Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Trafik

På denna sida kan du läsa om aktuella trafiksstörningar, trafik­säkerhet, till exempel om hur viktigt det är klippa häcken för att sikten ska vara fri. Här finns också kommunens lokala trafikföre­skrifter.

Aktuella trafikstörningar

Österlånggatan i Eksjö

23 april 2024: Österlånggatan är avstängd för fordonstrafik över bron mellan korsningarna Österlånggatan/Garvaregatan och Österlånggatan/Hantverkaregatan och är endast öppen för gående och cyklister.

Vi uppmanar allmänheten att vara uppmärksamma på omledningsskyltar.

Vi hoppas på tålamod och förståelse, vi gör vårt bästa för att minska störningar.

Södra Storgatan, från Södra Kyrkogatan till Tullgatan, i Eksjö kommer att vara ett så kallat gångfartsområde. Detta införs på prov från den 8 juni till den 18 september 2023. Dagtid är den högsta hastigheten för fordon 7 kilometer. Mellan klockan 21.00–6.00, alla dagar, är fordonstrafik förbjuden. Detta görs för att se hur stadsmiljön kan utvecklas på sikt.

Målsättningen är att få till ett rikare stadsliv och en trivsammare plats för människor att mötas och uppehålla sig på. Restauranger, affärsutbud, biltrafik, gående och cyklister blandas i ett gångfartsområde.

Gångfartsområde testas med utgångspunkt att det kommer gynna Eksjö som stad och skapa förutsättningar för en attraktivare handel.

På gångfartsområde gäller:

 • Fordon (inklusive cyklar) får inte köras fortare än gångfart, det vill säga sju kilometer per timma.
 • Fordon (inklusive cyklar) parkeras som vanligt på markerade platser.
 • Fordonsförare har väjningsplikt gentemot gående och cyklister.
 • När fordon lämnar gångfartsområdet har fordonsföraren väjningsplikt gentemot korsande trafik.

Observera! Tvärgator som korsar Södra Storgatan berörs inte.

Trafiksäkerhet – klipp häcken, reflexer, blomlådor

Under senaste året omkom cirka 300 personer på vägar och gator i trafiken i Sverige. Enligt nya nationella nollvisionsmålet är ambitionen att nå högst 220 döda till år 2020. Trafikverket Länk till annan webbplats. ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet i vägtrafiken. Olycksstatistik redovisas av Transportstyrelsen.

Eksjö kommun har en sjunkande trafikolycksstatistik. Kommunens trafikenhet arbetar med trafiksäkerhet för att förhindra trafikolyckor genom information, kampanjer och olika mätningar.

Kommunen, tillsammans med lokala företag, stödjer Skolbarnens trafikkalender Länk till annan webbplats.

Klipp häcken – du kan rädda liv

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv. Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri.

För att minska risken för olyckor uppmanas fastighetsägare att följa de regler som gäller i kommunen.

Trafiksäkerhet kräver fri sikt i gatukorsningar

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. På bilderna visas den sikt som behövs i några typer av korsningar. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det är fri sikt genom de så kallade ”sikttrianglarna”. Inom trianglarna får föremål som mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte vara högre än 80 centimeter, mätt från gångbaneytan eller körbanan.

Bild: Illustration från Sveriges kommuner och landsting: klick häcken.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 centimeter inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

 

 

Bild: Illustration från Sveriges kommun och landsting - Klipp häcken

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 centimeter över gatan. Denna höjd gäller i en sikttriangel som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.


Bild: Illustration från Sveriges kommun och landsting - Klipp häcken

Du som har tomt intill gata

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas.

Fri höjd är minst:

 • 2,5 meter för gångbana
 • 3,2 meter för cykelbana
 • 4,6 meter för körbana
Bild: Illustration från Sveriges kommun och landsting - Klipp häcken

Nyplantering

Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen.

 

 

 

Bild: Illustration från Sveriges kommun och landsting - Klipp häcken

Vad säger lagen?

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”, Plan- pch bygglagen 8 kapitlet, paragraf 15.

Alla fastighetsägare är skyldiga att uppfylla de krav som redovisas här. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar i sin tur för att se till att reglerna följs och kan utfärda böter vid regelbrott.

Tänk på detta

 • Små barn syns inte om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt.
 • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.
 • Det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen.
 • Trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns.

Har du frågor om skymd sikt kontakta trafikenheten via kontaktcenter.

Använd reflexer

De flesta olyckor, där gående blir påkörda, sker när det är mörkt. Det beror ofta på att man inte bär reflexer. Tänk också på att du syns sämre när det regnar eller snöar! Då behövs reflexer även om det är ljust ute.

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Lokala trafikföreskrifter och trafikförordning

I Eksjö kommun finns lokala trafikföreskrifter om till exempel parkering, parkeringsförbud och högsta tillåtna hastighet. Det är samhällsbyggnadsnämnden som också är trafiknämnd som beslutar om de lokala trafikföreskrifterna.

De lokala trafikföreskrifterna finns på Transportstyrelsens webbplats, där väljer du Jönköpings län och Eksjö kommun.

Lokala trafikföreskrifter, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Trafikförordning (1998:1276) Länk till annan webbplats.

Har du frågor om de lokala trafikföreskrifterna kontakta trafikenheten via kontaktcenter.

Dispenser

Det går att få dispens från de lokala trafikföreskrifterna för tillfälliga avstängningar, parkering vid flyttning och tunga, breda eller långa transporter inom kommunen.

Har du frågor om dispenser kontakta trafikenheten (via kontaktcenter).

Tillfälliga trafikavstängningar, dispenser, nyttoparkering samt trafikanordningsplan

Under "Tillstånd, regler och tillsyn" kan du läsa om vilka regler och tillstånd som behövs vid tillfälliga trafikavstängningar, dispenser, nyttoparkering för företag och om trafikanordningsplan vid vägarbeten.

Kontakt

Trafikenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Trafiken i Eksjö kommun

På denna sida kan du läsa om aktuella trafikstörningar, trafiksäkerhet, till exempel om hur viktigt det är klippa häcken för att sikten ska vara fri. Här finns också kommunens lokala trafikföreskrifter.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.