Bild: Prästängsskolan i Eksjö, med cyklar och mopeder i förgrunden
LYSSNA

Prästängsskolan

Prästängsskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från årskurs 7–9 och integrerad grundsärskola. På skolan finns det cirka 500 elever.

Eleverna kommer från Eksjö tätort, Hult, Höreda och kringliggande landsbygd. Prästängsskolan ligger på Storegårdsområdet och har närhet till simhall, ishall, idrottshallar och stadsbibliotek.

Information med anledning av coronaviruset, covid-19

Skolan är öppen, men undvik smittspridning

Prästängsskolan är öppen som vanligt och skolplikt gäller. Ökad hänsyn krävs för att minska risken för smittspridning, därför ombeds alla som känner av även lättare förkylningssymptom att inte komma till skolan. Vårdnadshavare bör i första hand kontakta skolan via telefon eller e-post. Frånvaro registreras som tidigare i Tieto Edu-appen.

Eksjö kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19. Läs mer på www.eksjo.se/corona och om förskola och skola https://www.eksjo.se/kommun-och-politik/coronaviruset-covid-19/information-om-forskola-och-skola Länk till annan webbplats.

Undervisning

Från och med den 25 januari 2021 är all undervisning tillbaka på Prästängsskolan. Eksjö Gymnasium återupptar sin närundervisning den 26 januari 2021 och därmed är deras lokaler inte längre tillgängliga.

Vi vill passa på att tacka elever och personal som har bidragit till att minska trängseln genom att tillfälligt och med en positiv inställning flytta lektioner till gymnasieskolan. Vi vill påminna alla om att det fortfarande är ytterst viktigt att undvika trängsel i "Nyfiket", i korridorer och i matsalen.

Arbetsuppgifter

Elever som missat del av undervisningen, på grund av de regler som gäller för att få vistas i skolan, kan och bör arbeta med uppgifterna hemma. Information om undervisning och arbetsuppgifter finns på lärplattformen edWise. Själva uppgifterna når eleverna via Teams, som de har på sin iPad. Varje ämne har ett Team för undervisning.

Inställda möten

För att personal ska kunna fokusera på grunduppdraget i verksamheten ställs brukarråd, föräldramöten och utvecklingssamtal in tillsvidare. All information finns att läsa på lärplatt­formen edWise.

Prao

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är inte möjligt att genomföra och kommer att ersättas med olika arbetslivsorienterande moment under läsåret.

Uppdatera kontaktuppgifter

Viktigt att du som vårdnadshavare håller dina kontaktuppgifter uppdaterade via e-tjänst i portalen för e-tjänster:

Vid akuta behov att informera kommer vårdnadshavare att kontaktas via e-post. Skolan kan i sin tur kontaktas via de vanliga kanalerna, se kontaktuppgifter under "Kontakt och frånvaro" längre ner på den här sidan.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsrapport

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Trygghetsgrupp

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. Trygghetsgruppen består av skolans kurator, elevcoacher, skolsköterska, rektorer och lärare som träffas varje vecka, både för att gå igenom veckan som gått och för att planera och följa upp skolans arbete enligt planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Planen beskriver hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Frånvaro och ledighet

Skolplikt

Målet i Eksjö kommun är att samtliga elever har hög närvaro. På skolan följer vi kontinuerligt upp frånvaron. Denna frånvaron följs upp genom kontakt hemmet och med personalen på skolan för att utreda orsaken till frånvaron. Enligt skollagen ska skolan om en elev har upprepad eller längre frånvaro se till att den skyndsamt utreds. Läs mer om skolplikt

Anmäla sjukfrånvaro

I första hand anmäler vårdnadshavare frånvaro i appen Tieto Education (instruktion). Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du skolans expedition, telefon 0381-364 80.

Om elev blir sjuk under skoldagen meddelas handledare som lägger in frånvaron. Om vårdnadshavare har kontakt med barn som gått hem utan att meddela handledare ska vårdnadshavare omgående lägga in frånvaron i appen Tieto Education.

Problem i skolan och skolfrånvaro

Ledighet

Enligt skollagen finns begränsade möjligheter till ledighet. Endast kortare ledighet får beviljas för enskild angelägenhet. Aktiviteter som till exempel semesterresor bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Lärare beviljar ledighet för elev sammanlagt högst fem skoldagar under ett läsår. Längre ledighet beviljas av rektor.

Instruktion - ansöka om ledighet i appen Tieto Education. Har du inte möjlighet att använda appen eller om du inte har ett mobilt Bank-ID så kontaktar du skolan för att få en blankett.

Ledighet beviljas som regel inte när nationella ämnesprov genomförs. Information om när dessa prov genomförs finns på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läsårstider och lovdagar i Eksjö kommun

Samverkan skola och hem

Information kommer.

Inflytande – elevråd och brukarråd

Elevrådet består av representater från varje klass. Elevrådet bevakar elevernas intressen, för fram förslag och idéer samtalar med rektorn med jämna mellanrum. Eleverna i elevrådet är också delaktiga i utvärderingar av skolans verksamhet. Klassråd och elevråd hålls fyra gånger på termin.

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

IT-verktyg, mobiltelefoner och andra värdesaker

IT-verktyg

Alla elever på skolan har en egen IT-verktyg (till exempel iPad). Särskilt avtal gäller där du som vårdnadshavare godkänner att ditt barn tar med sig IT-verktyget hem. Tänk på att du är återbetalningsskyldig om sladdar, kontakter med mera försvinner. När läsåret är slut ska alla delar lämnas in till skolan. Mer att läsa finns på avtalet.

Vid skada eller förlust av IT-verktyg görs alltid en utredning om vad som hänt, där eleven ska vara behjälplig. Om utredningen visar på oaktsamhet kan eleven blir ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen.

Mobiltelefoner och andra värdesaker

Om eleven har med sig mobiltelefon till skolan lämnas den till läraren vid första lektionspasset på morgonen och återlämnas när skoldagen är slut. Samma sak gäller för de elever som har fritids, de lämnar den när de kommer och återfår den när de ska gå hem.

Skolan ansvarar inte för värdesaker som eleven tar med sig till skolan. Telefonen stängs av innan eleven går in i skolbyggnaden och sätts på igen när eleven gått ut ur skolbyggnaden.

E-tjänster

Tieto Education appen och lärplattformen EdWise

Tieto Education appen

Tieto Education är skolans huvudsakliga informationskanal till vårdnadshavare. Här hanteras bland annat frånvaroanmäla, nyheter och information. Instruktioner för Tieto Education

Lärplattformen EdWise

EdWise är en lärplattform där elever, vårdnadshavare och personal kan ta del av information och kommunicera med varandra. Sedan den 1 januari 2021 är Tieto Education (se ovan) skolans huvudsakliga informationskanal till vårdnadshavare. Skolan kommer främst att publicera viktig information och nyheter i Tieto Education. I vissa fall, där skolan tycker informationen passar bättre i EdWise, kommer en nyhet publiceras i Tieto Education med uppmaning till dig att läsa den nya informationen i EdWise. I EdWise kan man dessutom ta del av bland annat elevers skriftliga omdömen.

EdWise inloggning Länk till annan webbplats.

Mer information – skolmat, elevhälsa och försäkring

Skolmat

Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap, en trivsam stämning och bra förutsättningar för lärande. Vi arbetar aktivt i våra skolor för att både maten och måltidsvanorna ska vara så bra som möjligt.

Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för varje barn och elev. Uppdraget sträcker sig från förskola till gymnasieskola. Elevhälsa Länk till annan webbplats.

Olycksfallsförsäkring

För alla barn inom skolverksamheten i Eksjö kommun, från förskola till gymnasium, finns en gemensam olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Jönköping. Försäkringen gäller dygnet runt under inskrivningstiden, vilket innebär skoltid/verksamhetstid, fritid och lov. Försäkring vid olycksfall

Kontakt

Prästängsskolan

Besök:

Karhulavägen 1 D, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-364 80

E-post:

prastangsskolan@eksjo.se


Anmälan av sjukfrånvaro

Anmälan om frånvaro ska i första hand göras i appen TietoEdu. Instruktion - anmäla frånvaro i appen Tieto Education. Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du expeditionen.

Sidan senast uppdaterad:

Prästängsskolan, Eksjö

Prästängsskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från årskurs 7-9 och integrerad grundsärskola. På skolan finns det cirka 500 elever.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Karhulavägen 1 D

Eksjö

Prästängsskolan

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.