Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Uthyrningspolicy

När Eksjöbostäder hyr ut bostadslägenheter följs en tydlig linje där alla människor behandlas lika. För att allmänheten ska kunna ta del av vår rutiner finns de numera sammanfattade här.

Bostadsanmälan och köpoäng

Bostadsanmälan

För att söka lägenhet hos Eksjöbostäder måste du först göra en fullständig bostadsanmälan via webben. Registrering kan ske från och med 16 års ålder. Efter din bostadsanmälan kan du logga in på ”Mina sidor” och anmäla ditt intresse på lediga lägenheter. Dina köpoäng räknas från den dagen du gjorde din bostadsanmälan.

Att stå i vår kö är kostnadsfritt och det är inte tillåtet att stå i kö hos oss via tredjepartstjänster.

Notera våra grundkrav som gäller för att få hyra en lägenhet innan du gör en bostadsanmälan.

Vid anmälan ska samtycke ges till att uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Eksjöbostäders databas (enligt GDPR). Eksjöbostäder kommer utföra en kreditkontroll av sökande hos ett kreditupplysningsföretag. Utförda kreditkontroller återkallas inte.

Observera att du själv ansvarar för att uppdatera din bostadsanmälan med rätt kontaktuppgifter och inkomstuppgifter. Eksjöbostäder förbehåller sig rätten att neka personer utifrån de uppgifter som står i bostadsanmälan. Det är ditt ansvar att hålla din/er anmälan uppdaterad.

Medsökande

Du som huvudsökande har rätt att ha medsökande i din bostadsanmälan. Det är bara den huvudsökande som genererar kötid genom att stå i bostadskön. Uppgiften om medsökande är således endast en upplysning till Eksjöbostäder om att två personer har för avsikt att bo tillsammans.

Det kan också vara till er fördel då den totala inkomsten krävs för att få ett avtal. En medsökande ska även uppfylla grundkraven för att få stå med på kontraktet.

Medsökande kan aldrig överta huvudsökandes kötid förutom vid ett undantag och det gäller för medsökande som är gift eller sambo (enligt sambolagen) där huvudsökande avlider.

En medsökande ska alltid själv samtycka till att uppgifterna får lagras tillsvidare, sparas och bearbetas i Eksjöbostäders databas (enligt GDPR).

Köpoäng

Du får ett poäng per dag från den dag du gör en bostadsanmälan.

Poängen är personlig för huvudsökanden och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng för att få ett större saldo.

Eksjöbostäder har ett aktivitetskrav för alla bostadssökande. För att behålla dina köpoäng måste du minst en gång var sjätte månad personligen logga in på ”Mina sidor” och uppdatera/bekräfta dina uppgifter. Gör du inte detta kommer din bostadsanmälan försvinna och du måste registrera dig på nytt. Systemet skickar ut påminnelse till din e-postadress. Det är ditt ansvar att kontrollera att kontaktuppgifterna stämmer. Köpoängen nollställs alltid när du får en lägenhet hos Eksjöbostäder.

Boende hos Eksjöbostäder samlar köpoäng från den dagen de aktiverar sig som bostadssökande på ”Mina sidor”. Vid erhållet kontrakt hos Eksjöbostäder spärras möjligheten till att göra intresseanmälan på andra lägenheter i två år och kan endast släppas av oss godkänd anledning.

Förtur

Särskild hänsyn eller förtur i bostadskön medges utifrån vissa förutsättningar.

 • Lättillgängliga lägenheter ska i första hand hyras ut till bostadssökande som på grund av nedsatt rörelseförmåga är i behov av sådana lägenheter.
 • Närlingslivsförtur som stimulerar inflyttning och tillväxt i Eksjö kommun. Näringslivsförtur gäller för sökande som har minst 6 mil enkel resa till sin arbetsplats i Eksjö kommun. Vid ledig lägenhet kommer Eksjöbostäder reservera en lägenhet per månad till sökande med näringslivsförtur. Dessa lägenheter publiceras på webben första torsdagen varje månad.

I enlighet med ägardirektiv ska Eksjöbostäder frångå turordningen och vid möjlighet erbjuda Eksjö kommun förtur på en utvald lägenhet per månad.

Den som har starka medicinska eller sociala skäl kan dock få förtur. Dessa behandlas och avgörs på kundserviceavdelningen av ansvarig chef, i vissa fall kan läkarintyg eller andra intyg som till exempel bevis från kvinnojouren krävas. Det kan till exempel handla om personer som är utsatta för hot eller relationsproblem.

Förturen gäller inte trygghetsboende.

Eksjöbostäder förbehåller sig rätten att självständigt fatta beslut när det förekommer avsteg som är av annan orsak än ovan nämnda, exempelvis vid en månads uppsägningstid.

Grundkrav för att få hyra lägenhet

För att ha möjlighet att få hyra en lägenhet hos Eksjöbostäder måste du uppfylla grundkraven:

 • Du måste ha fyllt 18 år.
 • För personer som inte är myndiga undertecknas hyresavtal av föräldrar eller god man/förvaltare.
 • Du ska ha en rimlig ekonomisk situation i förhållande till lägenhetens hyra. Rimligheten bedöms efter Kronofogdens normalbelopp utefter inkomst eller tillgängligt kapital motsvarande minst tre årshyror. Du hittar nivåerna på Kronofogdens hemsida.
  Med tillräcklig inkomst menas hyra plus normalbelopp enligt Kronofogdens föreskrifter för vuxna och barn.
  Du kan behöva styrka din inkomst genom att lämna intyg och eventuella referensuppgifter till Eksjöbostäder.
  Följande inkomster är godkända:
  Lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet, pension, a-kassa, studiemedel, skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan, av Eksjö kommun styrkt försörjningsstöd och aktivitetsstöd, etableringsersättning*.
 • Du får inte ha någon oreglerad skuld. Eller betalningsanmärkning från de senaste tolv månaderna.
 • Du får inte ha betalningsanmärkningar på hyresskulder.
 • Du får inte ha misskött dig i tidigare boende som till exempel olovlig andrahandsuthyrning, allvarliga störningar mot grannar, vanvård av lägenhet, hot eller våld, tidigare verkställd avhysning.
 • Innan sökande blir erbjuden visning av ledig lägenhet kontrollerar Eksjöbostäder om du som sökande uppfyller grundkraven. En kreditupplysning tas då på huvudsökanden och eventuell medsökande. Eksjöbostäder kan komma begära kompletterande uppgifter som styrker dina inkomstuppgifter.
 • Du har för avsikt att bo i lägenheten och den ska vara din huvudsakliga bostad. Vid övernattningslägenhet är huvudregeln i princip att permanentbostaden ligger utom pendlingsavstånd och att hyresgästen nyttjar lägenheten minst 80-100 dagar per år i samband med arbete eller studier.

*Gäller endast personer folkbokförda i Eksjö kommun.

Borgensman

Om du inte kan uppfylla inkomstkraven och är under 26 år eller har särskilda skäl kan du ha en borgensman. Borgensmannen blir skyldig att betala hyran om hyresgästen inte betalar sin hyra.

Folkbokföring

Du som bor i lägenheten ska vara folkbokförd i lägenheten. Tänk på att lägenhetsnumret är en del av adressen. Det säkerställer att det är du som hyr lägenheten som också bor där. Vi genomför löpande kontroller för att motverka och avbryta olovlig andrahandsuthyrning.

Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller inte anmälan ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar.

Söka lediga lägenheter

Lediga lägenheter publiceras varje torsdag på vår webb. De lediga lägenheterna ligger publicerade i cirka fyra dagar.

Om du valde att prenumerera på lägenheter som passar dina önskemål vid bostadsanmälan får du automatiskt en epost när den ledig lägenhet publiceras på webben.

Vid intresse av en ledig lägenhet måste du logga in på ”Mina sidor” och göra en intresseanmälan på den aktuella lägenheten. Du placeras då i kö på objektet baserat på dina köpoäng.

Det är den bostadssökandes eget ansvar att bevaka urvalet av lediga lägenheter. Som sökande kan du max anmäla dig på fem lediga objekt samtidigt.

Erbjudande, visning och tilldelning av lägenhet

När lediga lägenheter varit publicerade i cirka fyra dagar på vår webb erbjuds den sökande med flest köpoäng visning av lägenheten.

Erbjudande om visning sker via telefon eller e-post som sökande angett i sin bostadsanmälan. Svarar man inte på erbjudandet inom utsatt tid går erbjudandet vidare till nästa i kön.

Du kan tacka nej till ett erbjudande fem gånger under en sex månaders period. Därefter spärras din möjlighet att lägga intresseanmälan i sex månader.

Efter visningen kan du tacka ja eller nej till lägenheten via ”Mina sidor” eller på annat sätt meddela oss ditt svar. Tackar du ja till lägenheten skrivs hyreskontrakt.

Särskild hänsyn eller förtur i bostadskön kan medges utifrån vissa förutsättningar.

Uthyrning trygghetsboende och nyproduktion

Trygghetsboende

Eksjöbostäder har idag tre trygghetsboenden. Snickaren och Tuvan i Eksjö samt Bobinen i Mariannelund. Merparten av lägenheterna är handikappanpassade. Trygghetsboendet ska möta behoven hos personer över 65 år och funktionshindrade, oavsett ålder, som känner sig otrygga och oroliga i sina nuvarande bostäder.

Kriterierna för att få kallas trygghetsboende är:

 • Det ska finnas tillgång till en gemensamhetslokal.
 • Det ska erbjudas möjlighet till gemensamma måltider (lunch).
 • Det ska finnas personal på boendet vissa tider varje dag. Det finns personal vid matsituationer samt vid hemtjänstinsatser enligt beslut.
 • Alla boende kan söka och kommer bli beviljade trygghetslarm.

Eksjöbostäders förmedlingspolicy för trygghetsboende:

Nyproduktion

Vid produktion av nya lägenheter gäller en separat kölista. För att ställa dig i kö på en nyproduktion gör du en bostadsanmälan. Efter bostadsanmälan är det viktigt att du kontaktar Eksjöbostäder som kan notera detta på en separat kölista.

Boendestegen

Boendestegen är ett samarbete mellan Eksjöbostäder och Socialnämnden i Eksjö kommun. Det är ett gemensamt framtaget material som ska ge personer, skrivna i Eksjö kommun och som inte uppfyller grundkraven, en chans att kvalificera sig till en egen bostad.

Hyreskontrakt

Från det du erbjudits och tackat ja till en lägenhet ska du skriva hyreskontrakt. Du får fem arbetsdagar på dig att skriva under avtalet och returnera det till oss. Du som står på hyreskontraktet måste också vara den som bor i lägenheten.

I samband med avtalstecknande får du en inflyttningsmapp med gällande ordningsregler samt annan praktisk information.

Lägga till en hyresgäst i ett befintligt hyreskontrakt

När man har en medsökande på sin bostadsanmälan kommer den personen automatiskt med på hyreskontraktet när man får en lägenhet. Vill man lägga till en hyresgäst på befintligt kontrakt i efterhand så måste man kontakta Eksjöbostäder för godkännande. Eksjöbostäders policy är att inte tillåta att en person skrivs in på hyresavtalet i efterhand. Viss reservation finns vid dödsfall eller om personen kan styrka att hen varit inneboende och folkbokförd på adressen i minst tre år.

Uppsägning av hyreskontrakt

Uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader. Uppsägningar ska vara Eksjöbostäder tillhanda senast den sista dagen i månaden. Undantag görs endast då den sista infaller på en helgdag. I dessa fall räknas uppsägningar som inkommer per post följande vardag. Uppsägningen räknas från nästföljande månadsskifte. Till exempel sägs lägenheten upp 15 januari så är den uppsagd till den 30 april.

En uppsägning ska alltid ske skriftligt

På baksidan av hyreskontraktet finns ett formulär man kan fylla i sin uppsägning. Det går även bra att skriva sin uppsägning på ett vanligt papper och lämna till oss. Samtliga personer som står på kontraktet måste skriva under uppsägningen. En uppsägning kan också göras digitalt via ”Mina sidor”. Logga in på ”Mina sidor” och klicka på ”Kontraktsuppsägning”.

Vid dödsfall

Vid uppsägning av ett dödsfall är uppsägningstiden en månad om uppsägningen kommer in till oss inom en månad från det att hyresgästen avled. Har det gått mer än en månad är uppsägningstiden tre månader. Uppsägningen ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare och kan skickas per post till oss, alternativt lämnas in på vårt kontor eller lämnas i vår brevlåda. Glöm inte att lämna namn och telefonnummer till dödsboets kontaktperson, för visning av lägenheten till nya hyresgäster. Vi skickar alltid en bekräftelse på uppsägningen tillsammans med avflyttningsinformation. Står två personer på kontraktet har den kvarlevande rätten till en månads uppsägning om det sker under första månaden.

Överlåtelse av hyreskontrakt

För att överlåta ditt hyreskontrakt måste du ha ett godtagbart skäl. För att överlåtelse av hyreskontrakt ska godkännas måste den som övertar avtalet uppfylla Eksjöbostäders grundkrav för att hyra lägenhet.

Godkända anledningar till överlåtelse av hyreskontrakt är:

 • Separation - en part på kontraktet
  Den som vill överta hyreskontraktet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst två år. Kontroll mot folkbokföringsregistret görs. Insamlad kötid nollställs för den som tar över hyreskontraktet.
 • Separation - två parter på kontraktet
  Om två parter står på hyreskontraktet kan den ena välja att säga upp sin del. Han eller hon har tre månaders uppsägningstid gentemot den andra parten.
 • Dödsfall
  Vid dödsfall där den bortgångne står ensam på hyreskontraktet kan den kvarboende överta det om den kvarstående varit folkbokförd på samma adress under minst två år eller haft för avsikt att sammanbo tillsvidare. Make, maka eller registrerad partner kan alltid överta kontraktet förutsatt att Eksjöbostäders grundkrav uppfylls.
 • Överlåtelse till närstående
  En hyresgäst som av någon anledning inte längre behöver sin lägenhet kan överlåta den till en närstående som han eller hon varaktigt sammanbor med och som varit folkbokförd på samma adress i minst tre år En inneboende har inte rätt att ta över hyreskontraktet. En vän klassas aldrig som närstående.

Omflyttningsregler

Med omflyttning menas byte till annan lägenhet och direktbyte mellan två hyresgäster som båda bor inom Eksjöbostäder.

Om man bor hos oss och vill söka en annan lägenhet på grund av ändrade levnadsförhållanden gäller det att man ska ha bott hos oss i minst två år innan man får börja söka lägenhet att flytta till. Är det direktbyte så gäller det att båda hyresgästerna bott hos oss i minst ett år.

För att omflyttningen och direktbyte ska godkännas av oss krävs att man skött sina hyresbetalningaroch vårdnadsplikt utan anmärkning.

Man ska också ha skött sin lägenhet enligt den så kallade vårdnadsplikt som anges i hyreslagen och även ha "iakttagit sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten" som det heter i hyreslagen. Man kan söka omflyttning genom att:

 • Byta lägenhet hos Eksjöbostäder som vi bedömer är likvärdig.
 • Ansöka om lägenheter via en intresseanmälan på "Mina sidor". Man måste då först registrera sig som sökande. Här är samma villkor som för alla sökanden, det vill säga kötiden avgör. Undantag kan göras vid väsentligt förändrade boendebehov hos befintliga hyresgäster, exempel familjebildning, familjesplittring eller avsevärt förändrade ekonomiska villkor.

Vid omflyttning gäller tre månader uppsägningstid om inget annat är överenskommet.

Precis som för övriga in- och utflyttningar gäller att en avflyttningsbesiktning och en avflyttningsstädning måste vara gjord innan man flyttar ut.

Eventuella besiktningsanmärkningar du själv ska åtgärda måste utföras under din egen hyrestid. Besiktning ska göras innan nytt kontrakt skrivs, finns ersättningsanspråk ska dessa vara betalda innan nytt kontrakt erhålls.

Vid flytt inom Eksjöbostäder med kort inflyttsdatum gäller minst två veckors överlappning av kontrakt (dubbelhyra i 2 veckor).

Andrahandsuthyrning

Eksjöbostäder tillämpar hyresnämndens principer för andrahandsuthyrning. För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs att man har ett beaktansvärt skäl, som:

 • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort eller i annat land. Arbetsgivarintyg eller studieintyg erfordras. Orten bör inte ligga inom normalt pendlingsavstånd (det vill säga restid cirka 3 timmar per dag eller cirka 12 mil per dag).
 • Särskilda familjeförhållanden. Ett skäl till detta kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett parförhållande. För att beviljas detta får man inte ha bott tillsammans tidigare. Om du ska provbo i en lägenhet vill vi ha kopia på din kommande sambos hyresavtal/köpeavtal dit du flyttar.
 • Längre utlandsvistelse (minst fyra månader). Kopia på biljett erfordras.
 • Ålder eller sjukdom. En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl om han eller hon läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Läkarintyg krävs.
 • Andra beaktansvärda skäl. Det ska vara särskilda situationer där hyresgästen har påtagliga skäl att inte använda lägenheten, men samtidigt skäl att behålla anknytning till den. Ett exempel kan vara vård av anhörig i dennes hem.

Andrahandshyresgästen måste uppfylla Eksjöbostäders grundkrav för att få hyra i andrahand.

Ansökan beviljas normalt sex månader eller ett år i taget. Därefter kan man ansökan om förlängning. Maximal tid för andrahandsuthyrning är två år per avtal, inga undantag.

Vid provsambo gäller dock max ett år, inklusive tre månaders uppsägningstid.

Skriftligt godkännande krävs från Eksjöbostäder för att få hyra ut lägenheten i andrahand.

Förstahandshyresgästen är alltid ansvarig gentemot Eksjöbostäder vid utebliven hyresbetalning, störning och uppkomna skador i lägenheten.

En andrahandshyresgäst kan aldrig överta en lägenhet som hyrts i andrahand.

Om det framkommer att du hyr ut din lägenhet utan Eksjöbostäders tillstånd, riskerar du att lägenheten blir uppsagd.

Vid uppsägning av kontrakt

Senast två veckor efter uppsägning ska hyresgästen boka tid för besiktning av lägenheten. Besiktningen utförs av en besiktningsman från Eksjöbostäder.

När lägenheten är tömd och städad ska hyresgästen boka tid för besiktning av flyttstädningen. Städbesiktningen utförs av en besiktningsman från Eksjöbostäder.

Besiktning

När en lägenhet sagts upp ska hyresgästen kontakta besiktningsmannen för att bestämma tid för besiktning. Telefonnummer hittar du i foldern "Till dig som flyttar" samt på vår webb.

Då besiktningen genomförs ska all utrustning som hör till lägenheten finnas på plats och alla heltäckande mattor ska vara borttagna för att vi ska kunna inspektera golvytan.

Observera att eventuella skador som döljs under besiktningen debiteras i efterhand.

Flyttstädning

Lägenheten flyttstädas före avflyttning. Du är som hyresgäst ansvarig för att ringa och boka tid för städbesiktningen. Vid uppsägning av hyreskontrakt får hyresgästen information i foldern "Till dig som flyttar" samt kan ta del av samma information på vår webb.

Om lägenheten bedöms vara ostädad kommer Eksjöbostäder debitera för den rengöring som behövs. Följ anvisningarna i foldern "Till dig som flyttar".

Ersättningsanspråk

Som hyresgäst ska du vårda lägenheten under tiden du hyr den. Detta innebär i korthet att du ska vara rädd om lägenheten och hålla den ren. Det gäller inte bara själva lägenheten utan även andra utrymmen som hör till lägenheten, till exempel källarförråd, uteplats och balkong.

Om du som hyresgäst orsakar någon skada i lägenheten så blir du skyldig att ersätta skadan. Kostnaderna för eventuella skador beräknas efter Allmännyttans folder "Nyckeltal för lägenhetsreparationer".

Ersättningen kan handla om kostnader för reparation och även så kallade följdskador. Du kan även bli ansvarig för skador som andra i familjen eller gäster har orsakat.

Dolda fel som inte upptäcks vid besiktningen kan debiteras hyresgästen upp till två år efter avflyttning.

Tänk på att rökning inomhus i lägenheten kan orsaka skada som kan resultera i ersättningsanspråk och att du i framtiden kan bli nekad lägenhet hos Eksjöbostäder.

Ordningsregler

Hyra

Det är viktigt att hyran betalas i tid. Hyresgästen betalar för kommande månad senast sista vardagen i varje månad. Eksjöbostäder erbjuder autogiro eller e-faktura. Obetalda hyror och fakturor hanteras av ett inkassobolag.

Medgivande för autogiro. Pdf, 300 kB.

Störning

Hyresgästen ska visa hänsyn hela dygnet för att inte störa sina grannar.

Vid störning ska hyresgästen:

 • Kontakta störande granne direkt och påtala störningen.
 • Om grannen ändå inte upphör att störa - kontakta Eksjöbostäder.
 • Är störningen påtaglig och inträffar en kväll eller helg ska hyresgästen ringa Eksjöbostäders beredskap, telefonnummer
  0381-363 00, eller i allvarliga fall direkt till polisen.

Hyresgäst som orsakar en störning så att beredskapsjouren eller Securitas får göra ett besök kommer debiteras enligt aktuell prislista som finns på vår hemsida. Vid upprepande tillfällen riskerar även hyresgästen sitt hyreskontrakt.

Felanmälan

Hyresgästen är skyldig att direkt anmäla fel och skador i lägenheten. En felanmälan kan göras på tre olika sätt:

Fel som bedöms bero på hyresgästen kommer att faktureras.

Beredskapsjour

Efter klokan 16.00 på vardagar samt under helger kontaktas vår beredskap på telefon: 0381-363 00.

Obs! Endast akuta fel
Fel som inte är akuta eller visar sig bero på hyresgästen kommer Eksjöbostäder att fakturera hyresgästen enligt aktuell prislista som finns på vår hemsida.

Vårda din lägenhet

Hyresgästen ansvarar för att vårda sin lägenhet. Därför behöver man regelbundet:

 • Rengöra filtret i köksfläkten.
 • Rensa golvbrunnen i duschen.
 • Frosta av kylskåp och frys.
 • Städa bakom spis, kylskåp och frys.
 • Kontrollera och rengöra ventiler i lägenheten.

Förbjudet att blockera trapphuset

Ett trapphus är en utrymningsväg och ska hållas fri så att räddningstjänsten kan komma fram om det skulle behövas.

Barnvagnar, skor eller cyklar får du därför aldrig förvara i trapphuset eller entrén. Inte heller soppåsar, möbler eller andra saker. Detta gäller även i källargångar och utanför förråd. Förutom att det blir skräpigt och svårt att komma fram kan det öka risken för brand.

Regler i tvättstugan

Tvättstugan delas med alla grannar och är hyresgästernas ansvar. När hyresgästerna ska använda tvättstugan bokas en tid i förväg. Hyresgästerna ska respektera de bokade tiderna och städa noggrant efter sig när det tvättat klart.
Tänk på miljön och överdosera inte tvättmedel.

Husdjur

Det är tillåtet att ha husdjur i lägenheten men hyresgästen måste beakta att:

 • Inte släppa ut sina djur utan tillsyn.
 • Alltid hålla hundar kopplade inom bostadsområdet.
 • Att se till att hundar och katter inte förorenar på området, speciellt inte i närheten av barnens lekplatser.

Bilkörning

Bilkörning är förbjudet inom alla områden förutom vid tillfällig av- och pålastning.

Studsmattor och utomhuspooler

Det är inte tillåtet att ställa upp studsmattor och utomhuspooler på gemensam mark. Om sådan anträffas kommer den att tas bort och förvaras för avhämtning.

Om hyresgäst vill ha studsmatta eller utomhuspool på sin egen trädgård, det vill säga tomten i anslutning till sin bostad, är hyresgästen själv fullt ansvarig för att ha de skyddsanordningar som är nödvändiga för att se till att säkerheten är tillräcklig.

Hyresgästen ska tänka på att inte störa sina grannar vid användning av lekutrustningen.

Våtutrymmen och badkar

Det är förbjudet att borra eller göra annan åverkan på väggarna i våtutrymmen.

Är badkaret borttaget ur lägenheten vid inflyttning kommer Eksjöbostäder inte att återplacera badkaret.

Balkongen eller altanen

Det är alltid trevligt med en balkong eller uteplats, men tänk på att du måste ta hänsyn till dina grannar även där. Några hållpunkter:

 • Använd inte balkongen eller altanen för att piska och skaka mattor.
 • Använd elgrill om du vill grilla. Det är förbjudet med öppen låga.
 • Undvik att röka på balkongen eller altanen, eftersom många tycker att cigarettrök är obehaglig.
 • Mata inte fåglarna från balkongen eller altanen, eftersom spilld mat kan locka till sig råttor och möss.

Många balkonger är vackert utsmyckade och fungerar som härliga extrarum på sommaren. Men tänk på att balkonglådor måste sättas upp på insidan av balkongräcket av säkerhetsskäl. Tänk också på att vattna så att det inte hamnar på grannens balkong.

Vill du sätta upp en parabolantenn måste du vända dig till oss som hyresvärd först, för att få tillstånd och instruktioner.

Ett enkelt vindskydd som inte fästs i fastigheten är oftast tillåtet, men kolla först med Eksjöbostäder som till exempel kan ha önskemål om färgval. Vill man sätta upp nät på balkongen som förhindrar husdjur att smita, är det endast transparant nät som gäller, nätet fästes diskret.

Förvara gasolbehållare

På en öppen balkong får du ha behållare med storlek P11 (max 30 liter). På en inglasad balkong gäller samma regler som inomhus, du får förvara behållare med volymen högst 5 liter.

Rökning

Det finns inget generellt förbud mot rökning men alla uppskattar inte rök. Visa hänsyn! Undantaget är fastigheten Ciselören 1, där all rökning i och utanför fastigheten är förbjuden.

Renovering

Installation el och VVS

Hyresgästen har möjlighet att själv bekosta och installera disk- och tvättmaskin. Arbetet måste utföras fackmannamässigt och följa alla lagar kring installation. Observera att om ny hyresgäst övertar disk- och tvättmaskin från tidigare hyresgäst är den nya hyresinnehavaren ansvarig för utrustningen och eventuella fel den kan orsaka lägenheten.

Måla och tapetsera

Hyresgäst får måla och tapetsera sin lägenhet. Arbetet måste dock göras på ett fackmannamässigt sätt och förändringen får inte vara för extrem.

Hyresgästen kan bli skyldig att betala för att återställa bostaden när han eller hon flyttar. Hyresgästen ska kontakta Eksjöbostäder för att få ett godkännande innan arbetet påbörjas.

Övrig information

Riktlinjer för antal boende per lägenhet

För att förebygga trångboddhet och att begränsa antalet boende till det antal en lägenhet är dimensionerad för, begränsar vi antalet boende enligt nedanstående riktlinjer. Lägenheter med begränsad ventilation kan antalet personer vara färre än riktlinjerna. Antalet avser vuxna och barn.

1 rum och kök: max tre personer
2 rum och kök: max fyra personer
3 rum och kök: max sex personer
4 rum och kök: max sju personer
5 rum och kök: max åtta personer

Fordonsplats

För att få hyra parkeringsplats, garage eller carport måste du ha ett hyreskontrakt hos Eksjöbostäder. Lediga fordonsplatser söker du via ”Mina sidor”. I övrigt gäller samma regler som för hyreskontrakt.

Riktlinjer för kösystem avseende parkeringsplats och garage:

 • Det är separata köer för parkeringsplats och garage.
 • Blir en uppställningsplats ledig så publiceras den på eksjobostader.se Länk till annan webbplats..
 • Om en hyresgäst tecknar kontrakt till en första uppställningsplats kan hyresgästen åter ställa sig i kö.
 • Man kan tacka nej till ett erbjudande och behålla sin plats i kön.
 • En hyresgäst har rätt till att hyra en uppställningsplats per hushåll. Undantaget om det finns lediga uppställningsplatser och ingen kö.
 • Förtur ges till hyresgäster med handikappsbevis.

Garage

Ett gemensamhetsgarage har uppställningsplatser för mer än två fordon.

I ett gemensamhetsgarage får det finnas:

 • Ett motordrivet fordon
 • 4 stycken däck
 • Produkter för underhåll av fordonet
 • Mindre mängder (ca 5 liter) brandfarlig vätska förvarat oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp eller i bilen).

Extra drivmedel får endast förvaras i reservdunk i fordonet. Brandfarliga gaser såsom gasol och acetylen får inte förvaras i gemensamhetsgarage.

I ett garage för endast en bil får det finnas:

Samma förutsättningar som i gemensamhetsgarage, förutom att reservdunk samt mindre mängder (ca 5 liter) brandfarlig vätska kan förvaras i garaget utan att stå i ett skåp eller i bilen.

Garage städas av hyresgästen. Oljeläckage från fordonet skall förhindras och om olja hamnar på golvet skall den omgående tas bort och golvet rengöras.

Hemförsäkring

Hyresgästen ska ha en hemförsäkring under hela hyrestiden.

Nycklar

När hyresgästen flyttar in får hyresgästen kvittera ut ett antal nycklar. Nycklarna kvitteras ut efter klockan 14.00 på inflyttningsdagen. Förutom nycklar till lägenheten tillkommer ofta separata nycklar till port och tvättstuga. Vid borttappade nycklar debiteras hyresgästen för nya nycklar och för ett eventuellt cylinderbyte.

När städningen är godkänd ska nycklarna var inlämnade senast klockan 9.00 på utflyttningsdagen. Alla nycklar måste återlämnas.

Utelåsning

Som hyresgäst betalar du alltid en avgift för att få lägenhetsdörren öppnad. För att få hjälp måste du kunna legitimera dig samt godkänna att kostnaden läggs på hyran. Avgift enligt aktuell prislista som finns på vår hemsida.

Brandvarnare

Eksjöbostäder ansvarar för att det finns en brandvarnare i din lägenhet men hyresgästen måste själv testa att den fungerar och ansvara för att byta batterier regelbundet. Beställning av batteri kan göras hos Eksjöbostäder.

Skadedjur

Hyresgästen ska begränsa risken för skadedjur. Skadedjur trivs inte i rena och torra utrymmen. Därför är städning A och O, även i vinklar och vrår. Hyresgästen ska förvara sina livsmedel så torrt och kallt som möjligt. Om man får skadedjur i sitt kök bör man göra följande:

 • Kasta alla matvaror som varit angripna.
 • Töm skåpet och ta bort eventuellt hyllpapper.
 • Rengör lådor och hyllor noga. Dammsug och våttorka. Byt dammsugarpåse och kasta den gamla.

Upptäcks skadedjur ska man snarast ringa och felanmäla detta.

Sopsortering

I Eksjö kommun sorterar vi avfall enligt gällande regler. Mer information finns i informationsmappen.

Tidningar och förpackningar ska sorteras var för sig. Förpackningar av glas, metall, plast och papper ska lämnas i separata kärl. Ibland ska även matavfallet sorteras ut. Farligt avfall som batterier, kemikalier och elektriska apparater är extra viktigt att man inte lämnar bland det övriga avfallet utan i särskilt angivna kärl. Slängs inte avfallet på rätt ställe kan en avgift krävas.

Information avfall, Eksjö Energi Länk till annan webbplats.

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö (bokade besök)

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag klockan 13.00-15.00
Torsdag klockan 15.00-17.00

Sidan senast uppdaterad:

Eksjöbostäders uthyrningspolicy

Eksjöbostäders uthyrningspolicy

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567