Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Fritidshem

Elever som är sex till tretton år kan gå på fritidshem före och efter skoldagen och på loven.

Fritidshemmet (fritids) ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Eleverna kan vara med i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxorna.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

 • Tiden – genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte är i skolan och under loven.
 • Innehållet – genom att ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Eksjö kommun erbjuder plats på fritidshem till elever med föräldrar som arbetar eller studerar. Elever till arbetssökande, föräldralediga eller föräldrar med havandeskapspenning har inte rätt till plats på fritidshem. Eleverna kan gå på fritidshem från förskoleklass till och med vårterminen de fyller 13 år.

Fritidshemmet regleras i skollagen och styrs av läroplanen. Läs mer om läroplanen för fritidshem på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Våra fritidshem

Fritidshem finns på samtliga grundskolor som har klasser från förskoleklass till årskurs sex. Detta är Furulundsskolan, Grevhagsskolan, Hultskolan, Höredaskolan, Ingatorpsskolan, Linnéskolan och Norrtullskolan.

Fritidshemmen öppnar normalt klockan 6.30. Frukost serveras ungefär klockan 7.15. Efter frukosten ska alla gå utomhus tills skolan börjar. Det finns alltid personal ute på skolgården som ansvarar för de elever som har morgonfritids och elever som kommer med skolskjuts. Mellanmål serveras på eftermiddagen.

På fritidshemmet ordnas regelbundet olika aktiviteter. I regel har alla fritidshem en egen anslagstavla där information om verksamheten och veckans aktiviteter skrivs upp. Det är bra om du kommer till verksamheten minst en gång per vecka för att se anslagen information. Särskilt om du ofta låter ditt barn själv gå till och från skolan och fritidshemmet.

Kontaktuppgifter till skolornas fritidshem finns under respektive skolas sidor.

Ansök om plats på fritidshem

Har du bara behov av fritidshemsplats under skolloven kan du ansöka om så kallad kontraktsplats, kontakta respektive skola.

Avgifter för fritidshem

Fritidshem finns på samtliga grundskolor som har klasser från förskoleklass till årskurs sex. Detta är Furulundsskolan, Grevhagsskolan, Hultskolan, Höredaskolan, Ingatorpsskolan, Linnéskolan och Norrtullskolan.

Fritidshemmen öppnar normalt klockan 6.30. Frukost serveras ungefär klockan 7.15. Efter frukosten ska alla gå utomhus tills skolan börjar. Det finns alltid personal ute på skolgården som ansvarar för de elever som har morgonfritids och elever som kommer med skolskjuts. Mellanmål serveras på eftermiddagen.

På fritidshemmet ordnas regelbundet olika aktiviteter. I regel har alla fritidshem en egen anslagstavla där information om verksamheten och veckans aktiviteter skrivs upp. Om du ofta låter ditt barn själv gå till och från skolan och fritidshemmet är det bra om du kommer till verksamheten minst en gång per vecka för att se anslagen information.

Kontaktuppgifter till skolornas fritidshem finns under respektive skolas sidor.

Lämna inkomstuppgifter

Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • bruttolön och andra ersättningar i anslutning till anställning, till exempel OB-tillägg, övertid, jourersättning och bilförmån
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • pension (ej barnpension)
 • livränta (vissa undantag finns)
 • föräldrapenning
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • sjukersättning/aktivitetsersättning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • familjebidrag i form av familjepenning.

Inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • inkomst av kapital
 • allmänt barnbidrag
 • försörjningsstöd
 • studiebidrag
 • underhållsbidrag/bidragsförskott
 • statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • bostadsbidrag till barnfamiljer.

Egen företagare:

Överskottet inkomsten "näringsverksamhet" (den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett) ska räknas med i hushållets samlade bruttoinkomst. Uppgiften ska gälla ett genomsnitt av de senaste två årens inkomster.

Inkomstjämförelse

För att avgiften ska bli rätt är det viktigt att Eksjö kommun alltid har aktuella uppgifter om din inkomst. Varje år görs en inkomstjämförelse. Den inkomstuppgift kommunen får från Skatteverket är den totala inkomsten av förvärvsarbete före grundavdrag respektive rörelse/näringsverksamhet.

Årsinkomsten från skatteverket delas på 12 för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Om det vid jämförelsen visar sig att du har betalat för mycket respektive för lite i avgift kommer avgiftsjustering att ske.

Avgift vid växelvis boende

Har ni gemensam vårdnad men bor på skilda håll, och barnet bor växelvis hos er och båda har behov av plats, grundas avgiften på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Det kan innebära två avgifter för samma barn. De sammanlagda avgifterna får inte överskrida avgiften för en plats. Meddela barn- och utbildningssektorns administrativa enhet om det är aktuellt med varsin faktura.

Utebliven betalning av avgift

Om betalning av avgiften inte görs i tid kan barn- och utbildningsnämnden vägra erbjuda fortsatt plats. Eventuella resterande avgifter för barn som slutar ska vara betalda innan familjen beviljas ny plats.

Riktlinjer för platser på fritidshem

Fritidshem finns på samtliga grundskolor som har klasser från förskoleklass till årskurs sex. Detta är Furulundsskolan, Grevhagsskolan, Hultskolan, Höredaskolan, Ingatorpsskolan, Linnéskolan och Norrtullskolan.

Fritidshemmen öppnar normalt klockan 6.30. Frukost serveras ungefär klockan 7.15. Efter frukosten ska alla gå utomhus tills skolan börjar. Det finns alltid personal ute på skolgården som ansvarar för de elever som har morgonfritids och elever som kommer med skolskjuts. Mellanmål serveras på eftermiddagen.

På fritidshemmet ordnas regelbundet olika aktiviteter. I regel har alla fritidshem en egen anslagstavla där information om verksamheten och veckans aktiviteter skrivs upp. Om du ofta låter ditt barn själv gå till och från skolan och fritidshemmet är det bra om du kommer till verksamheten minst en gång per vecka för att se anslagen information.

Kontaktuppgifter till skolornas fritidshem finns under respektive skolas sidor.

Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • bruttolön och andra ersättningar i anslutning till anställning, till exempel OB-tillägg, övertid, jourersättning och bilförmån
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • pension (ej barnpension)
 • livränta (vissa undantag finns)
 • föräldrapenning
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • sjukersättning/aktivitetsersättning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • familjebidrag i form av familjepenning

Inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • inkomst av kapital
 • allmänt barnbidrag
 • försörjningsstöd
 • studiebidrag
 • underhållsbidrag/bidragsförskott
 • statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • bostadsbidrag till barnfamiljer

Egen företagare:

Överskottet inkomsten "näringsverksamhet" (den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett) ska räknas med i hushållets samlade bruttoinkomst. Uppgiften ska gälla ett genomsnitt av de senaste två årens inkomster.

För att avgiften ska bli rätt är det viktigt att Eksjö kommun alltid har aktuella uppgifter om din inkomst. Varje år görs en inkomstjämförelse. Den inkomstuppgift kommunen får från Skatteverket är den totala inkomsten av förvärvsarbete före grundavdrag respektive rörelse/näringsverksamhet. Årsinkomsten från skatteverket delas på 12 för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Om det vid jämförelsen visar sig att du har betalat för mycket respektive för lite i avgift kommer avgiftsjustering att ske.

Om ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll, och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av plats, grundas avgiften på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Det kan innebära två avgifter för samma barn. De sammanlagda avgifterna får inte överskrida avgiften för en plats. Meddela barn- och ungdomssektorns administrativa enhet om det är aktuellt med varsin faktura.

Om betalning av avgiften inte görs i tid kan barn- och ungdomsnämnden vägra erbjuda fortsatt plats. Eventuella resterande avgifter för barn som slutar ska vara betalda innan familjen beviljas ny plats.

Schemaändring

Meddela schemaändring i appen "Edlevo"

Ändringar/registrering av schemat görs i appen ”Edlevo". I appen får du notiser när schemat behöver förnyas. Appen finns för alla vanliga smartphones och laddas hem via telefonens app-butik. Den kostar inget.

Om appen Edlevo - inloggning med mera

Instruktioner schema inom förskola och fritidshem i appen Edlevo

Du loggar in med ditt BankID.

Uppsägning

Fritidshem på obekväm arbetstid, nattis

I förskolehuset Galaxen finns Månen som är en dygnet-runt-öppen verksamhet, så kallat "nattis", för familjer som har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger. Månen erbjuder en trygg och hemlik miljö för både förskolebarn i åldern 1–5 år och skolelever i åldern 6–13 år.

Läs mer om nattis - Månen

Fritidshemsplats under lov

För elever som bara behöver plats på fritidshem under skolans lovdagar och studiedagar finns så kallade skollovsplatser. Skollovsplats kan sökas för två olika perioder. Augusti till januari eller februari till juli.

Det finns ett begränsat antal skollovsplatser per fritidshem. Skolans rektor fattar beslut om antal platser.

Blankett för ansökan om skollovsplats får du genom att kontakta berörd skola.

Stängningsdagar fritidshemmen

Grevhagsskolan

 • Fredag 14 juni 2024
 • Onsdag 7 augusti 2024
 • Torsdag 8 augusti 2024
 • Tisdag 7 januari 2025
 • Fredag 13 juni 2025

Norrtullskolan

 • Onsdag 7 augusti 2024
 • Tisdag 17 september 2024
 • Tisdag 7 januari 2025
 • Tisdag 20 maj 2025

Hultskolan

 • Tisdag 21 maj 2024
 • Onsdag 7 augusti 2024
 • Tisdag 17 september 2024
 • Onsdag 20 november 2024
 • Tisdag 7 januari 2025
 • Tisdag 20 maj 2025

Höredaskolan

 • Onsdag 20 mars 2024
 • Torsdag 13 juni 2024
 • Onsdag 7 augusti 2024

Linnéskolan

 • Tisdag 21 maj 2024
 • Onsdag 7 augusti 2024
 • Tisdag 17 september 2024
 • Onsdag 20 november 2024
 • Tisdag 7 januari 2025
 • Tisdag 20 maj 2025

Ingatorpsskolan

 • Onsdag 12 juni 2024
 • Onsdag 7 augusti 2024
 • Tisdag 17 september 2024
 • Onsdag 20 november 2024
 • Torsdag 13 mars 2025
 • Fredag 13 juni 2025

Furulundsskolan

 • Onsdag 20 mars 2024
 • Onsdag 12 juni 2024
 • Onsdag 7 augusti 2024

Sommaromsorg

För att få omsorg för sitt barn under veckorna 28–31 behöver familjen ansöka om det. Verksamheterna samordnas inom förskola och fritidshem. De som har behov av plats hänvisas under dessa veckor till den förskola eller det fritidshem som har öppet.

Ansökan

Ansökan skickas in via en e-tjänst. Länken till e-tjänsten öppnas den 25 mars 2024. Sista anmälningsdatumet är den 15 april 2024.

Intyg för sommaromsorg

För att ha rätt till sommaromsorg veckorna 28–31 behöver du som vårdnadshavare lämna ett intyg från arbetsgivare/studieanordnare om tjänstgöring/studier. Blanketten lämnas ut av personalen på ordinarie förskola/fritidshem när ansökan har kommit in.

OBS! Lämna intyget till enheten där ditt barn har sin ordinarie placering. Intyget ska lämnas till personalen på den enhet som ditt barn är placerat senast den 30 april 2024.

När placeringen är klar får vårdnadshavaren en "pling" i appen om att lägga in sitt schema för sommaromsorgen. Senast den 31 maj 2024 ska du lämna schematider i appen.

Eksjö tätort, Hult, Höreda och Värne

Under vecka 28–31 har förskolehuset Jordgubbsbacken öppet för förskolan och Grevhagsskolan öppet för fritids. De som inte kan förlägga sin semester dessa veckor erbjuds plats vid anmält behov.
Öppettiderna för sommaromsorgen är måndag–fredag klockan 6.00–18.00.
Veckorna 28–31 har "nattis" stängt.

Ingatorp, Hjältevad och Mariannelund

Under veckorna 28–31 samordnas fritids/förskola på förskolan Skogsgläntan, Hjältevad. Ansök om Sommaromsorg Öster för att få plats på förskolan Skogsgläntan. De som inte kan förlägga sin semester dessa veckor erbjuds plats vid anmält behov. Öppettiderna för sommaromsorgen är måndag–fredag klockan 6.00–18.00.

Barnomsorg vid jul och nyår

Information visas här när det blir aktuell för omsorg över jul och nyår läsåret 2024–2025.

Samordning mellan förskolor och fritidshem

Under julomsorgen kan samordning ske mellan förskolor och fritidshem. I område Öster erbjuds julomsorg på förskolan Bullerbyn i Mariannelund. Övriga förskolor/fritidshem samordnas beroende på antal anmälda barn.

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Sidan senast uppdaterad:

Fritidshem i Eksjö kommun

Elever som är sex till tretton år kan gå på fritidshem före och efter skoldagen och på loven.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.