Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Förväntningar hem och förskola

Ett bra samarbete mellan förskola och hem är viktigt. Det bygger på tillit och förtroende och att alltid ha barnens bästa i fokus. Vad kan du som vårdnadshavare förvänta dig av förskolan och vad kan förskolan förvänta sig av vårdnadshavaren?

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.” Läroplan för förskolan 18.

Dessa förväntningar har tagits fram i samarbete med brukarråd, personal och huvudman. Syftet är att informationen ska vara ett stöd för (både) vårdnadshavare och personalen inom förskola. Ett samarbete mellan förskola och hem som bygger på tillit och förtroende och alltid har barns bästa i fokus är en viktig förutsättning för att vi tillsammans ska ge barnen en riktigt bra start i livet.

Förväntningar på förskolan

Vad kan ni som vårdnadshavare förvänta er från förskolan?

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Läroplan för sörskolan 18, 1 kap).

Förskolans mål är att erbjuda alla barn en likvärdig förskola med hög kvalitet.
Förskola erbjuds till barn i åldern 1–5 år vars vårdnadshavare:

 • arbetar eller studerar
 • är föräldraledig eller arbetssökande (15 timmar per vecka).

Vid behov av omsorg utöver arbetstid och studier kontaktas rektor.

Allmän förskola är en pedagogisk verksamhet som erbjuds alla 3–5-åringar från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Platsen är avgiftsbelagd och avgiften för barnet reduceras med 25 procent. Den allmänna förskolan omfattar 15 timmar i veckan på bestämda tider.

Förskolans ambition är att vårdnadshavare ska:

 • uppleva ett professionellt och respektfullt bemötande från personalen
 • känna tillit till personalen
 • uppleva att deras barn känner sig tryggt på förskolan
 • uppleva att deras barns känslomässiga behov (som till exempel behov av tröst, närhet och bekräftelse) tillgodoses på förskolan
 • få tydlig information om sitt barns utveckling och lärande (exempelvis vid utvecklingssamtal)
 • få kontinuerlig information om förskolans innehåll
 • få information om arbetet med diskriminering och kränkande behandling.

Förskolans personal vill att vårdnadshavare ska känna sig trygga med att komma till förskolan med frågor, synpunkter eller om man är missnöjd över något. Likaså om man upplever att ens barn blivit utsatt för kränkande behandling se rutin i ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”, som finns på enheterna.

Bättre att kontakta en gång för mycket än inte alls.

Vid hämtning berättar personalen om hur barnets dag har varit vad gäller aktiviteter, mat, utelek och sömn. Vill du som vårdnadshavare ha ytterligare information så prata med personalen för att specificera vad du vill få information om.

Förväntningar på vårdnadshavare

Vad kan förskolan förvänta sig av vårdnadshavare?

Varje barn har sin egen historia och du som vårdnadshavare känner ditt barn allra bäst. Då förskolans mål är att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov är det därför viktigt att du som förälder samtalar med personalen på förskolan om det finns något som kan vara bra för dem att veta om ditt barn för att på bästa sätt kunna möta ditt barns behov.

Introduktion
När schematider och inkomstuppgift är inskickade kan introduktionen börja i förskolan enligt överenskommet datum. Under denna period är någon vuxen i familjen med barnet i den nya miljön. Introduktionen pågår i cirka två veckor och räknas som placeringstid. Avgift tas ut under introduktionen.

Ändras introduktionsdatumet ska detta meddelas till barn- och utbildningssektorns administration.

Inkomst
För att avgiften för platsen ska bli rätt är det viktigt att Eksjö kommun alltid har aktuella uppgifter om familjens bruttoinkomst, som lämnas i Eksjö kommuns e-tjänstportal.

Avgiftstaxan utgår från familjens samlade bruttoinkomst oavsett antalet timmar som barnet är inskrivet. Med familj avses de som är folkbokförda på samma adress, med såväl gemensamma som inte gemensamma barn. Avgift debiteras 12 månader per år.

Schema

Arbetstid
Tiden ditt barn är på förskolan är tiden du arbetar eller studerar. Förskolan kan begära in arbetsgivarintyg som styrker arbetstiderna och schema från skola där även tid för självstudier framgår. Vid behov av omsorg utöver tid för arbete och studier förs dialog med personal/rektor.

Allmän förskola 3–5 år
Allmän förskola är en pedagogisk verksamhet som erbjuds alla 3–5-åringar från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.
Platsen är avgiftsbelagd och avgiften för barnet reduceras med 25 procent. Den allmänna förskolan omfattar 15 timmar i veckan.

Avgiftsfri allmän förskola
Avgiftsfri allmän förskola är förlagd till tisdag, onsdag och torsdag klockan 8.45–13.45. Undantag finns där förskolor eller pedagogisk omsorg erbjuder allmän förskola på andra tider. Deltagandet är frivilligt och ansökan om avgiftsfri allmän förskola skickas in via Eksjö kommuns e-tjänst: Avgiftsfri allmän förskola för barn 3–5 år – ansökan - Eksjö kommun Länk till annan webbplats.

Schema i appen Edlevo
För att man ska ha rätt till förskola bör det finnas aktuellt schema som vårdnadshavare lägger in i appen ”Edlevo”. Detta för att förskolan ska kunna planera rätt bemanning och rätt antal portioner och eventuell specialkost till måltider. Läs mer om schemaändring Länk till annan webbplats.

Schemaändring
Ändring av schemat ska göras fem dagar innan, se ”Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö”. Schemaändring med kort varsel kan förskolan tillmötesgå om det inte påverkar förskolans öppettider och/eller bemanning.

Ledighet och sjukdom
Viktigt att meddela förskolan via appen ”Edlevo” när barnet inte kommer på grund av ledighet och sjukdom. Meddela gärna förskolan genom direktkontakt med personalen om barnet planeras att vara hemma flera dagar.

Restid
Tid för resa till och från arbetet räknas in i schematiden.

Rätt kontaktuppgifter
För att ni som vårdnadshavare ska få rätt information och om ni behöver kontaktas är det viktigt att förskolan har rätt kontaktuppgifter i appen ”Edlevo”.

Specialkost

Eksjö kommun erbjuder specialkost till de barn som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Vårdnadshavare behöver årligen göra en ansökan på Eksjö kommuns hemsida.

Hämtning och lämning

Vid schema exempelvis klockan 8.00–16.00 är barnet välkommet klockan
8.00 och vid klockan 16.00 har du som vårdnadshavare ansvaret.

Blir du försenad kontaktar du förskolan.

Om någon annan kommer och hämtar ert barn behöver ni informera personalen. Detta för att vi ska vara säkra på att ert barn lämnas till rätt vuxen.

Friska barn är välkomna till förskolan
När barnets allmäntillstånd, eller på grund av smittorisk, är sådant att barnet inte kan delta i förskolans ordinarie verksamhet kontaktas vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet hämtas på förskolan så snart som möjligt.

 • Kläder och blöjor
  Kläder som är bra att ha:
  • ombyte
  • kläder att vara ute i; regnkläder, stövlar, varma kläder
  • kläder till exempel hatt och långärmad tröja som skyddar mot solens strålar
  • barnen växer, kom ihåg att kolla storlekar då och då
  • tänk på att namna ditt barns kläder.

Personalen hjälper till att påminna om kläder vid behov. Blöjor tar vårdnadshavare med till förskolan.

Vid oro har personalen anmälningsskyldighet

Utifrån kapitel 14, § 1 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är all personal i barn- och utbildningssektorns verksamheter skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Vad ska personalen anmäla?
Det är personalens oro om att ett barn/elev far illa eller riskerar att fara illa, de anmäler. De behöver alltså inte ha bevis eller faktiskt veta, det är socialtjänstens och eventuellt polismyndighetens ansvar att utreda.

Samma information om förväntningar på förskolan och förväntningar på vårdnadshavare som finns under rubrikerna ovan finns även i pdf-filen:

Klagomål på förskolan

Om du är missnöjd över någonting i Eksjö kommuns kommunala förskolor och skolor har du möjlighet att lämna ett klagomål.

Läs mer om klagomål på förskola och skola

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Sidan senast uppdaterad:

Förväntningar hem och förskola, Eksjö kommun

Ett bra samarbete mellan förskola och hem är viktigt. Det bygger på tillit och förtroende och att alltid ha barnens bästa i fokus. Vad kan du som vårdnadshavare förvänta dig av förskolan och vad kan förskolan förvänta sig av vårdnadshavaren?

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.