Välkommen till Eksjö kommun

Bild på Grevhagsskolan i Eksjö
LYSSNA

Grevhagsskolan

Grevhagsskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex och anpassad grundskola från årskurs 1–6. På skolan finns det cirka 350 elever.

Grevhagsskolan ligger på söder i Eksjö tätort i nära anslutning till både grön- och skogsområden och stadskärna. Fritidshemmet är fördelat på fyra avdelningar; Körsbärsdalen, Sörgården, Norrgården och Mellangården.

På Grevhagsskolan finns anpassad grundskola från årskurs 1–6. Det är en särskild skolform som ger elever med intellektuell funktions­nedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsrapport

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Trygghetsarbete

Grevhagsskolans vision är att ”Eleverna på Grevhagsskolan ska känna framtidstro och utveckla kompetenser de behöver för att verka och leva i framtidens samhälle”.

Värdeord för Grevhagsskolan: Ansvar – Nyfikenhet – Trygghet

Trygghetsarbete är ett ständigt aktuellt arbete varje dag på skolan. Vi vuxna bär ansvaret för att och hur det arbetet görs. Förutom samarbete med varandra och med eleverna på skolan har vi ett aktivt främjande, förebyggande och upptäckande trygghetsarbete som ni kan läsa mer om i vår Likabehandlingsplan.

Grevhagsskolans trygghetsteam består av representanter från hela skolan. Gruppen träffas två gånger per termin och samarbetar sedan vid behov under hela året. Trygghetsteamet vill vara en tillgång för hela skolan i arbetet med trygghet.

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro

Alla barn i Sverige från 6 års ålder har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, det vill säga skyldighet att delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Handlingsplanen syftar till att stimulera hög närvaro som bidrar till att eleverna uppnår hög måluppfyllelse och goda arbetsvanor.

Frånvaro och ledighet

Skolplikt

Målet i Eksjö kommun är att samtliga elever har hög närvaro. På skolan följer vi kontinuerligt upp frånvaron. Denna frånvaron följs upp genom kontakt hemmet och med personalen på skolan för att utreda orsaken till frånvaron. Enligt skollagen ska skolan om en elev har upprepad eller längre frånvaro se till att den skyndsamt utreds. Läs mer om skolplikt

Anmäla sjukfrånvaro

Vårdnadshavare anmäler frånvaro senast klockan 7.45 varje skoldag. I första hand anmäls frånvaro i appen Edlevo (instruktion). Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du skolans expedition, telefon 0381-423 76 eller 0381-364 23.

Om elev blir sjuk under skoldagen meddelas handledare som lägger in frånvaron. Om vårdnadshavare har kontakt med barn som gått hem utan att meddela handledare ska vårdnadshavare omgående lägga in frånvaron i appen Edlevo.

Problem i skolan och skolfrånvaro

Ledighet

Enligt skollagen finns begränsade möjligheter till ledighet. Endast kortare ledighet får beviljas för enskild angelägenhet. Aktiviteter som till exempel semesterresor bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Lärare beviljar ledighet för elev sammanlagt högst fem skoldagar under ett läsår. Längre ledighet beviljas av rektor.

Instruktion - ansöka om ledighet i appen Edlevo. Har du inte möjlighet att använda appen eller om du inte har ett mobilt Bank-ID så kontaktar du skolan för att få en blankett.

Ledighet beviljas som regel inte när nationella ämnesprov genomförs. Information om när dessa prov genomförs finns på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läsårstider och lovdagar i Eksjö kommun

Samverkan skola och hem

Information från skolan och ärenden du kan göra själv

Det finns många ärenden som du enkelt kan lösa själv via olika e-tjänster. E-tjänsterna når du både från denna webbplats och vissa finns även i apparna Edlevo och Haldor. Edlevo är skolornas huvudsakliga informationskanal till vårdnadshavare och i Haldor kan du följa ditt barns kunskapsutveckling.
Läs mer under rubriken E-tjänster och appar på den här sidan.

Inflytande – elevråd och brukarråd

Elevrådet består av representater från varje klass. Elevrådet bevakar elevernas intressen, för fram förslag och idéer samtalar med rektorn med jämna mellanrum. Eleverna i elevrådet är också delaktiga i utvärderingar av skolans verksamhet. Klassråd och elevråd hålls fyra gånger på termin.

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

IT-verktyg, mobiltelefoner och andra värdesaker

IT-verktyg

Alla elever på skolan har en egen IT-verktyg (till exempel iPad). Särskilt avtal gäller där du som vårdnadshavare godkänner att ditt barn tar med sig IT-verktyget hem. Tänk på att du är återbetalningsskyldig om sladdar, kontakter med mera försvinner. När läsåret är slut ska alla delar lämnas in till skolan. Mer att läsa finns på avtalet.

Vid skada eller förlust av IT-verktyg görs alltid en utredning om vad som hänt, där eleven ska vara behjälplig. Om utredningen visar på oaktsamhet kan eleven blir ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen.

Mobiltelefoner och andra värdesaker

Om eleven har med sig mobiltelefon till skolan lämnas den till läraren vid första lektionspasset på morgonen och återlämnas när skoldagen är slut. Samma sak gäller för de elever som har fritids, de lämnar den när de kommer och återfår den när de ska gå hem.

Skolan ansvarar inte för värdesaker som eleven tar med sig till skolan. Telefonen stängs av innan eleven går in i skolbyggnaden och sätts på igen när eleven gått ut ur skolbyggnaden.

E-tjänster och appar

Det finns många ärenden som du enkelt kan lösa själv via olika e-tjänster. E-tjänsterna når du både från denna webbplats och vissa finns även i apparna Edlevo och Haldor.

Edlevo

I appen Edlevo kan du bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, registrera schema för fritids, ansöka om modersmålsundervisning, boka tid för utvecklingssamtal, och ändra kontaktuppgifter.
Om appen Edlevo - instruktioner om hur du laddar ner appen och loggar in.

Haldor

Haldor är ett komplement till Edlevo för de pedagogiska delarna som inte finns i Edlevo. Genom att använda appen "Haldor Förälder" kan du som vårdnadshavare följa kunskapsutvecklingen och ta del av exempelvis pedagogisk planering, bedömningar och omdömen.
Information om hur du laddar ner och använder Haldor

Länkar till e-tjänster

Skolmat, elevhälsa, försäkring, cykla till skolan och Majblomman

Skolmat

Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap, en trivsam stämning och bra förutsättningar för lärande. Vi arbetar aktivt i våra skolor för att både maten och måltidsvanorna ska vara så bra som möjligt.

Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för varje barn och elev. Uppdraget sträcker sig från förskola till gymnasieskola. Elevhälsa

Olycksfallsförsäkring

För alla barn inom skolverksamheten i Eksjö kommun, från förskola till gymnasium, finns en gemensam olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Jönköping. Försäkringen gäller dygnet runt under inskrivningstiden, vilket innebär skoltid/verksamhetstid, fritid och lov. Försäkring vid olycksfall

Om att cykla till skolan

Tips och rekommendationer för hur du på bästa och säkraste sätt cyklar till och från skolan.

Majblomman

Majblomman är en ideell och opolitisk förening som grundades 1907. Majblomman arbetar med att minska barnfattigdomen i Sverige. I Eksjö kommun finns två lokalföreningar, en i Mariannelund och Ingatorp samt en i Eksjö, Höreda och Hult. Läs mer om Majblomman

Kontakt

Grevhagsskolan

Besök:

Lustigkullegatan 1, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon expedition:

0381-423 76, 0381-364 23


Anmälan av sjukfrånvaro

Anmälan om frånvaro ska i första hand göras i appen Edlevo. Instruktion - anmäla frånvaro i appen Edlevo. Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du expeditionen.

Grevhagsskolans fritidshem

Borgen, telefon 0381-366 93
Sörgården, telefon 0381-365 87
Norrgården, telefon 0381-365 88
Mellangården, telefon 0381-365 92

Rektor årskurs F-6 och fritidshem

Linda Pettersson
Telefon: 0381-364 21
E-post: linda.pettersson@eksjo.se

Rektor Grevhagsskolans anpassade grundskola

Mats Hagbranth
Telefon: 0381-365 89
E-post: mats.hagbranth@eksjo.se

Kontaktuppgifter till skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog finns under Elevhälsa och trygghet

Kontaktuppgifter till skolans kök finns under Skolmat

Sidan senast uppdaterad:

Grevhagsskolan, Eksjö

Grevhagsskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex och anpassad grundskola från årskurs 1–6. På skolan finns det cirka 350 elever.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Lustigkullegatan 1

Eksjö

Grevhagsskolan

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.