Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Detaljplan för del av Bogård 6:7 med flera, Sjövik – samråd

Det pågår detaljplanering i ett område vid Försjön norr om Hult. Området planläggs för att möjliggöra nya bostäder med utsikt över Försjön. Planen omfattar även befintliga fritidshus och en mindre bilväg. Synpunkter kan lämnas från den 20 mars till den 10 april 2024.

Huvuddrag

Planområdet omfattar cirka 7 hektar privatägd mark, som till största del ligger inom fastigheten Bogård 6:7.

Ny detaljplan påverkar i huvudsak de som bor i eller i närheten av planområdet. Detaljplanen bedöms även vara av intresse för allmänheten eftersom förslaget innebär ett minskat strandskydd. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 5 kapitlet 7 §.

Lämna synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på samrådsförslaget kan göra det under samrådstiden. Synpunkter ska vara inkomna senast den 10 april 2024 och skickas med post till Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö eller via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se

Du är välkommen att kontakta oss på samhälls­byggnads­sektorns planenhet med frågor, på telefon 0381-360 00 (via kommunens kontaktcenter).

Samrådshandlingar

Ta del av planförslaget för del av Bogård 6:7 med flera Länk till annan webbplats.

Nyheten publicerad: 19 mars 2024

Kontakt

Planenheten, samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

 TILLBAKA

Detaljplan för del av Bogård 6:7 med flera, Sjövik – samråd

Det pågår detaljplanering i ett område vid Försjön norr om Hult. Området planläggs för att möjliggöra nya bostäder med utsikt över Försjön. Planen omfattar även befintliga fritidshus och en mindre bilväg. Synpunkter kan lämnas från den 20 mars till den 10 april 2024.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.