Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Bygglov, marklov och rivningslov

Åtgärder som påverkar utformning och användning av byggnader och mark kan kräva tillstånd. Det kan vara bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. Här hittar du mer information om vad som gäller.

Du behöver bygglov, med vissa undantag, för att bygga nytt eller bygga till. Bygglov krävs också om du ska ändra byggnadens eller lokalens användningssätt, ändra utseende på byggnad, bygga plank eller sätta upp en skylt. Bygglovplikten varierar beroende på var i kommunen du bygger. Rivningslov krävs för att riva byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplanerat område kan det krävas rivningsanmälan.

Läs mer om byggregler och bygglov på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök bygglov, marklov, rivningslov och anmälan

Bygglov

Bygglov behövs vid till exempel nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning, fasadändring och skyltar.

Marklov och rivningslov

Andra typer av lov kan vara marklov och rivningslov.

Anmälan

En anmälan gör man exempelvis för eldstad, attefallshus eller vid ändring av ventilation.

Via e-tjänsten ansöker du om bygglov, gör en anmälan eller ansöker om förhandsbesked:

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?

Kunskapsbanken är Boverkets webbaserade vägledning för en bra tillämpning av plan- och bygglagen.

På Boverkets webbplats i Kunskapsbanken kan du bland annat läsa om:

Lov och byggprocessen i detta avsnitt finns information om bland annat vad som kräver bygglov och processen som följer efter att ett lov har beviljats. Här finns även ett avsnitt om roller och ansvar samt byggnadsnämndens tillsyn.

Lov och byggprocessen, Boverket Länk till annan webbplats.

Regler om byggande – i detta avsnitt finns bland annat vägledning om Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler EKS.

Regler om byggande, Boverket Länk till annan webbplats.

Påverkansområde

I vår kommun har vi riksintressen för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt övriga påverkansområden krävs bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på byggnader. Vilka påverkansområden som finns i vår kommun illustreras i kartan.

Klimatdeklaration

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om vad det innebär:

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs oftast vid bygglovsansökan för nybyggnad eller tillbyggnad av hus. I vissa fall kan det räcka med en så kallad enkel nybyggnadskarta. Vilken typ av karta som du behöver avgörs av kommunens byggenhet. Kontakta därför alltid först en bygglovshandläggare.

Nybyggnadskartan innehåller:

 • fastighetsgränser, rättigheter
 • gällande detaljplanebestämmelser
 • befintliga byggnader, vägar och andra detaljer
 • höjdnivåer
 • ledningsinformation (VA, el, tele, data, fjärrvärme)

Enkel nybyggnadskarta innehåller:

 • fastighetsgränser, rättigheter
 • gällande detaljplanebestämmelser
 • befintliga byggnader, vägar och andra detaljer
 • ledningsinformation (VA, el, tele, data, fjärrvärme)

Beställning, leverans och inritning

Beställning av nybyggnadskarta görs via e-tjänsten:

Efter beställningen tar det cirka två till tre veckor innan du får kartan. Därefter ritas ny- eller tillbyggnaden in och måttsätts på kartan. Denna bifogas med bygglovsansökan.

Taxa för nybyggnadskarta

Kostnad enligt gällande plan- och bygglovtaxa.

 • Nybyggnadskarta från 6 876 kronor (kostnaden beräknas efter markarean).
 • Kompletterad/reviderad nybyggnadskarta tidersättning 1 190 kronor per timma.
 • Enkel nybyggnadskarta från 5 042 kronor (kostnaden beräknas efter markarean).

Byggdialog

Byggdialogen är en väg in för er dig som vill bygga i Eksjö kommun. Välkommen med dina idéer och förslag om byggande och samhällsbyggnad.

Byggdialogen är en tjänst riktad till fastighetsägare, byggherrar och privatpersoner för att främja bostadsbyggandet i Eksjö kommun. I byggdialogen får du snabb respons på din idé och möjlighet till vägledning för att vidareutveckla förslaget. Det kan handla om allt från stora utvecklingsprojekt, förfrågningar om lokalisering eller att en bostadsrättsförening vill utveckla sin fastighet.

Utifrån dina förutsättningar sätter vi samman en grupp med den kompetensen som behövs för att du ska få svar på dina frågor. Från Eksjö kommuns sida finns tjänstepersoner från fysisk planering, bygglov, mark- och exploatering, näringslivsutveckling och Eksjö Energi. Gruppen kan vid behov kompletteras med andra kompetenser inom i första hand samhällsbyggnadssektorn. Vi erbjuder en ingång till kommunen för att få svar på dina frågor, det som presenteras på mötet är givetvis konfidentiellt och diarieförs inte.

Byggdialogen är ett öppet forum utan fast dagordning – det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Exempel på vad som kan tas upp vid byggdialogen

 • Har du byggidéer du skulle vilja utveckla?
 • Har du frågor kring processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov?

Kontakt

Anmäl ditt ärende via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se
Glöm inte att ange vem du är, vem du företräder, din roll, dina kontaktuppgifter samt en kort beskrivning på vad ditt projekt innebär.

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning av byggnader med mera uppstår rivningsavfall som ska hanteras på ett särskilt sätt.

Farligt avfall kan till exempel vara asbest, PCB eller el-avfall. Det farliga avfallet skapar stora miljö- och hälsoproblem om det inte hanteras på rätt sätt.

Har du frågor om hur rivningsavfall, som bland annat består av farligt avfall, ska hanteras kan du kontakta renhållningen vid Eksjö Energi Länk till annan webbplats.

Under "Avfall och återvinning - företag" hittar du information om Bygg- och rivningsavfall

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.

Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter med följande regelbundna intervall:

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.
Intervall: 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.
Intervall: 6 år

En- och tvåbostadshus. Intervall: ingen återkommande besiktning.

Förklaringar:
S-ventilation = självdragsventilation
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning

Kontroll

Kontroll ska utföras av certifierad sakkunnig besiktningsman.
Hitta certifierade personer, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Protokoll från besiktningen sänds till byggnadens ägare och till:
Eksjö kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
575 80 Eksjö
eller via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se

Byggnadens ägare ska anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden.

Mer information

Mer information om obligatorisk ventilationskontroll finns på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar om bygglov

Vad kostar mitt bygglov?

Kostnaden för ett bygglov eller startbesked varierar beroende på vad du ska bygga. Avgiften för din åtgärd tas ut enligt plan- och bygglovstaxan. Här är några exempel:

 • inglasad uteplats: 3 000–7 000 kronor
 • eldstad: 1 000–1 500 kronor
 • rivningslov för byggnad mindre än 250 kvadratmeter: cirka 4 000 kronor.
 • strandskyddsdispens: 4 000–6 000 kronor
 • nybyggnad av enbostadshus: mellan 25 000–80 000 beroende på om det tillkommer en planavgift.

Det tillkommer ytterligare avgifter om det krävs mer utredningar.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Normalt tar det fyra till åtta veckor att få bygglov efter att kompletta ansöknings­handlingar har kommit in.

Behöver jag kontrollansvarig?

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontroll­ansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Den kontrollansvarige måste vara certifierad.

Lokala riktlinjer att ta hänsyn till när du bygger

Strandskydd

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet gäller längs våra kuster, sjöar och vattendrag. Det omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land.

Varför finns strandskyddet?

Strandskyddet tryggar förutsättningarna för ett rikt friluftsliv vid våra vatten, nu och i framtiden. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. En orörd strandzon fungerar som ett biologiskt filter. Näringsämnen fångas upp och tas tillvara av växterna, samtidigt som näringsläckaget och övergödningen av sjöar och hav hejdas. Artrikedomen i våra vattens strandområden är stor, beroende på ljusförhållandena och att näringshalterna ökar i grundare vatten. Detta medför att strandområden är mycket viktiga som matplats och uppväxtområde för ett stort antal fåglar och fiskarter.

För vilka åtgärder gäller strandskyddet?

 • Bygga nytt, gäller även ”friggebodar” och så kallade ”Attefallare”.
 • Ändra användningen av befintliga byggnader.
 • Gräva eller förbereda för byggnationer.
 • Utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten.
 • Ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Exempel är pirar, muddring, bryggor, båthamnar, gödsling eller trädfällning.

Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för rättelse av åtgärder som genomförs utan strandskyddsdispens.

När kan man få strandskyddsdispens?

För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Dispensen ges av myndighetsnämnden och beslutas normalt samtidigt med bygglov.

Ansökan om dispens lämnas till kommunens byggenhet tillsammans med karta där platsen är markerad (tomtplatsavgränsning) och ritning på byggnaden.

Solceller

Mur, plank och staket

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket

Det finns olika anledningar varför man vill sätta upp någon form av inhägnad. Några exempel kan vara skydd mot buller, vind, insyn eller för att rama in tomten. Det man bör fundera på är vilken lösning som är bäst utan att det sker på bekostnad av närområdet. En inhägnad bör aldrig vara högre än nödvändigt, då det i vissa fall kan bidra till ett tråkigt och avvisande intryck.

I Plan- och bygglagen är plank och murar bygglovspliktiga, men man ger ingen definition på hur de ska se ut. Därför har samhällsbyggnadsnämnden uppfört riktlinjer för att vägleda invånarna.

Lokala guider och program

Du behöver också ta hänsyn till lokala guider och program som till exempel färgsättningsguide, stadsmiljöprogram, belysningsguiden och kulturhistoriskt handlingsprogram

Kontakt

Byggenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Byggenheten, Eksjö kommun, 575 80

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Byggenhetens besöks- och telefontider:
måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 8.30–12.00
Ring 0381-360 00

Sidan senast uppdaterad:

Bygglov, marklov och rivningslov i Eksjö kommun

Åtgärder som påverkar utformning och användning av byggnader och mark kan kräva tillstånd. Det kan vara bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. Här hittar du mer information om vad som gäller.

xxx

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.