sammanställs och kommer att besvaras i en samrådsredogörelse. Ärendet sammanställs och förbereds inför granskning.

Samrådshandlingar

Detaljplan för Dackehöjden 2 med flera, Norrtullskolan

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny skola samt möjliggöra byggnation av bostäder i befintlig skolbyggnad.

Huvuddrag

Detaljplanering pågår i delar av kvarteret Dackehöjden i norra Eksjö inför byggnation av den nya Norrtullskolan efter att samhällsbyggnadsnämnden lämnat positivt besked på inkommen ansökan om planbesked. Ett förslag på detaljplan har arbetats fram och är nu redo för samråd.

Ny detaljplan avser möjliggöra byggnation av den nya Norrtullskolan och att delar av den befintliga skolan ska kunna byggas om till bostäder. I detaljplanen ingår även den intilliggande villafastigheten, kommunala gator samt område för parkering och tekniska anläggningar.

Synpunkter

Samrådsskedet pågick under perioden 22/4 2024 till 13/5 2024. Ärendet sammanställs och förbereds inför granskning.

Samrådshandlingar

Detaljplan för del av Hässelås 2:1, Spindeln 3 med flera

Syfte

Syftet med detaljplanen är att omvandla allmänplatsmark gata till kvartersmark för industri.

Huvuddrag

Det pågår detaljplanering i ett industriområde i Eksjö på delar av fastigheten Hässelås 2:1, Spindeln 3 med flera efter det att samhällsbyggnadsnämnden lämnat positivt besked på inkommen ansökan om planbesked. Ett förslag på detaljplan har arbetats fram och är nu redo för samråd.

Ny detaljplanen avser omreglera den kommunala gatan Skogsgatan till kvartersmark för att möjliggöra en privat användning av marken för industriändamål.

Synpunkter

Ett förslag på detaljplan sänds nu ut på samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget, så att sådant kan avvägas i ett tidigt skede och bli vägledande för vidare arbete. Samrådsskedet pågår under perioden 15/5 2024 till 5/6 2024.

Samrådshandlingar

Detaljplan för Kråkeberg 1:14 med flera

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra mark för framtida industri- och verksamhetsetableringar i Eksjö.

Huvuddrag

Det pågår detaljplanering i västra Eksjö i delar av skogsområdet mellan Kråkebergsvägen och riksväg 32. Fastigheterna som berörs är den kommunala fastigheten Kråkeberg 1:1 och den privata fastigheten Kråkeberg 1:14. Projektet är initierat av kommunen i syfte att utöka planberedskapen för framtida etableringar i närheten av Eksjö. Ett förslag på detaljplan har arbetats fram och är nu redo för samråd.

Kommunen har långsiktiga planer på att utveckla skogsområdet mellan
Kråkbergsvägen och riksväg 32 till ett större industri- och verksamhetsområde.
Idag finns ingen detaljplan för området och därför tar kommunen nu fram
en detaljplan som bland annat reglerar vilken typ av verksamhet som får
bedrivas på platsen. I detaljplanen ingår även yta för ny väg och dagvattendammar.

Synpunkter

Ett förslag på detaljplan sänds nu ut på samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget, så att sådant kan avvägas i ett tidigt skede och bli vägledande för vidare arbete. Samrådsskedet pågår under perioden 3/5 2024 till 24/5 2024.

Samrådshandlingar

Detaljplan för Orrhaga 1:1 med flera – Lunnagårdsvägen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation på delar av fastigheten Orrhaga 1:1. Planen syftar även till att reglera allmän plats för dagvattenhantering samt Lunnagårdsvägens bredd.

Huvuddrag

Området som detaljplaneras ligger i nordöstra Orrhaga och omfattar Lunnagårdsvägen och det 500 meter långa och 25–45 meter breda markområdet bestående av gräs och en villa. Markområdet är en äldre skyddszon från det att Lunnagårdsvägen var riksväg och som tappat sin funktion efter det att väg 32 byggdes. Området har stått orört under en längre tid och nu prövar kommunen möjligheten att med ny detaljplan möjliggöra för nybyggnation av bostäder.

I samband med att nya väg 32 byggdes förlorade också Lunnagårdsvägen sin roll som riksväg och blev kommunal lokalgata. Det gjordes dock inga fysiska förändringar på gatan, vilket gör att dess storskalighet finns kvar. Vägen mäter upp till 16 meter i bredd, saknar gång- och cykelvägar och är inte anpassad till stadsmiljön. Ny detaljplan ämnar möjliggöra för en smalare utformning av gatan än idag som är mer anpassad till stadsmiljön och mer trafiksäker. Detaljplanen möjliggör även yta för en bred längsgående gång- och cykelväg.

Planen reglerar även ett naturområde med yta för dagvattendammar och svackdiken för omhändertagande av dagvatten och skyfall.

Ett planförslag var utsänt på samråd under perioden 1 november 2022 till 22 november 2022. Synpunkter från samrådet har sammanställts och besvarats i samrådsredogörelsen. Handlingarna har reviderats och är nu redo för granskning.

Synpunkter

Granskningsskedet för detaljplanen pågick under perioden 15 januari 2024 till 12 februari 2024.

Granskningshandlingar

Ändring av detaljplan för Linneberg 1:1 med flera, Linneberg

Syfte

Ändringen syftar till att justera och upphäva delar av gällande detaljplan för att möjliggöra mer flexiblare byggrätter.

Huvuddrag

Planområdet är beläget i Linneberg intill Långanässjön, cirka fem kilometer söder om Eksjö. Planområdet omfattar ett ungefär 12,5 hektar stort privatägt område som detaljplanerades i början av 2010-talet. Under genomförande­processen har det noterats bestämmelser och regleringar i detaljplanen som försvårar avsedd avstyckning, byggnation eller generell tolkning av plankartan, vilket är en av faktorerna till den lågintensiva tillväxten i området. Det finns därmed behov av att göra förändringar i plankartan, exempelvis att öka byggrätten för att möta dagens behov av standard.

Ett ändringsförslag sändes ut för samråd under perioden 20/11–11/12 år 2023. Synpunkter som inkom till kommunen under samrådstiden har besvarats och sammanställts i en samrådsredogörelse som finns tillgängligt som bilaga till planhandlingarna. Ändringsförslaget har efter samrådet reviderats och ett nytt förslag har ställts ut för granskning under perioden 20/3– 10/04. Synpunkter från grasnkningsskedet har besvarats och sammanställts i ett granskningsutlåtande som finns tillgängligt som bilaga till planhandlingarna.

Antagande

Den 8 maj 2024 beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Eksjö kommun att anta förslag till ändring av detaljplan för Linneberg 1:1 med flera, Linneberg. Samhällsbyggnadsnämndens beslut har den 14 maj 2024 gjorts offentlig genom tillkännagivandet av protokolljusteringen på kommunens anslagstavla.

Ett meddelande om antagande har gått ut till sakägare och boende som senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Den som är missnöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande och har lämnat in synpunkter senast under granskningsskedet har möjlighet att överklaga beslutet om antagande till mark- och miljödomstolen. En överklagan av beslutet om antagandet lämnas till Eksjö kommun senast 2024-06-04.

Antagandehandlingar

Gällande detaljplan 190

Ändring av områdesbestämmelser för Södra Vixen

Syfte

Syftet med ändringen är att möjliggöra utveckling av befintliga fastigheter och säkerställa intilliggande riksintressen för sjön Södra Vixen genom en mer omfattande och restriktiv reglering. Ändringen syftar även till att förenkla handläggningen av ärenden och uppdatera bestämmelser till det som bedöms vara relevant att reglera i området idag.

Huvuddrag

Eksjö kommun arbetar med att ändra gällande områdesbestämmelser för Södra Vixen, nummer O9 (se nedan). Gällande områdesbestämmelser är från 1997 och reglerar fritidshusen längs sjön Södra Vixen.

Ändringarna handlar i stora drag om att öka möjligheten till byggnation i den utsträckning som bedömts vara möjligt med hänsyn till Södra Vixens vattenkvalitet. Nya bestämmelser angående vatten och avlopp tillkommer i syfte att skydda Södra Vixen och ett antal befintliga bestämmelser upphävs för att underlätta bygglovsprövning i området.

Synpunkter

Samrådsskedet pågick under perioden 19/2 2024 till 11/3 2024. Ärendet sammanställs och förbereds inför granskning.

Samrådshandlingar

Gällande områdesbestämmelser O9

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 76

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se