Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Om förskolan

Förskola erbjuds till barn i åldern 1–5 år under den tid du som förälder arbetar eller studerar. Eksjö kommun erbjuder även omsorg under obekväm arbetstid (Nattis).

  • Om du är föräldraledig eller arbetssökande erbjuds plats i förskola 15 timmar per vecka.
  • Från och med hösten det år barnet fyller tre år erbjuds förskola till alla barn, så kallad avgiftsfri allmän förskola.
  • För att ha rätt till förskola bör det finnas aktuellt schema som vårdnadshavare lägger in i appen Edlevo innan första inskolningsdagen.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten är viktig för barns sociala och språkliga utveckling. Alla friska barn som inte omfattas av hushållskarantän är välkomna till förskolan. Kontakt tas direkt med berörda familjer om enskild enhet skulle behöva vädja till vårdnadshavare att om möjligt hålla sina barn hemma utifrån personalbrist, hög belastning eller svårigheter att tillsätta vikarie.

Förskola och Eksjömodellen

För barn mellan 1 och 5 år finns verksamhetsformen förskola. Verksamheten är frivillig, men kommunen är skyldig att erbjuda plats.

Förskola

I förskolan lägger vi grunden för barnets livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Ditt barn kommer mötas av pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

I samarbete med hemmen främjar vi barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Förskolan styrs av en läroplan, Lpfö 18, som anger mål och riktlinjer för verksamheten. I förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och annan personal. Det är förskolläraren som ansvarar för att undervisningen sker i enlighet med målen i läroplanen.

Läroplanen

Läroplanen för förskolan finns att ta del av på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer om undervisning i förskolan

Läs mer om undervisning i förskolan på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Eksjömodellen

Eksjömodellen är ett stödmaterial för hur vi arbetar systematiskt med grunduppdraget i våra verksamheter. Läs gärna mer om uppdraget i filen nedan:

Förskolorna i Eksjö kommun

I Eksjö kommun finns kommunala förskolor och familjedaghem samt fristående förskolor och familjedaghem.

Förskolorna har öppet mellan klockan 06.00 och 18.00 och familjedag­hemmen har öppet mellan klockan 06.00 och 17.00. För dig som arbetar på obekväma tider finns det en förskola i Eksjö tätort som har natt- och helgöppet. Från och med vecka 24 år 2019 har förskolan med obekväm tid stängt jämna veckor från fredag klockan 18.00 till måndag klockan 06.00.

På sommaren stänger förskolorna och familjedaghemmen under fyra veckor. De föräldrar som har behov av omsorg för sina barn dessa veckor, hänvisas till en förskola där samordning sker.

Förskolorna och familjedaghemmen har möjlighet att stänga sin verksamhet fem dagar per läsår för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Föräldrar som är i behov av omsorg för sina barn dessa dagar erbjuds plats på någon annan enhet vid dessa tillfällen. Meddelande om stängning ska skickas ut senast två månader i förväg.

Allmän förskola för barn 3–5 år

Sommaromsorg

För att få omsorg för sitt barn under veckorna 28–31 behöver familjen ansöka om det. Verksamheterna samordnas inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. De som har behov av plats hänvisas under dessa veckor till den förskola eller det fritidshem som har öppet.

Ansökan

Ansökan skickas in via e-tjänsten. Sista ansökningsdag är den 17 april 2023.

Intyg för sommaromsorg

För att ha rätt till sommaromsorg veckorna 28–31 behöver du som vårdnadshavare lämna ett intyg från arbetsgivare/studieanordnare om tjänstgöring/studier. Blanketten lämnas ut av personalen på ordinarie förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem när ansökan har kommit in.
OBS! Lämna intyget till enheten där ditt barn har sin ordinarie placering senast 28 april 2023.

När placeringen är klar får vårdnadshavaren en "pling" i appen om att lägga in sitt schema för sommaromsorgen.

Senast den 31 maj 2023 lämnas schematider i appen.

Eksjö tätort, Hult, Höreda och Värne

Under vecka 28–31 har förskolehuset Galaxen öppet för förskolan och Grevhagsskolan sommaröppet för fritids. De som inte kan förlägga sin semester dessa veckor erbjuds plats vid anmält behov.
Öppettiderna för sommaromsorgen är måndag–fredag klockan 6.00–18.00.
Veckorna 28–31 har "nattis" stängt.

Ingatorp, Hjältevad och Mariannelund

Under veckorna 28–31 samordnas fritids/förskola på förskolan Bullerbyn i Mariannelund. De som inte kan förlägga sin semester dessa veckor erbjuds plats vid anmält behov. Omsorg tillhandahålls måndag–fredag klockan 6.00–18.00.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetens­utveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga fem dagar per läsår. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar

Måndag 14 augusti 2023
Måndag 25 september 2023
Torsdag 23 november 2023
Onsdag 20 mars 2024
Tisdag 21 maj 2024

Förväntningar – hem och förskola

Ett bra samarbete mellan förskola och hem är viktigt. Det bygger på tillit och förtroende och att alltid ha barnens bästa i fokus. Vad kan du som vårdnadshavare förvänta dig av förskolan och vad kan förskolan förvänta sig av vårdnadshavaren? Läs mer om förväntningar – hem och förskola

Klagomål på förskolan

Om du är missnöjd över någonting i Eksjö kommuns kommunala förskolor, familjedaghem och skolor har du möjlighet att lämna ett klagomål. Läs mer om klagomål på förskola, familjedaghem och skola Länk till annan webbplats.

Vid oro har personalen anmälningsskyldighet

Utifrån kapitel 14, § 1 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är all personal i barn- och utbildningssektorns verksamheter skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Vad ska personalen anmäla?

Det är personalens oro om att ett barn/elev far illa eller riskerar att fara illa, de anmäler. De behöver alltså inte ha bevis eller faktiskt veta, det är socialtjänstens och eventuellt polismyndighetens ansvar att utreda.

Anmälan om oro för barn och unga

Kontakt och telefontid

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

barnomsorg@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Om förskola och familjedaghem i Eksjö kommun

Förskola och familjedaghem erbjuds till barn i åldern 1-5 år. I Eksjö kommun finns 17 kommunala förskolor och 7 kommunala familjedaghem.

xx

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.