Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Kvalité och hållbarhet

Kvalité

Att erbjuda våra hyresgäster rätt kvalité är viktigt för oss. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar för att hela tiden utvecklas och uppnå vår vision: "Bästa värden för dig!".

För oss är målet att du som hyresgäst

 • ska bli bra bemött när du är i kontakt med oss
 • ska känna att vi lyssnar och tar till oss dina synpunkter
 • enkelt ska kunna hitta och ta del av information

Vårt kvalitetsarbete ställer krav på oss själva att ständigt följa upp, reflektera över och förbättra vår verksamhet. Vårt kvalitetarbete gör att vi utvecklas och kan bli ännu bättre värd för dig.

Vi gör kundundersökningar för att hela tiden vara uppdaterade på hur du som hyresgäst upplever oss som hyresvärd. Utifrån dina svar utformar vi vårt arbete med att sätta och följa upp mål för våra verksamheter. Du och dina svar är därför viktiga för oss och för vårt kvalitetsarbete.

Sedan november 2020 är Eksjöbostäder certifierade enligt ISO 9001. Genom certifieringen visar vi att vår organisation uppfyller kraven i standarden för kvalitetsledning.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för Eksjöbostäder godkändes av styrelsen den 27 april 2020.

Våra kunders upplevda kvalitet avgörs utifrån vår organisations möjlighet att utföra sitt arbete på effektivaste sätt.

Ett effektivt arbete uppnår vi med en gemensam kultur där gott bemötande, hållbarhet, engagemang och lojalitet hos ledare och medarbetare är ledord.

Genom att arbeta med ständiga förbättringar skapar vi förtroende, goda relationer och kvalitet för våra kunder och ägare. Det är varje medarbetares ansvar och rättighet att komma med förslag för att ständigt förbättra våra arbetssätt och vårt kvalitetsledningssystem.

Som stöd i vårt dagliga arbete använder vi oss av

 • Tydliga och mätbara mål
 • Fastlagda processer, rutiner och instruktioner
 • Planlagd kompetensutveckling
 • Ansvar och befoghenheter i proportion till roll
 • Tydlig kommunikation
 • Ett utvecklande ledarskap
 • En god arbetsmiljö
 • Tillämpning av lagar och krav för vår verksamhet

Genom att jämföra oss mot andra och lära av goda exempel arbetar vi med förbättringar av våra egna processer. Via uppföljning av mål och internkontroller säkerhetsställs rätt kvalité. Medarbetarna ska ha kännedom om bolagets mål inom kvalitet, miljö och hållbarhet. Dialog sker på möten mellan medarbetare och ledare samt genom vårt intranät, EkBoNet, där medarbetarna ansvarar för egen informationsinhämtning. På intranätet finns även vårt ledningssystem som är ett verktug för att styra och leda bolagen mot våra mål med fokus på kvalité och hållbarhet, men även med fokus på att uppfylla de krav som ställs på oss av hyresgäster, medarbetare, lagkrav och av Eksjö kommuns antagna policys.

Hållbarhet

Hållbarhet är en självklar del i vårt arbete. Hållbarhet för oss innebär att ta ansvar ur ett miljömässigt, ett ekonomiskt, ett jämställt och socialt perspektiv.

Vi arbetar mycket utifrån ett miljömässigt perspektiv för att minska vårt klimatavtryck så mycket vi kan. Vi har kommit en bra bit på vägen till att bli fossilfria och minska påverkan på klimatet, men vi kan alltid göra mer. Här kan du läsa om hur vi arbetar med miljöfrågor.

Klimatiniativet

Vi har gått med i Allmännyttans klimatinitiativ. Intiativet syftar till att minska utsläppen av växthusgaser genom gemensamma mål och erfarenhetsutbyte. Alla kan göra något och tillsammans kan vi göra stor skillnad!

Klimatinitiativet har två övergripande mål som vi på Eksjöbostäder arbetar efter.

 • En fossilfri allmännya senast år 2030
 • 30 procent lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

Mer information om klimatinitiativet finns på Sverige allmännyttas webbplats Länk till annan webbplats..

Digitalisering

Att arbeta med digitalisering är viktigt för oss för att kunna förbättra och förenkla för våra hyresgäster. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra arbetssätt för att öka vår effektivitet och då är digitala verktyg en bra lösning. Digitaliseringen och möjlighet till andra arbetssätt är också en viktig del i vårt hållbarhetsarbete då det finns många digitala lösningar för att arbeta på ett mer klimatsmart sätt.

Vi har gått med i Sveriges Allmännyttas digitaliseringsinitiativ. Sveriges Allmmännytta samordnar och driver digitaliseringsprocessen framåt oh det är den samlade styrkan hos alla medlemsbolag so möjliggör förändring inomm digitaliseringen.

Mer information o digitaliseringsinitiativet finns på Sveriges Allmännyttas webbplats. Länk till annan webbplats.

Tips till dig som hyregäst

Vi har alla ett gemensamt ansvar att spara på energi och vatten. Genom små enkla förändringar i vardagen kan vi gemensamt spara mycket.

Energispartips:

 • Duscha istället för att bada. Detta kan minska årsförbrukningen för varmvatten med
  500 kilowattimmar per person.
 • Använd inte handdukstork och golvvärme i onödan.
 • Sänk temperaturen någon grad. Du sparar inte bara energianvändningen med 5 % per sänkt grad, många sover också bättre i ett svalt rum.
 • Byt till lågenergilampor eller ledbelysning.
 • Vädra snabbt med tvärdrag istället för att vädra länge.
 • Fyll tvätt- och diskmaskin innan du startar.
 • Anpassa kastrullen till plattan och använd lock när du kokar upp vatten.
 • Öppna inte ugnsluckan i onödan, vajre gång du öppnar sänks temperaturen i den med 25-50 grader.

Kontakta alltid oss:

 • Om du har en droppande kran. På en dag kan en kran som droppar göra av med lika mycket vatten som en dusch. På ett år blir det 100 badkar!
 • Om du har en läckande toalett. Om toaletten inte fungerar kan den stå och dra sju fulla badkar - per dygn!
 • Om det är dragigt vid fönstren i din lägenhet. De kan behöva tätas.

Här kan du läsa mer om hur du som hyresgäst kan spara energi och bidra till en bättre miljö. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö (bokade besök)

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag, klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag, klockan 13.00-15.00
Torsdag, klockan 15.00-17.00

Sidan senast uppdaterad:

Kvalité och hållbarhet

Eksjöbostäders arbete med kvalité och hållbarhet

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567