Välkommen till Eksjö kommun

Bild på Ingatorpsskolan
LYSSNA

Ingatorpsskolan

Ingatorpsskolan ligger i Ingatorps samhälle, knappt tre mil öster om Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex. På skolan finns det drygt 100 elever. På skolan finns fritidshemmet Papegojan.

Ingatorpsskolan ligger i närheten av naturområden och har en stor skolgård. Utomhusmiljön passar bra för lek, idrott, naturupplevelser och utomhuspedagogik.

Vid skolan finns även tillgång till en stor idrottshall som ägs av Hallföreningen Ingatorps IF. Lokalerna är fräscha och ändamålsenliga. Skolmaten serveras på skolan men tillagas på det särskilda boendet Solgården i Ingatorp.

På Ingatorpsskolan vill vi att alla elever ska känna en gemenskap och en trygghet. Vi vill skapa en trygg lärandemiljö där alla får vara sig själva och där vi ser våra olikheter som en styrka.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsrapport

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Trygghetsgrupp

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. Trygghetsgruppen består av skolans kurator, elevcoacher, skolsköterska, rektorer och lärare som träffas varje vecka, både för att gå igenom veckan som gått och för att planera och följa upp skolans arbete enligt planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Planen beskriver hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Frånvaro och ledighet

Skolplikt

Målet i Eksjö kommun är att samtliga elever har hög närvaro. På skolan följer vi kontinuerligt upp frånvaron. Denna frånvaron följs upp genom kontakt hemmet och med personalen på skolan för att utreda orsaken till frånvaron. Enligt skollagen ska skolan om en elev har upprepad eller längre frånvaro se till att den skyndsamt utreds. Läs mer om skolplikt

Anmäla sjukfrånvaro

Vårdnadshavare anmäler frånvaro senast klockan 07.40 varje skoldag. I första hand anmäls frånvaro i appen Edlevo (instruktion). Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du expeditionen.

Om elev blir sjuk under skoldagen meddelas handledare som lägger in frånvaron. Om vårdnadshavare har kontakt med barn som gått hem utan att meddela handledare ska vårdnadshavare omgående lägga in frånvaron i appen Edlevo.

Problem i skolan och skolfrånvaro

Ledighet

Enligt skollagen finns begränsade möjligheter till ledighet. Endast kortare ledighet får beviljas för enskild angelägenhet. Aktiviteter som till exempel semesterresor bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Lärare beviljar ledighet för elev sammanlagt högst fem skoldagar under ett läsår. Längre ledighet beviljas av rektor.

Instruktion – ansöka om ledighet i appen Edlevo. Har du inte möjlighet att använda appen eller om du inte har ett mobilt Bank-ID så kontaktar du skolan för att få en blankett.

Ledighet beviljas som regel inte när nationella ämnesprov genomförs. Information om när dessa prov genomförs finns på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läsårstider och lovdagar i Eksjö kommun

Samverkan skola och hem

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet.”Läroplanen för skolan, 2011"

Föräldrarnas engagemang och ansvar har en avgörande betydelse för barns och ungdomars utveckling och lärande i skolan. Förutom den kontinuerliga och vardagliga kontakten med lärarna på skolan samt föräldramöten och utvecklingssamtal finns brukarråd.

Information från skolan och ärenden du kan göra själv

Det finns många ärenden som du enkelt kan lösa själv via olika e-tjänster. E-tjänsterna når du både från denna webbplats och vissa finns även i apparna Edlevo och Haldor. Edlevo är skolornas huvudsakliga informationskanal till vårdnadshavare och i Haldor kan du följa ditt barns kunskapsutveckling.
Läs mer under rubriken E-tjänster och appar på den här sidan.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin träffas eleven, läraren och elevens vårdnadshavare för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utveck­lingssamtal. Under samtalet pratar man om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

Framåtsyftande planering används för att dokumentera de överenskommelser som görs under utvecklingssamtalet.

Skriftliga omdömen/betyg

Årskurs 1–5
Skriftliga omdömen som beskriver eleven aktuella kunskapsläge i förhållande till kunskapskraven i årskurs 3 respektive årskurs 6 skrivs och delges elev och vårdnadshavare. Omdöme skrivs i slutet av varje termin med start i vårterminen årskurs 1. Dessa är utgångspunkten för utvecklingssamtalet och de mål som då formuleras terminen efter.

Årskurs 6
Betyg ersätter det skriftliga omdömet. Terminsbetyg delas ut i slutet av varje termin, från och med årskurs 6. Skolan använder sig av en betygsskala med sex steg A–F. För att få godkända betyg så ska eleven ha A–E och F står för icke godkänt resultat.

Nationella prov

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Ledighet beviljas som regel inte när nationella ämnesprov genomförs.

Ledighet beviljas som regel inte när nationella ämnesprov genomförs. Information om när dessa prov genomförs finns på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Klagomål och synpunkter

Om det är något du är missnöjd med, eller som inte motsvarar dina förväntningar, i din eller ditt barns utbildning, framför det i första hand till din eller ditt barns lärare på skolan eller till personalen på fritidshemmet. Klagomål på skola

Inflytande – elevråd och brukarråd

Elevrådet består av representater från varje klass. Elevrådet bevakar elevernas intressen, för fram förslag och idéer, samtalar med rektorn med jämna mellanrum. Eleverna i elevrådet är också delaktiga i utvärderingar av skolans verksamhet. Klassråd och elevråd hålls fyra gånger på termin.

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

IT-verktyg, mobiltelefoner och andra värdesaker

IT-verktyg

Alla elever på skolan har en egen IT-verktyg (till exempel iPad). Särskilt avtal gäller där du som vårdnadshavare godkänner att ditt barn tar med sig IT-verktyget hem. Tänk på att du är återbetalningsskyldig om sladdar, kontakter med mera försvinner. När läsåret är slut ska alla delar lämnas in till skolan. Mer att läsa finns på avtalet.

Vid skada eller förlust av IT-verktyg görs alltid en utredning om vad som hänt, där eleven ska vara behjälplig. Om utredningen visar på oaktsamhet kan eleven blir ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen.

Mobiltelefoner och andra värdesaker

Om eleven har med sig mobiltelefon till skolan lämnas den till läraren vid första lektionspasset på morgonen och återlämnas när skoldagen är slut. Samma sak gäller för de elever som har fritids, de lämnar den när de kommer och återfår den när de ska gå hem.

Skolan ansvarar inte för värdesaker som eleven tar med sig till skolan. Telefonen stängs av innan eleven går in i skolbyggnaden och sätts på igen när eleven gått ut ur skolbyggnaden. 

E-tjänster och appar

Det finns många ärenden som du enkelt kan lösa själv via olika e-tjänster. E-tjänsterna når du både från denna webbplats och vissa finns även i apparna Edlevo och Haldor.

Edlevo

I appen Edlevo kan du bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, registrera schema för fritids, ansöka om modersmålsundervisning, boka tid för utvecklingssamtal, och ändra kontaktuppgifter.
Om appen Edlevo - instruktioner om hur du laddar ner appen och loggar in.
Instruktioner om de olika funktionerna i Edlevo

Haldor

Haldor är ett komplement till Edlevo för de pedagogiska delarna som inte finns i Edlevo. Genom att använda appen "Haldor Förälder" kan du som vårdnadshavare följa kunskapsutvecklingen och ta del av exempelvis pedagogisk planering, bedömningar och omdömen.
Information om hur du laddar ner och använder Haldor

Länkar till e-tjänster 

Länkar – skolmat, elevhälsa, försäkring och Majblomman

Skolmat

Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap, en trivsam stämning och bra förutsättningar för lärande. Vi arbetar aktivt i våra skolor för att både maten och måltidsvanorna ska vara så bra som möjligt.

Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för varje barn och elev. Uppdraget sträcker sig från förskola till gymnasieskola. Elevhälsa

Olycksfallsförsäkring

För alla barn inom skolverksamheten i Eksjö kommun, från förskola till gymnasium, finns en gemensam olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Jönköping. Försäkringen gäller dygnet runt under inskrivningstiden, vilket innebär skoltid/verksamhetstid, fritid och lov. Försäkring vid olycksfall

Majblomman

Majblomman är en ideell och opolitisk förening som grundades 1907. Majblomman arbetar med att minska barnfattigdomen i Sverige. I Eksjö kommun finns två lokalföreningar, en i Mariannelund och Ingatorp samt en i Eksjö, Höreda och Hult. Läs mer om Majblomman

Kontakt

Ingatorpsskolan

Besök:

Valbacksvägen 7, 575 97 Ingatorp

Post:

Ingatorpsskolan, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-369 00, 369 01

E-post:

ingatorpsskolan@eksjo.se


Anmälan av sjukfrånvaro

Anmälan om frånvaro ska i första hand göras i appen Edlevo. Instruktion - anmäla frånvaro i appen Edlevo. Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du expeditionen.

Sidan senast uppdaterad:

Ingatorpsskolan, Ingatorp

Ingatorpsskolan ligger i Ingatorps samhälle, knappt tre mil öster om Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex. På skolan finns det drygt 100 elever. På skolan finns fritidshemmet Papegojan.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Valbäcksvägen 7 Ingatorp

Eksjö

Ingatorpsskolan

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.