Välkommen till Eksjö kommun

Häckklippning.
LYSSNA

Klipp häcken!

Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri – du kan rädda liv!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv. För att minska risken för olyckor uppmanas fastighetsägare att följa de regler som gäller i kommunen.

Trafiksäkerhet kräver fri sikt i gatukorsningar

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. På bilderna visas den sikt som behövs i några typer av korsningar. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det är fri sikt genom de så kallade ”sikttrianglarna”. Inom trianglarna får föremål som mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte vara högre än 80 centimeter, mätt från gångbaneytan eller körbanan.

Bild: Illustration från Sveriges kommuner och landsting: klick häcken.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 centimeter inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

 

 

Bild: Illustration från Sveriges kommun och landsting - Klipp häcken

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 centimeter över gatan. Denna höjd gäller i en sikttriangel som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.


Bild: Illustration från Sveriges kommun och landsting - Klipp häcken

Du som har tomt intill gata

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas.

Fri höjd är minst:

  • 2,5 meter för gångbana
  • 3,2 meter för cykelbana
  • 4,6 meter för körbana
Bild: Illustration från Sveriges kommun och landsting - Klipp häcken

Nyplantering

Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen.

 

 

 

Bild: Illustration från Sveriges kommun och landsting - Klipp häcken

Vad säger lagen?

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”, Plan- pch bygglagen 8 kapitlet, paragraf 15.

Alla fastighetsägare är skyldiga att uppfylla de krav som redovisas här. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar i sin tur för att se till att reglerna följs och kan utfärda böter vid regelbrott.

Tänk på detta

  • Små barn syns inte om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt.
  • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.
  • Det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen.
  • Trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns.

Har du frågor om skymd sikt kontakta trafikenheten via kontaktcenter:

Kontakt

Trafikenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

 TILLBAKA

Klipp häcken – du kan rädda liv!

Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.