Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Enskilda avlopp

Du som bor där det inte finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp måste ha en enskild avloppsanläggning.

Det är viktigt att rena avloppsvatten som kommer från hushåll, både permanent- och fritidsboende. Reningen förhindrar spridning av smittämnen och förhindrar övergödning av sjöar och vattendrag.

När behövs tillstånd/anmälan?

Beroende på vilken typ av avloppsanläggning som du har tänkt att anlägga krävs det tillstånd eller anmälan. Om du vill ha en anläggning för vattentoalett behövs ett tillstånd. För andra anläggningar räcker det i regel med en anmälan till myndighetsnämnden.

Kontrollplan/utförandeintyg för anläggande av enskilt avlopp

E-tjänsten ska fyllas i av entreprenören.

Medgivande från fastighetsägare angående placering av enskild avloppsanläggning

Om avloppsanordningen finns på någon annans mark behövs ett medgivande från fastighetsägaren. 

Ansök om förlängt tömningsintervall för slam

Om slamavskiljaren är anpassad för minst ett hushåll kan det i vissa fall tillåtas att tömning sker vartannat år istället för varje år, om:

det gäller ett hushåll och att fastigheten utnyttjas mindre än 60 dagar

eller om fastigheten används väldigt sällan

eller om det bara bor högst två personer i bostaden

Ansök om tillstånd till eget omhändertagande av slam från slamavskiljare eller sluten tank

Förutsättningar och villkor

  • Ansökan gäller endast enskild slamavskiljare eller tank.
  • Sökanden ska ha tillgång till tillräcklig areal brukad jordbruksmark. Slammet får inte spridas på betesvall eller växande grödor.
  • Sökanden ska ha tillgång till lämplig tekniskt utrustning för tömning och spridning.
  • Slammet ska hanteras på ett hygieniskt tillfredsställande sätt samt myllas ned snarast möjligt, senast 24 timmar från spridning.

Avfall från utedass, förmultnings- och förbränningstoalett

Vill du själv kompostera slam från enskilda avloppsanläggningar och latrin behövs tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden.

Förutsättningar för att själv ta hand om latrin/fekalier

Latrin/fekalier ska hygieniseras. Detta innebär att bakterier och virus dödas för att minska riskerna för smittspridning. Hygienisering kan ske genom kompostering i minst sex månader.

Kompostbehållarna ska:

  • vara isolerade
  • ha tät botten med upphöjda kanter
  • vara skadedjurssäkra, det vill säga inga springor eller hål får vara större än fem millimeter
  • ha tättslutande lock
  • vara ventilerade

Komposten får inte tillföras kemikalier såsom saneringsvätskor eller andra giftiga ämnen.

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Enskilda avlopp i Eksjö kommun

Du som bor där det inte finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp måste ha en enskild avloppsanläggning.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.