Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Detaljplan för del av Almen 10 med flera – samråd

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus och boendeparkering. Den nya detaljplanen syftar också till att reglera Domaregatans utformning. Samrådsskedet pågår under perioden 19 april 2024 till 10 maj 2024.

Huvuddrag

Det pågår detaljplanering i centrala Eksjö på delar av fastigheten Almen 10 vid Domaregatan efter att samhällsbyggnadsnämnden lämnat positivt besked på inkommen ansökan om planbesked. Ett förslag på detaljplan har arbetats fram och är nu redo för samråd.

Den nya detaljplanen avser möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus på en gräsbevuxen yta längs med Domaregatan. Detaljplanen avser också reglera Domargatans utformning och ställa om delar av Sofieholmsgatan till boendeparkering.

Synpunkter

Ett förslag på detaljplan sänds nu ut på samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget, så att sådant kan avvägas i ett tidigt skede och bli vägledande för vidare arbete.

Den som vill lämna synpunkter på samrådsförslaget kan göra det under samrådstiden. Synpunkter ska vara inkomna senast den 10 maj 2024 och skickas med post till Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö eller via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se

Du är välkommen att kontakta oss på samhälls­byggnads­sektorns planenhet med frågor, på telefon 0381-360 00 (via kommunens kontaktcenter).

Samrådshandlingar

Ta del av planförslaget för del av Almen 10 med flera

Nyheten publicerad: 18 april 2024

Kontakt

Planenheten, samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

 TILLBAKA

Detaljplan för del av Bogård 6:7 med flera, Sjövik – samråd

Det pågår detaljplanering i ett område vid Försjön norr om Hult. Området planläggs för att möjliggöra nya bostäder med utsikt över Försjön. Planen omfattar även befintliga fritidshus och en mindre bilväg. Synpunkter kan lämnas från den 20 mars till den 10 april 2024.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.