LYSSNA

Om grundskolan

Skolplikten börjar höstterminen det år ett barn fyller sex år. I Eksjö kommun finns det nio grundskolor som drivs av kommunen.

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt innebär att barn har rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola. Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sex år.

Grundskolan består av nio årskurser och skolplikten gäller under dessa nio år. Förskoleklassen är ett förberedande år innan grundskolan. Grundskolan är kostnadsfri. För barn med en utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.

Välja skola

Som förälder har du rätt att, med vissa begränsningar, välja skola för ditt barn.

Skola inom Eksjö kommun

Innan en elev ska börja i förskoleklass, eller när en elev flyttar till Eksjö kommun, väljer du som förälder vilken skola du önskar att ditt barn ska gå i.

Kommunen utgår i första hand från önskemålet. Önskemålet får dock inte gå ut över ett annat barns rättighet att placeras vid en skola som ligger nära hemmet enligt den så kallade närhetsprincipen. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses ligga nära hemmet. Ibland är antalet elever som vill gå på en skola större än det antal platser skolan erbjuder. I dessa fall måste kommunen från fall till fall bedöma vilka elever som har störst rätt till en plats på skolan.

Kommunen får alltså gå ifrån ditt önskemål om det innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Urvalsprinciper

  1. Vårdnadshavares önskemål
  2. Närhetsprincipen/relativ närhet (exempel på närhetsprincipen finns längre ner på sidan).

Relativ närhet innebär följande; om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst skolväg till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Se exempel i bilden nedan.
Med skolväg avses kortaste väg, det vill säga närmaste vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar, gång- eller cykelväg.
Med alternativ skola menas den kommunala skola som ligger närmast elevens hem, bortsett från skolan som urvalet gäller.

När har barnet rätt till skolskjuts?

Om du väljer den grundskola som kommunen anvisar ditt barn till har du rätt till skolskjuts inom de ramar som kommunen beslutar om. Kommunen anvisar oftast den skola som är närmast hemmet. Barnet har inte rätt till skolskjuts om du väljer en annan skola i Eksjö kommun. Mer information om skolskjuts

Närhetsprincipen

Exempel på närhetsprincipen:
Adrian har 800 meter till den skola han önskat och 950 meter till sin nästa närmaste skola (950-800=150 meter).
Hanna har 600 meter till skolan hon önskat och 650 meter till sin nästa närmaste skola (650-600=50 meter).
Adrian får platsen på den önskade skolan eftersom han skulle fått längre till den alternativa skolan.

Bild: Exempel på närhetsprincipen.

Byte av skola

Som vårdnadshavare har du rätt att, med vissa begränsningar, välja skola för ditt barn. Du kan även ansöka om att byta skola i Eksjö kommun.

Skola i en annan kommun

Friskola

Du kan också välja att söka plats för ditt barn i en fristående grundskola oavsett i vilken kommun den ligger. Med fristående skola menas en av Skolinspektionen godkänd skola som motsvarar grundskolan, och som har en annan huvudman än kommunen.

Om den fristående skolan beslutar att ta emot ditt barn har den rätt till ersättning från Eksjö kommun.

Vid val av friskola har kommunen inte någon skyldighet att erbjuda fritidshemsplats.

Barnet har inte rätt till skolskjuts om du väljer en friskola.

Det finns inte någon fristående grundskola i Eksjö kommun.

Utvecklingssamtal

I grundskolan träffas eleven, läraren och du som förälder minst en gång varje termin för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för utveck­lingssamtal. Under samtalet pratar ni om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och dig som förälder en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

Betyg

Terminsbetyg ges i slutet av varje termin i alla ämnen utom språkval från och med årskurs 6. En betygsskala med sex steg används, från A till F. A till E står för godkända resultat och F för ej godkänt resultat. Om en elev har haft stor frånvaro som gör att det inte går att bedöma elevens kunskaper kommer ett betyg inte att kunna ges. I dessa fall sätts ett streck (-) i betygskatalogen.

Skollagen och läroplanen

Skollagen och läroplanen ska garantera att alla elever får en likvärdig skolgång, oavsett var de bor eller vilken skola de väljer. Grundskolan styrs utifrån olika styrdokument som anger mål och riktlinjer för verksamheten.

Skollagen, som stiftas av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmel­serna om grundskolan och andra skolformer. Skollagen gäller för såväl fristående som kommunala skolor.

Det finns också flera förordningar för grundskolan, till exempel skolförordningen och förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan för likabehand­ling som stöd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

I läroplanen kan man läsa om grundskolans grundläggande mål och riktlinjer. Där beskrivs bland annat normer och värden, kunskapsmål samt elevernas ansvar och inflytande. I läroplanen finns även kursplanerna som anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne.

Skolplikt

Alla barn i åldern 6 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i förskoleklass och grundskola. Detta kallas för skolplikt och innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar.

Som förälder är du skyldig att se till att barnet kommer till skolan och får sin utbildning. Du får inte hålla barnet hemma eller av olika anledningar inte se till att barnet kommer till skolan.

Kommunen är också skyldig att kontrollera att eleverna finns i skolan. Skolan ska kontakta hemmet när eleven är frånvarande om du som förälder inte anmält frånvaron.

Otillåten frånvaro anmäls

Otillåten frånvaro kan vara skolk eller frånvaro utan att ha sökt ledigt. Om en elev har mycket otillåten frånvaro måste skolans rektor lämna en anmälan till barn- och utbildningssektorn. Till denna anmälan bifogas en redovisning om skolans åtgärder för att hjälpa både elev och dig som förälder att minska den otillåtna frånvaron.

Risk för böter (vitesföreläggande)

Du som förälder har ett ansvar för att ditt barn som är skolpliktigt kommer till skolan. Om en elev som är skolpliktig inte går i skolan kan kommunstyrelsen i Eksjö kommun uppmana dig att ta ditt ansvar genom ett så kallat vitesföreläggande. Detta betyder att du hotas med böter om inte eleven uppfyller skolplikten. Kommunen använder sig av vitesföreläggande endast efter att skolan försökt att komma till rätta med situationen på andra sätt. Högsta belopp som kan utdömas är 25 000 kronor. Som förälder får du information om de krav som ställs, och om du därefter ser till att barnet kommer till skolan slipper du böter.

Om du som förälder trots hot om böter inte ser till att barnet kommer till skolan så ansöker kommunen hos länsrätten att böter ska dömas ut. Det är inte tillåtet för kommunen att skicka räkning till föräldern. Länsrätten gör då en ny utredning av ärendet och kan då besluta att du som förälder måste betala böter. Domstolen kräver in pengarna.

Mer om elevers frånvaro och ledighet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Modersmålsundervisning

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Sidan senast uppdaterad:

Om grundskolan i Eksjö kommun

Grundskolan är obligatorisk för alla barn från hösten det år de fyller sju år. I Eksjö kommun finns det nio grundskolor som drivs av kommunen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.