Välkommen till Eksjö kommun

Bild på Furulundsskolan i Mariannelund
LYSSNA

Furulundsskolan

Furulundsskolan ligger mitt i centrala Mariannelund. På skolan finns det cirka 300 elever och verksamheten har barn från förskoleklass till årskurs 9 och fritidsverksamhet. På skolan finns även fritidshemmet Pingvinen.

Eleverna i förskoleklass till årskurs 6 bor i Mariannelunds samhälle och där omkring. För årskurs 7–9 kommer eleverna också från Bruzaholm, Ingatorp och Hjältevad med kringliggande landsbygd.

Furulundsskolan är en internationell skola med elever och personal från ett stort antal länder, vilket skapar möjligheter för spännande möten mellan olika kulturer. Skolan är belägen i närhet till skog och natur där de stora ytorna på skolgården ger rika möjligheter till lek, idrott och andra aktiviteter. Personalen och skolan arbetar för att kombinera den lilla skolans fördelar med pedagogiskt utvecklingsarbete. Skolan har moderna lokaler med modern teknik.

Furulundsskolans vision: Furulundsskolan är en skola där vi känner oss trygga och delaktiga. Var och en har tilltro till sin egen förmåga och alla hjälper varandra att nå såväl kunskapsmål som egna mål.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsrapport

Varje år tar alla förskolor och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Trygghetsgrupp

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. Trygghetsgruppen består av skolans kurator, elevcoacher, skolsköterska, rektorer och lärare som träffas varje vecka, både för att gå igenom veckan som gått och för att planera och följa upp skolans arbete enligt planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Planen beskriver hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Frånvaro och ledighet

Skolplikt

Målet i Eksjö kommun är att samtliga elever har hög närvaro. På skolan följer vi kontinuerligt upp frånvaron. Denna frånvaron följs upp genom kontakt hemmet och med personalen på skolan för att utreda orsaken till frånvaron. Enligt skollagen ska skolan om en elev har upprepad eller längre frånvaro se till att den skyndsamt utreds. Läs mer om skolplikt

Anmäla sjukfrånvaro

Vårdnadshavare anmäler frånvaro senast klockan 07.45 varje skoldag. I första hand anmäls frånvaro i appen Edlevo (instruktion). Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du expeditionen.

Om elev blir sjuk under skoldagen meddelas handledare som lägger in frånvaron. Om vårdnadshavare har kontakt med barn som gått hem utan att meddela handledare ska vårdnadshavare omgående lägga in frånvaron i appen Edlevo.

Problem i skolan och skolfrånvaro

Ledighet

Enligt skollagen finns begränsade möjligheter till ledighet. Endast kortare ledighet får beviljas för enskild angelägenhet. Aktiviteter som till exempel semesterresor bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Lärare beviljar ledighet för elev sammanlagt högst fem skoldagar under ett läsår. Längre ledighet beviljas av rektor.

Instruktion - ansöka om ledighet i appen Edlevo. Har du inte möjlighet att använda appen eller om du inte har ett mobilt Bank-ID så kontaktar du skolan för att få en blankett.

Ledighet beviljas som regel inte när nationella ämnesprov genomförs. Information om när dessa prov genomförs finns på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läsårstider och lovdagar i Eksjö kommun

Samverkan skola och hem

Edlevo – app

Edlevo är skolornas huvudsakliga informationskanal till vårdnadshavare. I appen kan du bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, registrera schema för fritids, ansöka om modersmålsundervisning, boka tid för utvecklingssamtal, och ändra kontaktuppgifter.

Om appen Edlevo - instruktioner om hur du laddar ner appen och loggar in.
Instruktioner om de olika funktionerna i Edlevo

Haldor – app

Haldor är integrerat med Microsoft Teams och här tydliggör lärarna kunskapskraven i alla ämnen och ger kontinuerlig feedback på uppgifter och planeringar. På samma sätt kan eleverna återkoppla till lärarna för att få hjälp och eleverna blir mer delaktiga i sitt lärande.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal varje termin för att följa upp kunskapsutvecklingen och komma överens om nya mål. Vårdnadshavare bjuds även in till samtalen. Under samtalet diskuteras elevens totala studiesituation. Vid ämnesspecifika frågor hänvisas till respektive undervisande lärare.

Läxläsning (studiestuga) gäller för elever i årskurs 7–9

  • På tisdagar finns det möjlighet för elever till extra lärarledd tid för sina studier.
  • Studiestugan är till för elever som vill göra läxor i skolan. Våra speciallärare ansvarar för läxläsningen.
  • mattestugan finns möjlighet att repetera matematik. Våra matematiklärare ansvarar för mattestugan.

Skriftliga omdömen/betyg

Årskurs 1–5
Skriftliga omdömen som beskriver eleven aktuella kunskapsläge i förhållande till kunskapskraven i årskurs 3 respektive årskurs 6 skrivs och delges elev och vårdnadshavare. Omdöme skrivs i slutet av varje termin med start i vårterminen årskurs 1. Dessa är utgångspunkten för utvecklingssamtalet och de mål som då formuleras terminen efter.

Årskurs 6–9
Betyg ersätter det skriftliga omdömet. Terminsbetyg delas ut i slutet av varje termin, från och med årskurs 6. Skolan använder sig av en betygsskala med sex steg A–F. För att få godkända betyg så ska eleven ha A–E och F står för icke godkänt resultat.

Nationella prov

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Ledighet beviljas som regel inte när nationella ämnesprov genomförs.

Ledighet beviljas som regel inte när nationella ämnesprov genomförs. Information om när dessa prov genomförs finns på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Klagomål och synpunkter

Om det är något du är missnöjd med, eller som inte motsvarar dina förväntningar, i din eller ditt barns utbildning, framför det i första hand till din eller ditt barns lärare på skolan eller till personalen på fritidshemmet. Klagomål på skola

Inflytande – elevråd och brukarråd

Elevråd
Elevrådet består av representanter från varje klass. Vi har ett elevråd för årskurs F–6 och ett elevråd för årskurs 7–9. Bland dessa representanter väljs en styrelse. Elevrådet bevakar elevernas intressen, framför förslag och idéer och för kontinuerliga samtal med skolledningen. Klassråd och elevråd hålls 3–4 gånger per termin.

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

IT-verktyg, mobiltelefoner och andra värdesaker

IT-verktyg

Alla elever på skolan har en egen IT-verktyg (till exempel iPad). Särskilt avtal gäller där du som vårdnadshavare godkänner att ditt barn tar med sig IT-verktyget hem. Tänk på att du är återbetalningsskyldig om sladdar, kontakter med mera försvinner. När läsåret är slut ska alla delar lämnas in till skolan. Mer att läsa finns på avtalet.

Vid skada eller förlust av IT-verktyg görs alltid en utredning om vad som hänt, där eleven ska vara behjälplig. Om utredningen visar på oaktsamhet kan eleven blir ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen.

Mobiltelefoner och andra värdesaker

Om eleven har med sig mobiltelefon till skolan lämnas den till läraren vid första lektionspasset på morgonen och återlämnas när skoldagen är slut. Samma sak gäller för de elever som har fritids, de lämnar den när de kommer och återfår den när de ska gå hem.

Skolan ansvarar inte för värdesaker som eleven tar med sig till skolan. Telefonen stängs av innan eleven går in i skolbyggnaden och sätts på igen när eleven gått ut ur skolbyggnaden.

E-tjänster och appar

Vi har många ärenden som du enkelt kan lösa via olika e-tjänster. E-tjänsterna når du både via denna webbplats och vissa finns även i appen Edlevo. Information om appen Edlevo

Haldor

Haldor är ett komplement till Edlevo för de pedagogiska delarna som inte finns i Edlevo. Genom att använda appen "Haldor Förälder" kan du som vårdnadshavare följa kunskapsutvecklingen och ta del av exempelvis pedagogisk planering, bedömningar och omdömen.
Information om hur du laddar ner och använder Haldor

Länkar till e-tjänster 

Länkar – skolmat, elevhälsa, försäkring och Majblomman

Skolmat

Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap, en trivsam stämning och bra förutsättningar för lärande. Vi arbetar aktivt i våra skolor för att både maten och måltidsvanorna ska vara så bra som möjligt.

Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för varje barn och elev. Uppdraget sträcker sig från förskola till gymnasieskola. Elevhälsa

Olycksfallsförsäkring

För alla barn inom skolverksamheten i Eksjö kommun, från förskola till gymnasium, finns en gemensam olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Jönköping. Försäkringen gäller dygnet runt under inskrivningstiden, vilket innebär skoltid/verksamhetstid, fritid och lov. Försäkring vid olycksfall

Majblomman

Majblomman är en ideell och opolitisk förening som grundades 1907. Majblomman arbetar med att minska barnfattigdomen i Sverige. I Eksjö kommun finns två lokalföreningar, en i Mariannelund och Ingatorp samt en i Eksjö, Höreda och Hult. Läs mer om Majblomman

Kontakt

Furulundsskolan

Besök:

Skolgatan 5, 598 97 Mariannelund

Post:

Furulundsskolan, Box 131, 598 05 Mariannelund

Telefon:

0381-369 00, 369 01

E-post:

furulundsskolan@eksjo.se


Anmälan av sjukfrånvaro

Anmälan om frånvaro ska i första hand göras i appen Edlevo. Instruktion - anmäla frånvaro i appen Edlevo. Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du till expeditionen.

Furulundsskolans expedition

Telefon: 0381-369 000381-369 01

Fritids Pingvinen

Telefon: 0381-369 08

Studie- och yrkesvägledare

Jenny Söderström
Telefon: 0381-364 75
E-post: jenny.soderstrom@eksjo.se

Tillförordnad rektor årskurs 4–9

Marie Ekström
Telefon: 0381-363 04
E-post: marie.ekstrom@eksjo.se

Rektor F–3 och fritidshem

Emma Forss
Telefon: 0381-365 76
E-post: emma.forss@eksjo.se

Kontaktuppgifter till skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog finns under "Elevhälsa och trygghet"

Kontaktuppgifter till skolans kök finns under "Skolmat"

Sidan senast uppdaterad:

Furulundsskolan, Mariannelund

Furulundsskolan ligger mitt i centrala Mariannelund. På skolan finns det cirka 300 elever och verksamheten har barn från förskoleklass till årskurs 9 och fritidsverksamhet. På skolan finns även fritidshemmet Pingvinen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Skolgatan 5

Mariannelund

Furulundsskolan

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.