SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax: 0381-166 00

Kommunägda bolag

Viss kommunal verksamhet kan drivas i bolagsform i stället för i förvaltning. Det framgår av kommunallagen eller i förordning vad som kan drivas som bolag.

Om verksamheten ska drivas i bolagsform ska kommunfullmäktige

 • fastställa det kommunala syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget
 • utse alla ledamöter i styrelserna
 • se till att fullmäktige bereds får tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet art eller annars större vikt

Kommunallagens regler kompletteras med ”Policy för styrning och ledning av Eksjö kommun direkt eller indirekt ägda bolag”. Denna policy beskriver att målsättningen är att problemlösning inte ska begränsas till det egna ansvarsområdet utan att bolagen ska ha ett helhetsperspektiv och tillgodose intressen som är till nytta för hela den kommunala organisationen.)

Kommunstyrelsen ska samordna kommunens och bolagens verksamheter.

Helägda bolag

Eksjö Stadshus AB – moderbolaget

Eksjö Stadshus är moderbolag och styr över dotterbolagens verksamheter genom beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Bolaget äger och förvaltar aktier och värdepapper. Bolaget ska se till att kommunens intressen tas tillvara i den verksamhet som de kommunala bolagen har hand om.

Att den kommunala självkostnadsprincipen används är inget hinder för nödvändig konsolidering av bolaget och för utdelning av vinst från bolaget.

VD Tord du Rietz

Ansvarar för bolagets övergripande frågor.
Telefon: 0381-360 02
E-post: tord.durietz@eksjo.se

Sammanträdestider 2018

16 januari
27 februari
20 mars
27 mars
17 april
12 juni (reservdag eller studiebesök)
18 september
13 november

Bolagsstyrelsen för Eksjö Stadshus AB

Eksjöbostäder AB

Bolaget ska inom Eksjö kommun

 • köpa, sälja, äga, förvalta fastigheter eller tomträtt
 • bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar
 • uppföra småhus för försäljning och bostadshus som upplåts med hyresrätt eller bostadsrätt
 • samt driva härmed förenlig verksamhet

Eksjöbostäders verksamhet ska enligt kommunens självkostnads- och likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen i kommunen, samt ansvara för en effektiv fastighetsförvaltning.

VD Maria Lund

Ansvarar för bolagets övergripande frågor.
Telefon: 0381-360 85
E-post: maria.lund@eksjo.se

Bolagsstyrelsen för Eksjöbostäder AB

Eksjöbostäders webbplatslänk till annan webbplats

Eksjö Energi AB

Bolaget ska

 1. producera värme, distribuera fjärrvärme och viss elproduktion
 2. bedriva handel med el
 3. ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning
 4. bygga, driva, utveckla och underhålla infrastruktur för el och data/telekommunikation
 5. äga och förvalta kommunens VA-verk (vatten- och avloppsverk) med tillhörande ledningsnät
 6. på kommunens uppdrag förvalta och underhålla gator, vägar och park

Bolaget äger också rätt att driva annan, härmed förenlig verksamhet.

Bolagets syfte är att ansvara för de angivna verksamheterna ovan inom främst Eksjö kommun. Detta ska göras enligt god teknisk praxis och så att resurserna utnyttjas på bästa sätt. Bolaget ska ta hänsyn till kundernas behov av driftsäkerhet och service, liksom god hushållning och god miljö.

Under Eksjö Energi AB finns bolagen Eksjö Elnät AB, samt Eksjö Energi Elit AB.

Eksjö Elnät AB ska bedriva elnätsverksamhet och verksamhet som är förenlig med detta.

Eksjö Energi Elit AB ska bedriva handel med el, samt äga, driva, underhålla och utveckla nät för tele- och datakommunikation samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att i tele- och datanätet affärsmässigt bereda serviceleverantörer eller andra aktörer (inklusive bolaget) möjlighet att trafikera nätet, samt att sälja el på fördelaktiga villkor, i första hand inom Eksjö kommun.

VD John Peterson

Ansvarar för bolagets löpande verksamhet.
Telefon: 0381-19 20 01
E-post: john.peterson@eksjoenergi.se

Bolagsstyrelsen för Eksjö Energi AB

Eksjö Energi AB:s webbplatslänk till annan webbplats

Eksjö Kommunfastigheter AB

Bolaget ska köpa, sälja, bygga, äga och förvalta fastigheter avsedda för kommunal eller jämförlig verksamhet inom Eksjö kommun. Bolaget ska också upplåta lokaler med hyresrätt för sådan verksamhet samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska främja lokalförsörjningen för den kommunala verksamheten, enligt kommunens självkostnads- och likställighetsprinciper. Bolaget ska se till att resurserna används på bästa sätt för att få en effektiv fastighetsförvaltning.

E-post: kommunfastigheter@eksjo.se

VD Maria Lund

Ansvarar för bolagets övergripande frågor.
Telefon: 0381-360 85
E-post: maria.lund@eksjo.se

Bolagsstyrelsen för Kommunfastigheter AB

AB Eksjö Industribyggnader

Eksjö Industribyggnader har som främsta mål att erbjuda bra och ändamålsenliga lokaler till näringslivet. På så sätt ska bolaget stimulera och underlätta nyföretagande och ökad sysselsättning i kommunen.

Bolaget kan också hjälpa till med information kring det övriga utbudet av lokaler som finns i kommunen. Det ska också samordna och förmedla lokallösningar för näringslivet.

VD Margaretha Hedman
Ansvarar för bolagets övergripande frågor
Telefon: 0381-360 81
E-post: margaretha.hedman@eksjo.se

Bolagsstyrelsen för AB Eksjö Industribyggnader

AB Eksjö Industribyggnaders webbplatslänk till annan webbplats

 

Delägda bolag

Eksjö Fordonsutbildning

Bolagets verksamhet är i huvudsak att:

 • som friskola bedriva utbildning i form av gymnasie- och uppdragsutbildning inom fordons- och transportsektorn, samt
 • se till att det finns lokaler, utrustning och lärare till företag som har kursverksamhet hos bolaget.

Bolagets verksamhet ska se till att behovet av utbildningar inom fordons- och transportsektorn tillgodoses, enligt de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Nifsarpsskolan, strax söder om Eksjö.

VD Mats Klasson

Telefon: 0381-132 00 (Nifsarpsskolans växel)
E-post: mats.klasson@nifsarp.se

Bolagsstyrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB

Nifsarpsskolans webbplatslänk till annan webbplats

Eksjö.nu

Eksjö.nu är ett bolag som kommunen äger tillsammans med det lokala näringslivet. Bolaget ska arbeta för att bredda och stimulera näringslivet i kommunen och medverka till att öka sysselsättningen.

Detta ska åstadkommas genom att göra det enklare för företag att driva och utveckla affärer i Eksjö kommun, bland annat genom ett mer personligt engagemang hos dem som arbetar med dessa frågor.

Bolaget ska vara verktyg för partnerskap mellan företag och kommun och företag emellan.

Bolagsstyrelsen för Eksjö.nu

Eksjö.nu:s webbplatslänk till annan webbplats

Itolv AB

Bolagets verksamhet är att äga, förvalta och förädla mark och byggnader, samt därmed förenlig verksamhet inom fastigheterna Sjöängen 1:1, 1:5 och 1:6 och Nannylund 4, i Eksjö kommun. Bolaget kan även köpa och förvalta fastigheter i övrigt inom Eksjö kommun om det är till nytta för bolagets huvudsakliga verksamhet.

Bolaget ska även ha möjlighet att sälja mark och byggnader.

Bolagets ändamål ska vara att främja bostadsförsörjningen genom att erbjuda bostäder, främja näringslivets allmänna utveckling genom att erbjuda lokaler för hantverk, småindustri, handel och därmed sammanhängande service. Bolaget ska också erbjuda lokaler för offentlig service.

Bolagsstyrelsen för Itolv AB

Itolv AB:s webbplatslänk till annan webbplats

Byggnadsfirma Stridh & Son AB

Bolaget ska bedriva byggnadsrörelse och därmed förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciper samt förbud mot spekulativ verksamhet främja bostadsförsörjningen i kommunen samt genom ett optimalt resursutnyttjande svara för en effektiv fastighetsförvaltning.

Bolagsstyrelsen för Byggnadsfirma Stridh och Son AB

Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB

Bolaget ska bygga, äga, förvalta och hyra ut byggnader och därmed förenlig verksamhet.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 13 juni 2018

Kommunägda bolag, Eksjö kommun

Viss kommunal verksamhet kan drivas i bolagsform i stället för i förvaltning. Det framgår av kommunallagen eller i förordning vad som kan drivas som bolag.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:
Måndag–torsdag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45
Fredagar 8.00–12.00

Besök:
Måndag–fredag 10.00–12.00

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Kontaktcenters sommaröppettider gäller den 18 juni–3 augusti.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.